Licenční smlouva s koncovým uživatelem mobilní aplikace Katalog AppLink
 
 1.  Část 1: Všeobecná pravidla a podmínky
 2.  Část 2: Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Katalog aplikací Ford
 3.  Část 3: Specifická pravidla a podmínky pro příslušnou zemi

Datum zahájení platnosti: 24. července 2014

Část 1 – Pravidla a podmínky

1. Obecné informace 

Tato aplikace je majetkem společnosti Ford Motor Company, 1 American Road, Dearborn, Michigan 48126, USA (dále jen „Ford“) a její obsah je majetkem společnosti Ford nebo přidružených společností. Za obsah od přidružených společností nebo třetích stran publikovaný v aplikaci na základě licence od společnosti Ford nepřejímá společnost Ford žádnou odpovědnost. Tato pravidla a podmínky si prostudujte, protože společně s dalšími podmínkami, s nimiž vyjádříte souhlas při použití určitých prvků aplikace, představují celistvou smlouvu týkající se aplikace a určují právně závazné podmínky ohledně vašeho využití této aplikace. Tato pravidla a podmínky platí pro všechny uživatele této aplikace bez ohledu na míru jejího využití. Používání této aplikace zaměstnanci společnosti Ford (včetně smluvních, agenturních či pomocných pracovníků) je zcela dobrovolné a nemá vliv na příslušný zaměstnanecký poměr. Čas strávený používáním aplikace mimo pracovní dobu nelze proplatit. V případě jakýchkoli dotazů se před stažením či registrací této aplikace obraťte na svého nadřízeného. 

K použití této aplikace je třeba, abyste přijali právní podmínky, na jejichž základě je poskytována. Tyto podmínky zahrnují část 1: Všeobecná pravidla a podmínky, část 2: Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Katalog aplikací Ford („Prohlášení o ochraně osobních údajů“) a část 3: Specifická pravidla a podmínky pro příslušnou zemi (pokud jsou uplatňována). Části 1, 2 a 3 společně vytvářejí „pravidla a podmínky“. Obecná pravidla a podmínky uvedené v části 1 a prohlášení o ochraně osobních údajů v části 2 platí pro aplikaci tehdy, když nejsou specificky upravena pravidly a podmínkami pro příslušnou zemi v části 3. V případě konfliktu obecných podmínek či prohlášení o ochraně osobních údajů se specifickými pravidly pro příslušnou zemi mají v dané zemi přednost tyto specifické podmínky. Použitím aplikace dáváte najevo, že jste četli, pochopili a přijali pravidla a podmínky, a potvrzujete, že jste starší 18 let nebo zplnomocněný nezletilý, případně vlastníte zákonný souhlas rodičů či opatrovníka, a že jste plně schopní a způsobilí plnit pravidla, podmínky, povinnosti, prohlášení, ustanovení a záruky stanovené v těchto pravidlech a podmínkách a dodržovat tato pravidla a podmínky. Berete na vědomí, že tato pravidla a podmínky představují závaznou a vynutitelnou smlouvu mezi vámi a společností Ford. Potvrzujete, že provozovatel obchodu s aplikacemi není stranou této smlouvy a zároveň souhlasíte, že on a jeho přidružené společnosti představují další uživatele pravidel a podmínek této smlouvy. To znamená, že váš poskytovatel obchodu s aplikacemi a jeho přidružené společnosti mají právo vynucovat na vás jako koncovém uživateli tato pravidla a podmínky, a toto právo přijímají. Dále vyjadřujete souhlas s tím, že tuto aplikaci nebudete používat žádným nezákonným způsobem nebo v nesouladu s těmito pravidly a podmínkami. 

Společnost Ford a její přidružené společnosti si vyhrazují právo čas od času a bez upozornění provádět změny těchto pravidel a podmínek. Pokud máte vůči takto provedeným změnám jakékoli námitky, vaší jedinou možností je přestat tuto aplikaci používat. Pokud budete aplikaci po datu, kdy tyto změny vstoupily v platnost, nadále používat, budeme to považovat za váš souhlas s těmito změnami a s dodržováním nových pravidel a podmínek. Společnost Ford může kdykoli bez předchozího upozornění zrušit celou tuto aplikaci nebo její část a není povinna uchovávat nebo vracet žádné příslušné příspěvky nebo komentáře. Pokud nesouhlasíte s některými z těchto pravidel a podmínek, aplikaci nepoužívejte. 

2. Poplatky

Jste odpovědní za úhradu jakýchkoli poplatků v souvislosti s použitím této aplikace. Mobilní operátor vám může naúčtovat poplatky za přístup nebo datové přenosy ve své síti. Informace o příslušných datových tarifech a poplatcích získáte u provozovatele datové sítě.

3. Systémové požadavky / aktualizace / změny / zrušení

K použití této aplikace je potřeba kompatibilní mobilní telefon nebo přenosné zařízení, přístup k internetu (může být zpoplatněn) a určitý software (může být zpoplatněn). Čas od času může být třeba provést aktualizace nebo upgrady. Aplikace využívá hardware, software a připojení k internetu, a tudíž může být její použití ovlivněno fungováním těchto faktorů. Důrazně doporučujeme vysokorychlostní přístup k internetu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že odpovídáte za splnění příslušných systémových požadavků, které se mohou čas od času změnit. Tato aplikace není součástí žádného dalšího produktu ani nabídky. Žádným nákupem, popř. pronájmem ani získáním jiného produktu vám nevzniká žádný nárok ani záruka na přístup k této aplikaci.

Software této aplikace se může čas od času aktualizovat, aby bylo možné poskytovat nové funkce a služby a vylepšovat a dále vyvíjet tuto aplikaci. Aktualizace mohou zahrnovat opravy chyb, vylepšení funkcí, nové softwarové moduly nebo zcela nové verze. Pokud jste povolili automatické aktualizace, v rámci používání této aplikace vyjadřujete souhlas s přijímáním takových aktualizací. Berete na vědomí, že váš provozovatel obchodu s aplikacemi nemá žádnou povinnost poskytovat vám jakékoli služby údržby nebo podpory ohledně této aplikace. 

Společnost Ford si do maximálního rozsahu povoleného zákonem vyhrazuje právo na vlastní uvážení změnit, vylepšit, opravit, upravit, pozastavit, přerušit nebo trvale zrušit fungování této aplikace nebo její části, a to kdykoli a bez jakéhokoli upozornění, aniž by jí tím vznikly jakékoli závazky. Vaše použití této aplikace po publikování jakýchkoli změn bude považováno za přijetí daných změn. Aplikace nemusí být během přestávek na údržbu nebo za jiných situací k dispozici. 

4. Uživatelská odinstalace 

Způsoby odinstalace se v závislosti na zařízení liší. Chcete-li tuto aplikaci odinstalovat, použijte správce zařízení nebo si prostudujte návod k použití daného zařízení.

5. Aplikace pro USA a ceny 

Společnost Ford provozuje tuto aplikaci ze státu Michigan ve Spojených státech amerických („USA“). Souhlasíte s tím, že všechna oznámení, právní dokument, řízení atd. budou v anglickém jazyce. Materiály a informace poskytované v této aplikaci nebo jejím prostřednictvím včetně, mimo jiné, cen, funkcí, produktů a služeb nemusí být vhodné nebo dostupné mimo USA. Pokud aplikaci použijete mimo území USA, učiníte tak z vlastní iniciativy a budete odpovídat za dodržování příslušných zákonů. Vyjadřujete souhlas s dodržováním všech zákonů, omezení a předpisů vaší vlády ohledně vývozu a zpětného vývozu, které souvisí s používáním aplikace. Dále, protože společnost Ford sídlí v USA, potvrzujete, (i) že se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo americké vlády nebo která byla americkou vládou označena za „zemi podporující terorismus“ (ii) a že nejste uvedeni v žádném seznamu zakázaných nebo nežádoucích osob vydaném americkou vládou. 

Vozidla znázorněná v této aplikaci žádným způsobem nepředstavují nabídku nákupu či prodeje vozidel od společnosti Ford ani žádnou nabídku financování nebo leasingu. Veškeré ceny, specifikace produktů a další informace v této aplikaci jsou pouze informačního charakteru a mohou se kdykoli bez jakýchkoli závazků změnit. Stejně tak se mohou v jednotlivých oblastech lišit a nemusí být zcela aktuální nebo přesné. Většina cen pro USA představuje základní cenu výrobce (někdy též „základní maloobchodní cenu“), která, není-li uvedeno jinak, nezahrnuje žádné poplatky za místo doručení či samotné doručení, jakékoli příslušné daně, jakékoli příslušné poplatky (např. za titul či registraci nebo ekologické poplatky), jakékoli specifické oborové poplatky, jakékoli příslušné slevy a pobídky pro spotřebitele a ceny volitelných součástí přidaných prodejcem. Není-li uvedeno jinak, volitelné vybavení není zahrnuto. Veškeré výpočty cen, daní, pobídek a podmínek pronájmu či financování jsou pouze informačního charakteru. Jedná se o odhady, které nemusí být zcela přesné. Přesnou cenu si určují jednotliví prodejci. Skutečnou cenu libovolného vozidla a příslušná pravidla a podmínky vám sdělí konkrétní prodejce.

6. Znázornění vozidel

Veškeré vozidla znázorněná v této aplikaci jsou pouze obecného ilustračního charakteru. Znázorněná vozidla obvykle představují pouze ukázkové vozidlo stejného modelového roku. Skutečná vozidla nabízená na vašem trhu se mohou lišit. Konkrétní výbava vybraného vozidla se může od znázorněného vozidla lišit, a to v závislosti na vybraných součástech. Dostupnost vozidel může být omezená a znázorněná vozidla nemusí být k dispozici na všech trzích. Společnost Ford si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit jakékoli informace ohledně technických údajů, cen, součástí, barev a dostupnosti produktů.

7. Informace třetích stran

Tato aplikace může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány společností Ford, mimo jiné odkazy na webové stránky prodejců společnosti Ford (webové stránky třetích stran). Společnost Ford nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů a postupy webových stránek třetích stran a do maximálního rozsahu přípustného zákonem za ně nepřijímá žádnou odpovědnost. Společnost Ford dále nebude a nemůže jakkoli určovat či upravovat obsah webových stránek třetích stran. Kliknutím na odkazy výslovně zbavujete společnost Ford jakékoli a veškeré odpovědnosti v souvislosti s vaším použitím webových stránek třetích stran či jejich obsahu. Při použití webových stránek třetích stran je třeba si uvědomit, kdy opouštíte aplikaci společnosti Ford, a přečíst si pravidla a podmínky a také zásady ochrany třetích stran všech webových stránek třetích stran, které navštívíte.

8. Omezené licence

Není-li uvedeno jinak a do jiného než uvedeného rozsahu, jsou aplikace a materiály (včetně minulých, současných a budoucích verzí) a veškerý příslušný obsah, který jakkoli tvoří součást aplikace či materiálů, vlastněny, kontrolovány či licencovány společností Ford a jejími pobočkami či přidruženými společnostmi. Obsah aplikace a materiálů včetně výběru, koordinace a uspořádání aplikace a materiálů jsou chráněny celosvětovým autorským právem, ochrannou známkou, patentem, obchodním tajemstvím a jinými právy, zákony a ustanoveními smluv ohledně ochrany duševního vlastnictví, a to nehledě na to, zda je, či není uvedeno oznámení o autorských právech či jiná vlastnická značka. Souhlasíte, že při používání této aplikace a materiálů budete dodržovat všechny světové zákony na ochranu duševního vlastnictví a že budete bránit jakémukoli nepovolenému kopírování materiálů. Společnost Ford vám s výjimkou zde uvedených ustanovení neuděluje žádná výslovná ani vyplývající práva na jakékoli patenty, ochranné známky nebo autorství.

Za předpokladu, že budete dodržovat tato pravidla a podmínky, vám společnost Ford poskytne neexkluzivní, nepřenosné a omezené právo prohlížet, používat, zobrazovat a poslouchat tuto aplikaci a materiály pouze pro vaše osobní a nekomerční účely. Všechna práva, oprávnění a zájmy ohledně aplikace a materiálů, která nejsou výslovně uvedena v těchto pravidlech a podmínkách, jsou vyhrazena společností Ford a jejími pobočkami, přidruženými společnostmi a/nebo poskytovateli licence. Souhlasíte s tím, že nebudete zpochybňovat vlastnické nároky společnosti Ford ani platnost jejích práv, která souvisí s materiály v této aplikaci.

Tato pravidla a podmínky platí od data instalace aplikace do chvíle, kdy používání aplikace ukončíte (aplikaci odinstalujete) nebo kdy společnost Ford vaše používání aplikace zruší. Společnost Ford může pozastavit či ukončit libovolná nebo všechna vaše práva a oprávnění, a to z libovolného důvodu a kdykoli. Pokud porušíte některé z pravidel a podmínek, vaše práva na základě této části budou s okamžitou platností zrušena a společnost Ford může v příslušném případě ukončit váš přístup k aplikaci bez jakéhokoli upozornění či vrácení poplatků.

Na veškerá práva či oprávnění, která vám byla udělena společností Ford, se vztahují následující povinnosti a omezení:

 1. ve všech kopiích stažených materiálů musíte ponechat veškerá obsažená oznámení o autorských právech a jiná oznámení o vlastnictví;
 2. materiály nesmíte žádným způsobem kopírovat, přetiskovat, upravovat, distribuovat, překládat, převádět, publikovat, poskytovat na základě licence, přidělovat, předávat, prodávat, pronajímat ani jinak šířit a stejně tak je nesmíte reprodukovat, veřejně ukazovat, prezentovat ani jinak používat pro žádný veřejný či komerční účel;
 3. aplikaci, materiály a související data nesmíte komerčně využívat, natožpak umožňovat tuto činnost třetím stranám. Mimo jiné nesmíte vytvářet odvozená díla od materiálů, používat na materiály techniky typu data mining, roboty či jiné nástroje pro shromažďování a extrakci dat, vytvářet jejich databáze, systematicky stahovat či ukládat některé nebo všechny materiály z aplikace či webových stránek, odkazovat či umísťovat do rámců na webových stránkách jakoukoli část materiálů, extrahovat, odvozovat nebo pokoušet se extrahovat či odvozovat jakýkoli zdrojový kód nebo strukturu jakékoli části materiálů či aplikace nebo materiálů či aplikace jako celku pomocí zpětného inženýrství, rozebírání, dekompilace a jiných prostředků;
 4. materiály nesmíte předávat žádné jiné osobě, pokud je nehodlá použít k osobním nekomerčním účelům a pokud jí nesdělíte, že musí souhlasit s povinnostmi vyplývajícími z těchto pravidel a podmínek;
 5. aplikaci a materiály nesmíte používat společně s jiným obsahem nebo způsobem, který je nezákonný, výhružný, vulgární, obtěžující, pomlouvačný, urážlivý, klamný, podvodný, útočný na soukromí jiných osob či křivdivý, případně obsahuje explicitní či grafické popisy nebo může diskriminovat, obtěžovat, ponižovat nebo zastrašovat jednotlivce či skupinu jednotlivců na základě jejich vyznání, pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnika, věku či tělesného postižení;
 6. aplikaci a materiály nesmíte používat společně s jiným obsahem nebo způsobem, který napodobuje jakoukoli osobu, firmu nebo subjekt včetně společnosti Ford, jejích přidružených společností nebo třetích stran a jejích zaměstnanců či zástupců;
 7. nesmíte narušovat nebo pokoušet se narušovat chod serverů a sítí společnosti Ford a nedodržovat veškeré požadavky, zásady, směrnice, postupy a předpisy společnosti Ford ohledně přístupu k síti a zabezpečení;
 8. aplikaci a materiály nesmíte používat k zapojení do činností, které jakkoli vrhají špatné světlo na reputaci a dobrou vůli společnosti Ford dle jejího vlastního uvážení; a
 9. aplikaci a materiály nesmíte používat společně s jiným obsahem nebo způsobem, který souvisí s obsahem pro dospělé nebo propaguje nezákonné činnosti, gambling nebo prodej tabákových výrobků a alkoholu.
 10. Pokud nejste plátcem účtů za mobilní telefon nebo přenosné zařízení používané k přístupu k aplikaci, bude se předpokládat, že jste od příslušného plátce účtů obdrželi svolení k použití aplikace či funkcí.

9. Další podmínky/omezení

POZOR: KAŽDÝ POKUS JAKÉKOLI OSOBY O SVÉVOLNÉ POŠKOZENÍ KTERÉKOLI APLIKACE ČI WEBOVÉ APLIKACE, ÚPRAVU PROCESU ODESÍLÁNÍ DAT NEBO JINÉ NARUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI FORD MŮŽE BÝT PORUŠENÍM TRESTNÍCH ČI OBČANSKÝCH ZÁKONŮ A SPOLEČNOST FORD SI V TAKOVÉM PŘÍPADĚ VYHRAZUJE PRÁVO SPOLUPRACOVAT PŘI TRESTNÍM STÍHÁNÍ TAKOVÝCH JEDNOTLIVCŮ A PROSAZENÍ VEŠKERÝCH TRESTŮ A NÁHRAD V MAXIMÁLNÍM ZÁKONNÉM ROZSAHU.

Účelem této aplikace je poskytovat informace lidem, kteří se zajímají o produkty, projekty a iniciativy společnosti Ford Motor Company. Neslouží k pokládání dotazů ohledně záruky, dotazů na zákaznickou podporu a dotazů týkajících se produktů prodávaných společností Ford Motor Company. Pokud máte otázku ohledně produktu společnosti Ford Motor Company, kontaktujte centrum vztahů se zákazníky společnosti Ford během běžné provozní doby na čísle 1 800 392 3673 (USA) nebo 1 800 565 3673 (Kanada).

10. Oznámení o ochranné známce

Název Ford a všechny ochranné známky a loga použitá v této aplikaci jsou majetkem společnosti Ford nebo jsou společností Ford používána na základě licence. Mezi tyto ochranné známky patří mimo jiné názvy značek produktů (např. Ford, Lincoln, Motorcraft), názvy modelů vozidel (např. Mustang, Fiesta, Focus), slogany (např. Built Ford Tough) a loga nebo emblémy. Neoprávněné použití jakékoli ochranné známky v této aplikaci je přísně zakázáno.

11. Vyhrazený pracovník pro oznámení o porušení autorských práv

Společnost Ford bude reagovat na oznámení o podezření z porušení autorských práv podle postupu stanoveného americkým zákonem Digital Millennium Copyright Act („DMCA“). Pokud se domníváte, že jakýkoli obsah této aplikace porušuje vaše autorská práva, kontaktujte vyhrazeného pracovníka společnosti Ford pro příjem oznámení takových skutečností na následující adrese:

Vyhrazený pracovník:

Zástupce pro DMCA

330 Town Center Dr., Suite 800

Dearborn, Michigan 48126

E-mailová adresa: DMCA@Ford.com

Fax: 313-322-7162

Ve sdělení uveďte:

(i) váš vlastnoruční nebo elektronický podpis;

(ii) identifikaci díla, o kterém tvrdíte, že u něj byla porušena autorská práva (pokud se jedná o více děl chráněných autorskými právy, uveďte jejich seznam);

(iii) identifikaci materiálu, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva, a dostatečné informace potřebné k tomu, abychom tento materiál našli;

(iv) dostatečné informace potřebné k tomu, abychom vás mohli kontaktovat (např. adresa, telefonní číslo, případně e-mailová adresa);

(v) prohlášení, že se z dobré vůle domníváte, že použití materiálu způsobem, na který si stěžujete, nebylo povoleno vámi ani zákonem;

(vi) prohlášení, že informace uvedené u vašeho oznámení jsou přesné.

Pokud je sdělení podáváno jinou osobou vaším jménem, musí rovněž obsahovat místopřísežné prohlášení, že podavatel má oprávnění jednat vaším jménem. Berete na vědomí, že pokud nesplníte veškeré požadavky uvedené v odstavci výše, vaše oznámení podle zákona DMCA nemusí být považováno za platné. Bližší informace o zákoně DMCA a souvisejících oznámeních obsahuje 17 U.S.C.§ 512.

12. Odškodnění a ochrana

Použitím této aplikace vyjadřujete souhlas, že budete bránit, chránit a odškodňovat společnost Ford a její pobočky či přidružené společnosti, jejich příslušné distributory, prodejce, asociace prodejců a reklamní a marketingové agentury včetně jejich zaměstnanců, zástupců, ředitelů, vedoucích pracovníků a akcionářů s ohledem na veškeré odpovědnosti, nároky, škody a výdaje (včetně přiměřených poplatků a výdajů v souvislosti s právním zastoupením), které vzniknou v důsledku vašeho použití aplikace, vašeho porušení či údajného porušení těchto pravidel a podmínek a/nebo vašeho porušení či údajného porušení patentů, autorských práv, ochranných známek nebo majetkových či jiných práv třetích stran. 

Společnost Ford si vyhrazuje právo zavést exkluzivní ochranná opatření v jakémkoli ohledu. V opačném případě má nárok na odškodnění z vaší strany a vy jste povinni spolupracovat na ochraně nároků společnosti Ford. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel obchodu s aplikacemi nemá žádnou odpovědnost či závazky související s vyšetřováním, ochranou, finančním vyrovnáním či odvoláním s ohledem na spor o porušení práva třetí strany na duševní vlastnictví.

13. Vyloučení odpovědnosti

Společnost Ford může tato publikovaná pravidla a podmínky kdykoli upravit. Případné změny jsou pro vás závazné, a proto byste měli tuto stránku čas od času navštívit a prostudovat si aktuálně platná pravidla a podmínky. UPOZORŇUJEME, ŽE TATO PRAVIDLA A PODMÍNKY SE TÝKAJÍ POUZE TÉTO APLIKACE. PRO OSTATNÍ WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI FORD A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ MOHOU PLATIT JINÁ, VLASTNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY. MÁTE POVINNOST SI PŘÍSLUŠNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY PROSTUDOVAT A POCHOPIT JE.

Tato aplikace a veškeré informace, které obsahuje, jsou pouze informačního charakteru. Je poskytována tak, jak je, a na základě dostupnosti a může obsahovat technické typografické či jiné chyby. Informace poskytované v určitých oblastech mohou představovat soukromé názory či úsudky. Společnost Ford, poskytovatelé informací a jejich zástupci neposkytují žádné záruky či prohlášení, ať už výslovná nebo vyplývající, včetně, mimo jiné, záruk přesnosti, aktuálnosti nebo úplnosti a dále záruk na fungování aplikace, informace, materiály, obsah, dostupnost a produkty. Společnost Ford se do maximálního rozsahu přípustného související legislativou zříká jakýchkoli záruk, ať už výslovných či vyplývajících, včetně, mimo jiné, vyplývajících záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. V případě, že tato aplikace přestane splňovat jakoukoli příslušnou záruku, můžete upozornit provozovatele obchodu s aplikacemi, který vám může vrátit nákupní cenu dané aplikace. Tento provozovatel nebude mít do maximálního rozsahu přípustného příslušnou legislativou žádnou jinou záruční povinnost s ohledem na aplikaci. Berete na vědomí, že provozovatel obchodu s aplikacemi je a nebude odpovědný za řešení jakýchkoli nároků vyřčených vámi nebo jakoukoli třetí stranou ohledně aplikace nebo vašeho použití či vlastnictví aplikace včetně, mimo jiné: (i) nároků na odpovědnost souvisejících s aplikací; (ii) jakýchkoli nároků v důsledku toho, že aplikace přestane fungovat v souladu s požadavky stanovenými příslušnou legislativou a předpisy; a (iii) nároků souvisejících se zákonem na ochranu spotřebitelů a podobnou legislativou. DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNOU LEGISLATIVOU SE VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, RODIČE ZAMĚSTNANCŮ, SPOLEČNÍCI, AKCIONÁŘI, ZÁSTUPCI A PRODEJCI SPOLEČNOSTI FORD ZŘÍKAJÍ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH, KTERÉ SOUVISÍ S TOUTO APLIKACÍ, RESPEKTIVE JEJÍM POUŽÍVÁNÍM. SPOLEČNOST FORD, JEJÍ POSKYTOVATELÉ INFORMACÍ A JEJÍ ZÁSTUPCI DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNOU LEGISLATIVOU NEPŘEBÍRAJÍ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (I) CHYBY ČI NEPŘESNOSTI OBSAHU, (II) PORANĚNÍ OSOB ČI ŠKODY NA MAJETKU JAKÉHOKOLI CHARAKTERU V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NAŠÍ APLIKACE, (III) JAKÉKOLI NEOPRÁVNĚNÉ POUŽÍVÁNÍ NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVERŮ A/NEBO LIBOVOLNÝCH ČI VŠECH OSOBNÍCH A/NEBO FINANČNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU NA NICH ULOŽENY, (IV) PŘERUŠENÍ ČI UKONČENÍ PŘENOSU DAT Z NEBO DO NAŠÍ APLIKACE, (V) SOFTWAROVÉ CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNÉ HROZBY, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENESENY DO NEBO PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE LIBOVOLNOU TŘETÍ STRANOU, A/NEBO (VI) JAKÉKOLI CHYBY ČI OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLI OBSAHU NEBO ZA JAKÉKOLI ŠKODY, K NIMŽ DOŠLO V DŮSLEDKU POUŽITÍ LIBOVOLNÉHO OBSAHU, JENŽ BYL PUBLIKOVÁN, POSLÁN E-MAILEM, PŘENESEN NEBO JINAK ZVEŘEJNĚN PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE. SPOLEČNOST FORD DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNOU LEGISLATIVOU NEZARUČUJE, NESCHVALUJE ANI NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI PRODUKT ČI SLUŽBU, KTERÉ JSOU PROPAGOVÁNY ČI NABÍZENY TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, APLIKACE NEBO JAKÝCHKOLI ODKAZOVANÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK ČI APLIKACE, PŘÍPADNĚ JSOU PROPAGOVÁNY JAKÝMKOLI REKLAMNÍM PRUHEM ČI JINÝM TYPEM REKLAMY. SPOLEČNOST FORD SE NEBUDE ÚČASTNIT SLEDOVÁNÍ JAKÝCHKOLI TRANSAKCÍ MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ ČI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN A ANI ZA TOTO SLEDOVÁNÍ NEBUDE NIJAK ODPOVÍDAT. V PŘÍPADĚ NÁKUPU PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ BYSTE SE MĚLI SPOLEHNOUT NA SVŮJ ÚSUDEK A TAM, KDE JE TO TŘEBA, BYSTE MĚLI POSTUPOVAT OBEZŘETNĚ. SPOLEČNOST FORD, POSKYTOVATELÉ INFORMACÍ ANI JEJICH ZÁSTUPCI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ PRÁVNÍ, DAŇOVÉ, LÉKAŘSKÉ, PORADENSKÉ, ÚČETNÍ, INVESTIČNÍ, FINANČNÍ ANI JINÉ PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY ČI RADY.

Tato část nemá vliv a ani není určena, aby měla vliv, na jakákoli spotřebitelská práva, která nelze vyloučit na základě příslušných zákonů na ochranu spotřebitele. Do maximálního rozsahu přípustného související legislativou je jakákoli odpovědnost společnosti Ford, jejích vedoucích pracovníků, ředitelů, souvisejících subjektů, přidružených společností, akcionářů, zástupců a prodejců za libovolné porušení kterýchkoli takových práv omezena na vrácení kupní ceny aplikace.

14. Různé

Tato pravidla a podmínky společně s jakýmikoli dalšími podmínkami, se kterými budete souhlasit při použití určitých prvků této aplikace, představují celistvou smlouvu týkající se aplikace a jakýchkoli služeb a nahrazuje veškerá předchozí či současná sdělení, ať už elektronická, ústní nebo písemná, která jsme vám poskytli s ohledem na aplikaci a jí poskytované služby. Tato aplikace je provozována ze sídel společnosti Ford v USA. Není-li zákonem požadováno jinak a v rozsahu stanoveném takovým zákonem se tato pravidla a podmínky řídí zákony státu Michigan. Výjimku představují konflikty zákonných ustanovení, které vyžadují užití jiné legislativy. Pokud soud dospěje k závěru, že jakékoli pravidlo či podmínka jsou nezákonné nebo nevynutitelné, bude toto pravidlo vyloučeno, zatímco všechna zbývající pravidla a podmínky zůstanou v platnosti. Pokud společnost Ford selže při prosazování jakéhokoli oprávnění či ustanovení uvedeného v těchto pravidlech a podmínkách, neznamená to, že se daného oprávnění či ustanovení zříká. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto pravidel a podmínek shledáno soudem v příslušné jurisdikci jako neplatné, zúčastněné strany přesto souhlasí, že by se soud měl snažit prosadit úmysly zúčastněných stran vyjádřené tímto ustanovením a že ostatní ustanovené těchto pravidel a podmínek zůstávají v úplné platnosti. Pokud to místní legislativa nevyžaduje jinak, veškeré právní spory, které jakkoli souvisí s těmito pravidly a podmínkami, by měly být předkládání federálním či státním soudům v okrese Wayne v Michiganu. Pokud máte jakékoli otázky komentáře či nároky ohledně této aplikace, kontaktujte nás prostřednictvím místních kontaktních údajů, které jsou uvedeny na webových stránkách http://corporate.ford.com/our-company/country-websites. Kontaktní údaje pro USA jsou následující:

 

 

15. Obsah vytvořený uživateli

Pokud vám tato aplikace umožňuje odesílat informace společnosti Ford („uživatelské informace“), berete na vědomí a souhlasíte s tím, že uživatelské informace nebudou společností Ford považovány za důvěrné. Výjimka platí pro osobní údaje, které odešlete společnosti Ford. Tato výjimka je popsána v tomto dokumentu níže. Máte výhradní odpovědnost za uživatelské informace a za důsledky odeslání či publikování takových informací. Tyto informace a jakékoli vaše komentáře mohou být zveřejněny a mohou si je prohlížet mnozí lidé po celém světě. Společnost Ford nesdílí, neprodává ani nepronajímá osobní údaje třetím stranám pro jejich vlastní použití, aniž by vám dala možnost tuto skutečnost přijmout nebo odmítnout. Poskytnutím svého e-mailu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Ford a její poskytovatelé služeb třetích stran mohou použít tuto e-mailovou adresu k tomu, aby vás mohli kontaktovat z důvodu informací odeslaných uživateli nebo z jiných administrativních důvodů. Mezi uživatelské informace, které nebudou brány v úvahu (vyloučené položky), patří:

(a) důvěrné informace jakéhokoli druhu;

(b) nápady týkající se stylu nebo designu produktů;

(c) nápady týkající se názvů produktů, sloganů a log;

(d) reklamy nebo marketingové návrhy (propagační obsah, skladby atd.);

(e) jakékoli obchodní postupy (restrukturalizace, akvizice atd.); a

(f) odeslané informace, které společnost Ford bude na vlastní uvážení z jakéhokoli důvodu považovat za nevhodné (například ty, které obsahují vulgarity, sexualitu, hanlivá tvrzení, hrozby atd.). 

16. Práva společnosti Ford v souvislosti s uživatelskými informacemi

Odesláním uživatelských informací udělujete společnosti Ford neodvolatelnou, trvalou, přenositelnou, neexkluzivní, plně uhrazenou a celosvětovou licenci (kterou lze udělit dalším subjektům) k (a) použití, kopírování, přenosu, distribuci, reprodukci, změnám, tvorbě odvozených děl, adaptaci, kombinování s dalšími nápady či díly, publikování, překládání a veřejnému ukazování vašich uživatelských informací (či jakýchkoli jejich změn), a to v celku nebo zčásti a v libovolném formátu a prostřednictvím jakéhokoli média, které je momentálně známé nebo bude vyvinuto později, a (b) použití (nebo povolování použití) vašich uživatelských informací jakýmkoli způsobem a pro jakýkoli účel (včetně, mimo jiné, komerčních účelů), které společnost Ford na své vlastní uvážení považuje za vhodné (včetně, mimo jiné, začlenění vašich uživatelských informací nebo jejich libovolných modifikací do jakéhokoli vozidla, produktu nebo služby). Společnost Ford si vyhrazuje právo zobrazovat reklamy ve spojitosti s uživatelskými informacemi a k použití uživatelských informací pro účely reklamy a propagace. Přijetím těchto pravidel a podmínek vyjadřujete své pochopení a přijetí práva společnosti Ford zobrazovat reklamy a propagační obsah ve spojitosti s informacemi odeslanými uživateli. Společnost Ford může, ale není povinna, předem zkontrolovat uživatelské informace nebo sledovat jakoukoli oblast webových stránek, přes kterou budou uživatelské informace odeslány. Souhlasíte se svou výhradní odpovědností za všechny své uživatelské informace.

17. Poradenství 

Společnost Ford neposkytuje poradenství. Nejsme povinni poskytovat jakákoli vysvětlení ohledně vašich uživatelských informací. Tato skutečnost se týká vašeho původního příspěvku i všech přidaných komentářů a informací, které poskytnete později, ať už ústně, nebo písemně. Nemáme žádnou povinnost vám sdělit, zda vámi oznámenou skutečnost již známe nebo zda nám vaše uživatelské informace dopomohly k nějakému zjištění.

 


Back to top

Část 2: Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Katalog aplikací Ford

1.  Obecné ustanovení:

Společnost Ford Motor Company („Ford“, „my“, „nám“ nebo „naše“) respektuje vaše soukromí a zavazuje se je chránit. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje zásady a postupy společnosti Ford ohledně zákaznických informací online. Společnost Ford vám prostřednictvím tohoto prohlášení chce poskytnout ujištění a informace o tom, jak shromažďuje, používá a chrání osobní a jiné údaje, které získává nebo které jí poskytujete prostřednictvím této aplikace, a jak nás můžete kontaktovat v případě dotazů nebo nejasností. Upřímně doufáme, že díky tomuto vysvětlení našich postupů zacházení s údaji si společnost Ford s vámi vybuduje důvěryhodný a trvalý vztah. Použitím této aplikace vyjadřujete souhlas s podmínkami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2.  Informace o naší organizaci a aplikaci a obecné postupy shromažďování dat:

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká Katalogu aplikací Ford. Katalog aplikací Ford je spravován třetí stranou jménem divize Ford Motor Company, Marketing, Sales and Service Division, 16800 Executive Plaza Drive, Dearborn, MI 48126. 

Obchodním účelem této aplikace je poskytovat katalog mobilních aplikací, které lze používat prostřednictvím technologie AppLink ve vozidlech společnosti Ford Motor Company. Tento katalog odkazuje na příslušné mobilní aplikace v obchodech s aplikacemi. 

V průběhu vašeho používání této aplikace mohou poskytovatelé analytiky shromažďovat informace o způsobu a míře jejího využití.

Jelikož zatím neexistuje obecně platná interpretace jiných signálů „Do Not Track“ („DNT“) od webových prohlížečů než souborů cookie, společnost Ford Motor Company v současnosti nereaguje na signály „DNT“ zaslané svým americkým webovým stránkám.

Ve většině internetových prohlížečů je možné nastavit, aby nepřijímaly soubory cookie. V takovém případě však přijdete o přístup k některým funkcím a službám našich stránek.

3.  Shromažďované informace:

Aplikace Katalog aplikací Ford bude používat adresu IP vašeho mobilního zařízení za účelem zjištění vaší země a jazyk nastavený v zařízení za účelem poskytnutí aplikací s podporou technologie AppLink dostupných ke stažení ve vaší zemi a k jejich zobrazení v odpovídajícím jazyce. Dále se v této aplikaci uloží ID objednávky, takže pokaždé, když se spojíte s databází Katalogu aplikací Ford umístěnou v hostované cloudové službě, obdržíte obsah určený pro zemi, kde se nacházíte, a v jazyce používaného zařízení. 

4.  Shromažďované souhrnné informace a způsob jejich použití:

Po dobu používání této aplikace bude společnost Ford shromažďovat a uchovávat souhrnné informace o používané telefonní platformě (např. iOS nebo Android) a její verzi, vyžádaných stránkách, četnosti návštěv aplikace a zemi, kde se nacházíte.

Tyto informace se budou používat v souhrnné formě a nebudou sloužit k identifikaci konkrétního uživatele aplikace. Tyto souhrnné informace mohou být použity k:

Souhrnné informace se také používají k analýze uživatelských zkušeností při používání aplikace. Pro tuto analýzu platí následující:

5.  Způsoby shromažďování informací:

Tato aplikace používá analytické nástroje pro sledování kliknutí od třetích stran k záznamu statistik prokliknutí odkazů. 

Tato aplikace může při svém používání také vytvářet „protokol relace“. Protokoly relace nám pomáhají určit, jakým způsobem lidé přecházejí mezi stránkami či aplikacemi. Díky tomu můžeme stránky upravovat tak, aby nejčastěji požadované informace bylo možné snadněji najít. Na základě sledování návštěvnosti stránek také dokážeme určit, zda jsou námi poskytované informace používány.

6.  Sdílení vašich údajů:

Společnost Ford Motor Company bez vašeho souhlasu nesdílí, neprodává ani nepronajímá osobní údaje nezávislým společnostem pro jejich vlastní účely.

Souhrnné metriky aplikace Katalog aplikací Ford mohou být sdíleny s jinými pobočkami či přidruženým organizacemi společnosti Ford Motor Company a s jejich webovými stránkami či aplikacemi. 

Společnost Ford může shromážděné informace poskytnout tehdy, (1) když se z dobré vůle domnívá, že je takový krok potřebný k: (a) splnění zákonných požadavků nebo pro účely soudního procesu se společností Ford Motor Company, jejími pobočkami nebo stránkami či aplikací; (b) ochraně a obraně práv nebo majetku společnosti Ford Motor Company, jejích poboček nebo těchto stránek a aplikace; nebo (c) jednání za naléhavých okolností, které vyžadují ochranu společnosti Ford Motor Company, příslušného personálu, uživatelů příslušných webových stránek či aplikací nebo veřejnosti; nebo (2) když je to vyžadováno legislativou.

7.  Přístup k vašim údajům, kontrola nad nimi a jak nás kontaktovat: 

Máte-li jakékoli otázky, připomínky či nejasnosti ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů či postupů ochrany osobních údajů v Katalogu aplikací Ford nebo pokud máte jakékoli dotazy ohledně obsahu této aplikace, navštivte následující adresu URL, kde se dozvíte kontaktní údaje pro vaši zemi: http://corporate.ford.com/our-company/country-websites. Kontaktní údaje pro USA jsou uvedeny níže. 

Pracovníci mající na starost Katalog aplikací Ford se zavazují spolupracovat se spotřebiteli při zajišťování férového a rychlého řešení jakýchkoli stížností či sporů ohledně soukromí a manipulace s vašimi údaji. Tito pracovníci společnosti Ford rádi odpoví na vaše otázky a připomínky. 

Kontakt pro obyvatele USA:

Telefon

800 392 3673

800 232 5952 (TDD pro sluchově postižené)

 

K dispozici od 8:00 do 17:00 EST

Pondělí–pátek

 

Poštovní adresa

Ford Motor Company

Customer Relationship Center

P.O. Box 6248

Dearborn, MI 48126

8.  Zabezpečení vašich údajů:

Ochrana údajů návštěvníků webových stránek společnosti Ford a uživatelů jejích aplikací je pro nás důležitá. Společnost Ford používá systémy, zásady a postupy, které zajišťují přesnost údajů a jejich ochranu před ztrátou, zneužitím či pozměněním.

9.  Zpracování dat:

Použitím této aplikace vyjadřujete své porozumění a souhlas se shromažďováním, použitím, zpracováním, přenášením a poskytováním údajů po celém světě (včetně USA) v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

10.  Odkazy na jiné aplikace:

Katalog aplikací Ford obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Doporučujeme vám, abyste si prostudovali prohlášení o ochraně osobních údajů všech stránek a aplikací, které navštěvujete, včetně těch, na které je odkazováno, abyste pochopili, jak tyto stránky či aplikace shromažďují, používají a sdílejí vaše údaje. Katalog informací Ford neodpovídá za prohlášení o ochraně osobních údajů a postupy manipulace s obsahem či daty u jiných webových stránek či aplikací. 

11.  Datum platnosti prohlášení o ochraně osobních údajů a dny jeho revize:

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být příležitostně aktualizováno v souladu se změnami aplikace nebo postupů ochrany osobních údajů. V případě změn bude nové prohlášení publikováno v aplikaci deset (10) dní předtím, než začne platit. 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vstoupilo v platnost 20. května 2016.

 


Back to top

Část 3: Specifická pravidla a podmínky pro příslušnou zemi

Obecná pravidla a podmínky uvedené v části 1 a prohlášení o ochraně osobních údajů v části 2 platí pro aplikaci tehdy, když nejsou specificky upravena pravidly a podmínkami pro příslušnou zemi v části 3. V případě konfliktu obecných podmínek či prohlášení o ochraně osobních údajů se specifickými pravidly pro příslušnou zemi mají v dané zemi přednost tyto specifické podmínky.

Austrálie

Aplikace pro USA a ceny (část 5): Celý poslední odstavec je pozměněn následujícím způsobem:

„Vozidla znázorněná v této aplikaci žádným způsobem nepředstavují nabídku nákupu či prodeje vozidel od společnosti Ford ani žádnou nabídku financování nebo leasingu. Společnost Ford vynaloží veškeré náležité úsilí, aby zajistila, že ceny a informace o produktech v aplikaci byly správné. Veškeré ceny, specifikace produktů a další informace v této aplikaci jsou pouze informačního charakteru a mohou se kdykoli bez jakýchkoli závazků změnit. Stejně tak se mohou v jednotlivých oblastech lišit a nemusí být zcela aktuální nebo přesné. Skutečnou cenu libovolného vozidla a příslušná pravidla a podmínky vám sdělí konkrétní prodejce.“ 

Další podmínky/omezení (část 9): Poslední odstavec byl doplněn o následující informaci:

Máte-li dotaz týkající se produktu společnosti Ford Motor Company, kontaktujte australské centrum vztahů se zákazníky společnosti Ford na čísle 136373 během běžné provozní doby.

Obsah vytvořený uživateli (část 15): Celá tato část je odstraněná.

Práva společnosti Ford v souvislosti s uživatelskými informacemi (část 16): Celá tato část je odstraněná

Francie

Pokud jste spotřebitel se sídlem ve Francii, tato pravidla a podmínky ohledně použití této aplikace je třeba číst společně s příslušnou francouzskou legislativou na ochranu spotřebitelů.

Pro výrobcem doporučenou maloobchodní cenu („MSRP“) by se měl používat termín výrobcem doporučená maximální maloobchodní cena („MMRRP“).

Obsah vytvořený uživateli (část 15) je doplněný o následující věty:

Zaručujete se, že vlastníte všechny práva na váš obsah (včetně, mimo jiné, zvuku, videa a/nebo digitálního záznamu a případného obsahu vaší fotografie) nebo že jste případně získali všechna potřebná práva na váš obsah, která vám umožní předání příslušných práv na obsah společnosti Ford. 

Francouzské oznámení o férovém shromažďování osobních údajů:

Přijetím těchto pravidel a podmínek berete na vědomí, že vaše případné osobní údaje budou zahrnuty v určitých datových souborech společnosti Ford Motor Company v USA a budou zpracovány v souvislosti s používáním této aplikace. Tyto údaje by mohly být přiděleny místní společnosti skupiny Ford Group (Ford France) nebo jiným společnostem skupiny Ford Group (které jsou uvedeny na stránkách www.ford.com) se sídlem v Evropské unii (EU) nebo mimo ni, pro které platí stejné požadavky na úroveň ochrany v souvislosti se zpracováním osobních údajů a soukromí. Také mohly být přiděleny vybraným uznávaným poskytovatelům externích služeb se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) či mimo něj. Pro všechny tyto organizace platí stejná organizační a technická bezpečnostní opatření, která společnost Ford uplatňuje při zpracování osobních údajů. Pokud se vůči tomuto druhotnému zpracování neohradíte, vaše údaje budou zahrnuty do datových souborů společnosti Ford a místní společnosti skupiny Ford Group, které se používají pro účely propagace a marketingu produktů a služeb souvisejících s automobilovým průmyslem. Tyto údaje by mohly být pro stejný účel přiděleny společnostem patřícím do distribuční sítě místní společnosti skupiny Ford Group nebo jiným společnostem skupiny Ford Group zabývajících se podobnou činností se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo mimo něj.

V případě všech výše uvedených zpracování osobních údajů můžete uplatnit svá práva na přístup, opravu, zrušení nebo námitku (dle potřeby), a to písemně na adrese FMC Automobiles, M. data, 34 rue de la croix de fer, 78100 Saint Germain en Laye.

Německo

Přijetím těchto pravidel a podmínek berete na vědomí, že vaše případné osobní údaje budou zahrnuty v určitých datových souborech společnosti Ford Motor Company v USA a budou zpracovány v souvislosti s používáním této aplikace. Tyto údaje mohly být přiděleny místní společnosti skupiny Ford Group (Ford-Werke GmbH) nebo jiným společnostem skupiny Ford Group (které jsou uvedeny na stránkách www.ford.com) se sídlem v Evropské unii (EU) nebo mimo ni, pro které platí stejné požadavky na úroveň ochrany v souvislosti se zpracováním osobních údajů a soukromí. Také mohly být přiděleny vybraným uznávaným poskytovatelům externích služeb se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) či mimo něj. Pro všechny tyto organizace platí stejná organizační a technická bezpečnostní opatření, která společnost Ford uplatňuje při zpracování osobních údajů.

V případě všech výše uvedených zpracování osobních údajů můžete uplatnit svá práva na přístup, opravu, zrušení nebo námitku (dle potřeby), a to písemně na e-mailové adrese Kunden@ford.com nebo poštovní adrese:

Ford-Werke GmbH, Kundenzentrum, Postfach 71 02 65, 50742 Köln

Itálie

Obecné informace (část 1): Celý poslední odstavec této části je pozměněn a nahrazen následujícím způsobem:

Společnost Ford a její přidružené společnosti si vyhrazují právo čas od času a bez upozornění provádět změny těchto pravidel a podmínek. Pokud máte vůči takto provedeným změnám jakékoli námitky, vaší jedinou možností je přestat tuto aplikaci používat. Pokud budete aplikaci po datu, kdy tyto změny vstoupily v platnost, nadále používat, budeme to považovat za váš souhlas s těmito změnami a s dodržováním nových pravidel a podmínek. Společnost Ford může celou aplikaci nebo její část kdykoli zrušit. V takovém případě obdržíte písemné oznámení. Pokud se kterýmkoli ustanovením těchto pravidel a podmínek nesouhlasíte, aplikaci nepoužívejte.

Systémové požadavky / aktualizace / změny / zrušení (část 3): Celý poslední odstavec této části je pozměněn a nahrazen následujícím způsobem:

Společnost Ford si do maximálního rozsahu povoleného zákonem vyhrazuje právo na vlastní uvážení kdykoli změnit, vylepšit, opravit, upravit, pozastavit, přerušit nebo trvale zrušit fungování této aplikace nebo její části. Takové změny vám společnost Ford oznámí písemně. Vaše použití této aplikace po publikování jakýchkoli změn bude považováno za přijetí daných změn. Aplikace nemusí být během přestávek na údržbu nebo za jiných situací k dispozici.

Aplikace pro USA a ceny (část 5): Tato část je pozměněna a integrována následujícím způsobem:

Pokud jste spotřebitel se sídlem v Itálii, tato pravidla a podmínky ohledně použití této aplikace je třeba číst společně s příslušnou italskou legislativou na ochranu spotřebitelů

Pro výrobcem doporučenou maloobchodní cenu („MSRP“) by se měl používat termín výrobcem doporučená maximální maloobchodní cena („MMRRP“).

Další podmínky/omezení (část 9): Poslední odstavec byl doplněn o následující informaci:

Máte-li dotaz týkající se produktu společnosti Ford Motor Company, kontaktujte centrum vztahů se zákazníky společnosti Ford během běžné provozní doby společnosti Ford Italia S.p.A. (Centro Relazioni clienti) na telefonním čísle +39 800 22 44 33

Obsah vytvořený uživateli (část 15): Tato část je doplněna o následující větu:

Zaručujete se, že vlastníte všechny práva na váš obsah (včetně, mimo jiné, zvuku, videa a/nebo digitálního záznamu a případného obsahu vaší fotografie) nebo že jste případně získali všechna potřebná práva na váš obsah, která vám umožní předání příslušných práv na obsah společnosti Ford.

Část 2 (Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Katalog aplikací Ford) Tato část je pozměněna a doplněna o následující:

Přijetím těchto pravidel a podmínek berete na vědomí, že vaše případné osobní údaje budou zahrnuty v určitých datových souborech společnosti Ford a budou zpracovány v souvislosti s používáním této aplikace. Tyto údaje by mohly být přiděleny místní společnosti skupiny Ford Group (Ford Italia S.p.A.) nebo jiným společnostem skupiny Ford Group (které jsou uvedeny na stránkách www.ford.com) se sídlem v Evropské unii (EU) nebo mimo ni, pro které platí stejné požadavky na úroveň ochrany v souvislosti se zpracováním osobních údajů a soukromí. Také mohly být přiděleny vybraným uznávaným poskytovatelům externích služeb se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) či mimo něj. Pro všechny tyto organizace platí stejná organizační a technická bezpečnostní opatření, která společnost Ford uplatňuje při zpracování osobních údajů.

V případě všech výše uvedených zpracování osobních údajů můžete uplatnit svá práva na přístup, opravu, zrušení nebo námitku (dle potřeby), a to písemně na adrese Ford Italia S.p.A., via Andrea Argoli, 54 00143 Roma (Itálie), telefonní číslo +39 800 22 44 33.

Nizozemsko.

Obecné informace (část 1): Výraz „a potvrzujete, že jste starší 18 let“ ve druhém odstavci je nahrazen následujícím způsobem:

„a potvrzujete, že jste starší 16 let a že jste plně schopní a způsobilí plnit pravidla, podmínky, povinnosti, prohlášení, ustanovení a záruky stanovené v těchto pravidlech a podmínkách a dodržovat tato pravidla a podmínky.“

Systémové požadavky / aktualizace / změny / zrušení (část 3): Celý poslední odstavec je nahrazen následujícím způsobem:

Společnost Ford si do maximálního rozsahu povoleného zákonem vyhrazuje právo na vlastní uvážení kdykoli změnit, vylepšit, opravit, upravit, pozastavit, přerušit nebo trvale zrušit fungování této aplikace nebo její části. Takové změny vám společnost Ford oznámí přiměřeným způsobem písemně. Vaše použití této aplikace po publikování jakýchkoli změn bude považováno za přijetí daných změn. Aplikace nemusí být během přestávek na údržbu nebo za jiných situací k dispozici.

Vyloučení odpovědnosti (část 13): První odstavec je nahrazen následujícím způsobem:

Společnost Ford může tato publikovaná pravidla a podmínky kdykoli upravit. Provedené změny posléze oznámí přiměřeným způsobem. Pokud po obdržení takového oznámení od společnosti Ford budete nadále aplikaci používat, bude to považováno za vaše přijetí aktualizovaných pravidel a podmínek. UPOZORŇUJEME, ŽE TATO PRAVIDLA A PODMÍNKY SE TÝKAJÍ POUZE TÉTO APLIKACE. PRO OSTATNÍ WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI FORD A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ MOHOU PLATIT JINÁ, VLASTNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY. MÁTE POVINNOST SI PŘÍSLUŠNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY PROSTUDOVAT A POCHOPIT JE.

Rusko

Pokud jste spotřebitel se sídlem v Ruské federaci, tato pravidla a podmínky ohledně použití této aplikace je třeba číst společně s příslušnou ruskou legislativou na ochranu spotřebitelů.

Aplikace pro USA a ceny (část 6): Tato část je doplněna o následující sdělení:

Pro výrobcem doporučenou maloobchodní cenu („MSRP“) by se měl používat termín výrobcem doporučená maximální maloobchodní cena („MMRRP“).

Upozorňujeme, že všechny informace prezentované v této aplikaci ohledně vybavení, technických údajů, barevných kombinací a také cen vozidel a služeb jsou pouze informačního charakteru a za žádných okolností nepředstavují veřejnou nabídku definovanou v ustanoveních článku 437 (2) Občanského zákoníku Ruské federace. Další informace vám poskytne autorizovaný prodejce společnosti Ford.

Část 15: Obsah vytvořený uživateli je doplněna následujícím způsobem:

Zaručujete se, že vlastníte všechny práva na váš obsah (včetně, mimo jiné, zvuku, videa a/nebo digitálního záznamu a případného obsahu vaší fotografie) nebo že jste případně získali všechna potřebná práva na váš obsah, která vám umožní předání příslušných práv na obsah společnosti Ford. 

V části 2: Prohlášení o ochraně osobních údajů je věta „Použitím této aplikace vyjadřujete své porozumění a souhlas se shromažďováním, použitím, zpracováním, přenášením a poskytováním údajů po celém světě (včetně USA)“ nahrazena následujícím odstavcem:

„Aplikace shromažďuje údaje o svém fungování a o způsobu, jakým používáte její funkce, pro účely zlepšování uživatelských možností. Shromážděné údaje se používají v hromadné formě pro účel analýzy a vykazování fungování aplikace a jejích funkcí („účel“) a nejsou používány nijak jinak. Tyto údaje mohou být pro tento účel používány společností Ford, jejími přidruženými společnostmi a vybranými smluvními dodavateli po celém světě. 

Kliknutím na možnost „Přijmout“ dáte najevo, že berete na vědomí tato pravidla a podmínky a souhlasíte s nimi. Dále tím poskytnete společnosti LLC Ford Sollers Holding (a přidruženým společnostem) všechny potřebné souhlasy v souladu se současnou ruskou legislativou. Tímto také vyjádříte souhlas s přenosem vašich osobních údajů do zahraničí mimo území Ruské federace (například do USA).

Španělsko

Prohlášení o ochraně osobních údajů (část 2): Tato část je doplněna o následující:

Vaše použití této aplikace bude do maximálního přípustného rozsahu povoleného zákonem považováno za výslovný souhlas, že společnost Ford může shromažďovat popsané údaje v hromadné formě, která je společná pro všechny uživatele aplikace, a sledovat návštěvy stránek v aplikaci nebo čas strávený v aplikaci, což může posloužit k identifikaci zařízení a sledování způsobu jeho používání. 

Použitím této aplikace také vyjadřujete výslovný souhlas, že společnost Ford smí používat relační a trvalé soubory cookie, protokoly relace, reklamy „spotlight ad“ / webové majáky / značky v podobě souborů GIF / jednopixelové obrázky a nástroje pro sledování kliknutí od třetích stran ke sběru hromadných a dalších údajů o uživatelích aplikace. 

V případě shromažďování a zpracování osobních údajů bude pro tuto část uplatněn poslední odstavec níže uvedeného Španělského oznámení o férovém sběru osobních údajů, který vám umožňuje uplatnit právo na odvolání vlastního souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a se shromažďováním vašich údajů společností Ford výše popsaným způsobem. Pokud podáte odvolání, berete na vědomí, že aplikace nemusí fungovat.

Aplikace pro USA a ceny (část 6): Tato část byla doplněna o následující sdělení:

V případě stížností můžete kontaktovat místní společnost skupiny Ford Group:

Centro de Relaciones con Clientes (CRC) of Ford España, S.L.

P.O. Box č. 3

46700 Gandia – Valencia (Španělsko)

Telefonní číslo (španělština): 902 442 442

Další podmínky/omezení (část 9):

Máte-li dotaz týkající se produktu společnosti Ford Motor Company, kontaktujte centrum vztahů se zákazníky společnosti Ford během běžné provozní doby:

Centro de Relaciones con Clientes (CRC) of Ford España, S.L.

P. O. BOX č. 3

46700 Gandia – Valencia (Španělsko)

Telefonní číslo (španělština): 902 442 442

Vyloučení odpovědnosti (část 13):

Pokud jste spotřebitel se sídlem ve Španělsku, tuto část je třeba číst společně s příslušnou místní legislativou na ochranu spotřebitelů, přičemž nejsou nijak omezena vaše zákonná práva související se škodami, úmrtími a zraněními, který byla spotřebiteli způsobena akcí nebo opomenutím společnosti Ford. 

Různé (část 14):

Pokud jste spotřebitel se sídlem ve Španělsku, tuto část je třeba číst společně s příslušnou místní legislativou na ochranu spotřebitelů, přičemž veškeré akce v souvislosti s použitím této aplikace nebo s těmito pravidly a podmínkami spadají do pravomoci španělských soudů v místě vašeho bydliště. 

Obsah vytvořený uživateli (část 15): 

Níže uvedené Španělské oznámení o férovém sběru osobních údajů platí pro tuto část v případě zpracování osobních údajů.

Práva společnosti Ford v souvislosti s uživatelskými informacemi (část 16): 

Níže uvedené Španělské oznámení o férovém sběru osobních údajů platí pro tuto část v případě zpracování osobních údajů.

Španělské oznámení o férovém sběru osobních údajů:

Přijetím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů berete na vědomí, že vaše údaje (pokud jsou považovány za osobní) budou zahrnuty v určitých datových souborech společnosti Ford a budou zpracovány v souvislosti s používáním této aplikace. Tyto údaje by mohly být přiděleny místní společnosti skupiny Ford Group (Ford España, S.L.) nebo jiným společnostem skupiny Ford Group (které jsou uvedeny na stránkách www.ford.com) se sídlem v Evropské unii (EU) nebo mimo ni, pro které platí stejné požadavky na úroveň ochrany v souvislosti se zpracováním osobních údajů a soukromí. Také mohly být přiděleny vybraným uznávaným poskytovatelům externích služeb se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) či mimo něj. Pro všechny tyto organizace platí stejná organizační a technická bezpečnostní opatření, která společnost Ford uplatňuje při zpracování osobních údajů.

V případě všech výše uvedených zpracování osobních údajů můžete uplatnit svá práva na přístup, opravu, zrušení nebo námitku (dle potřeby), a to písemně na adrese P.O. Box č. 3, 46700 Gandia – Valencia (Španělsko), telefonicky na čísle 902 442 442 (ve španělštině) nebo e-mailem na adrese bajacrm@infoford.com. 

Turecko

Systémové požadavky / aktualizace / změny / zrušení (část 3):

Společnost Ford si do maximálního rozsahu povoleného zákonem vyhrazuje právo na vlastní uvážení kdykoli změnit, vylepšit, opravit, upravit, pozastavit, přerušit nebo trvale zrušit fungování této aplikace nebo její části. Takové změny vám společnost Ford oznámí přiměřeným způsobem písemně. Vaše použití této aplikace po publikování jakýchkoli změn bude považováno za přijetí daných změn. Aplikace nemusí být během přestávek na údržbu nebo za jiných situací k dispozici.

Vyloučení odpovědnosti (část 13):

Pokud jste spotřebitel se sídlem v Turecku, tuto část je třeba číst společně s příslušnou legislativou pro ochranu spotřebitelů Turecké republiky. 

Společnost Ford může tato publikovaná pravidla a podmínky kdykoli upravit. Provedené změny posléze oznámí přiměřeným způsobem. Pokud po obdržení takového oznámení od společnosti Ford budete nadále aplikaci používat, bude to považováno za vaše přijetí aktualizovaných pravidel a podmínek. UPOZORŇUJEME, ŽE TATO PRAVIDLA A PODMÍNKY SE TÝKAJÍ POUZE TÉTO APLIKACE. PRO OSTATNÍ WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI FORD A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ MOHOU PLATIT JINÁ, VLASTNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY. MÁTE POVINNOST SI PŘÍSLUŠNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY PROSTUDOVAT A POCHOPIT JE.

Různé (část 14):

Pokud jste spotřebitel se sídlem v Turecku, tuto část je třeba číst společně s příslušnou legislativou pro ochranu spotřebitelů Turecké republiky. 

Prohlášení o ochraně osobních údajů (část 2):

Kliknutím na možnost „Přijmout“ vyjádříte souhlas s těmito podmínkami a se skutečností, že údaje získané od vás budou přeneseny ke zpracování na místo mimo Turecko (např. do USA).

Použitím této aplikace také vyjadřujete výslovný souhlas, že společnost Ford smí používat relační a trvalé soubory cookie, protokoly relace, reklamy „spotlight ad“ / webové majáky / značky v podobě souborů GIF / jednopixelové obrázky a nástroje pro sledování kliknutí od třetích stran ke sběru hromadných a dalších údajů o uživatelích aplikace. 

Poskytnutí vašich údajů

Kliknutím na možnost „Přijmout“ berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Ford může v souladu s aktuální tureckou legislativou poskytnout vaše údaje kterémukoli členovi skupiny Ford, což znamená pobočky a přidružené společnosti včetně společností Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. a Koç Holding A.Ş. Taktéž mohou být poskytnuty pracovníkům společnosti Ford a jejích dodavatelů.

Velká Británie

Další podmínky/omezení (část 9):

Pokud máte otázku týkající se produktu společnosti Ford Motor Company, napište na adresu Ford Motor Company Limited, P.O. Box 2439, Glasgow, G40 3WX

Vyloučení odpovědnosti (část 13):

Pokud jste spotřebitel se sídlem ve Velké Británii, tuto část je třeba číst společně s příslušnou místní legislativou. Nic v těchto pravidlech a podmínkách nesmí omezit nebo vyloučit odpovědnost prodejce za zranění či úmrtí osob v důsledku nedbalosti, podvodu či jiné takové skutečnosti, kterou nelze vyloučit na základě anglické legislativy.

Různé (část 14):

Pokud jste spotřebitel se sídlem ve Velké Británii, tuto část je třeba číst společně s příslušnou místní legislativou na ochranu spotřebitelů. 

Obsah vytvořený uživateli (část 15): 

Níže uvedené Britské oznámení o férovém sběru osobních údajů platí pro tuto část v případě zpracování osobních údajů.

Práva společnosti Ford v souvislosti s uživatelskými informacemi (část 16): 

Níže uvedené Britské oznámení o férovém sběru osobních údajů platí pro tuto část v případě zpracování osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů (část 2):

V případě shromažďování a zpracování osobních údajů bude pro tuto část 2 uplatněn poslední odstavec níže uvedeného Britského oznámení o férovém sběru osobních údajů, který vám umožňuje uplatnit právo na odvolání vlastního souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a se shromažďováním vašich údajů společností Ford výše popsaným způsobem. Pokud zrušíte svůj souhlas s tím, že společnost Ford smí shromažďovat a zpracovávat vaše údaje způsobem popsaným výše, upozorňujeme, že aplikace může přestat fungovat. 

Britské oznámení o férovém sběru osobních údajů:

Přijetím těchto pravidel a podmínek berete na vědomí, že vaše libovolné osobní údaje shromážděné touto aplikací mohou být zpracovány společností Ford v souvislosti s používáním této aplikace. Také mohou být předány místní společnosti skupiny Ford Group (Ford Motor Company Limited) nebo jiným společnostem skupiny Ford Group (které jsou uvedeny na stránkách www.ford.com) se sídlem v Evropské unii (EU) nebo mimo ni a zpracovány personálem mimo EHP, který pracuje pro společnost Ford či jednoho z jejích dodavatelů. Společnost Ford uskuteční veškeré přiměřené kroky, které jsou potřeba k zajištění bezpečného nakládání s vašimi údaji v souladu s těmito pravidly a podmínkami, a uplatní při tom stejná organizační a technická bezpečnostní opatření, která používá ke zpracování osobních údajů.

Tato aplikace shromažďuje libovolné osobní údaje, které mohou být společností Ford nebo místní společností skupiny Ford Group použity k propagaci a marketingu produktů či služeb souvisejících s automobilovým průmyslem. Tyto údaje by mohly být pro stejný účel použity společnostmi patřícími do distribuční sítě místní společnosti skupiny Ford Group (www.ford.co.uk) nebo jinými společnostmi skupiny Ford Group, jež se zabývají podobnou činností, se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) či mimo něj.

Pokud umožníte odesílání osobních údajů, vyjádříte souhlas s jejich přenosem, uchováváním a zpracováním.

V případě všech výše uvedených zpracování osobních údajů můžete uplatnit svá práva na přístup, opravu, zrušení nebo námitku (dle potřeby), a to písemně na adrese Ford Motor Company Limited, P.O. Box 2439, Glasgow, G40 3WX. Toto sdělení musí obsahovat doklad o vaší totožnosti.