Slutbrugerlicensaftale for mobilappen AppLink Catalog
 
 1. Del 1 Generelle vilkår og betingelser
 2. Del 2 Erklæring om beskyttelse af personoplysninger for Ford app-kataloget
 3. Del 3 Landespecifikke vilkår og betingelser

Ikrafttrædelsesdato: 24. juli 2014

Del 1 – Vilkår og betingelser

1. Generelle oplysninger 

Denne applikation ("App") ejes af Ford Motor Company, 1 American Road, Dearborn, Michigan 48126 USA (i det følgende benævnt "Ford"), og appens indhold ejes af Ford eller dennes tilknyttede selskaber og af tilknyttede selskaber og tredjeparter, der bidrager med indlæg til appen via en licens fra Ford, men for hvem Ford ikke påtager sig noget direkte ansvar. Læs disse vilkår og betingelser, da de sammen med eventuelle yderligere vilkår, du måtte acceptere ved brug bestemte elementer af appen, udgør den samlede aftale for appen og fastlægger de juridisk bindende vilkår for dit besøg på denne app. Disse vilkår og betingelser gælder for alle personer, der bruger denne app, uanset omfanget af brugen. Brug af denne app af Ford medarbejdere, herunder kontraktansatte, vikaransatte og midlertidigt ansatte medarbejdere, er fuldstændigt frivillig og har ingen indflydelse på deres ansættelsesvilkår. Den tid, der bruges på at anvende appen i fritiden, godtgøres ikke. Har du spørgsmål, så kontakt din leder, før du downloader eller tilmelder dig denne app. 

Brug af denne app kræver din accept af de juridiske vilkår, som den tilbydes under, herunder del 1– Generelle vilkår og betingelser, del 2 – Erklæring om beskyttelse af personoplysninger for Ford app-kataloget ("erklæring om beskyttelse af personoplysninger") samt eventuelt del 3 – Landespecifikke vilkår og betingelser. Del 1, del 2 og del 3 udgør sammen vilkårene og betingelserne. De generelle vilkår og betingelser angivet i del 1 og erklæringen om beskyttelse af personoplysninger angivet i del 2 gælder for appen, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i de landespecifikke vilkår og betingelser i del 3. I de tilfælde, hvor de generelle vilkår og betingelser eller erklæringen om beskyttelse af personoplysninger er i strid med de landespecifikke vilkår, gælder de landespecifikke vilkår i det pågældende land. Ved at bruge denne app erklærer du dig enig i, at du har læst, forstået og accepteret vilkårene og betingelserne, og at du er over 18 år gammel, myndiggjort mindreårig eller har opnået dine forældres eller værges juridiske samtykke, samt at du fuldt ud er i stand til og har ret til at indgå de vilkår, betingelser, forpligtelser, bekræftelser, tilsagn og garantierklæringer, der er angivet i disse vilkår og betingelser, og at overholde og efterleve disse vilkår og betingelser. Du anerkender, at disse vilkår og betingelser udgør en bindende og retskraftig aftale mellem dig og Ford. Du anerkender, at din appbutiksudbyder ikke er en part i denne aftale, men accepterer, at denne og dens datterselskaber er begunstigede tredjeparter i henhold til aftalens vilkår og betingelser, og giver din appbutiksudbyder og dennes datterselskaber ret til (og anses for at acceptere denne ret) til at gøre disse vilkår og betingelser gældende over for dig som slutbruger af appen. Ved at bruge denne app accepterer du desuden, at du ikke vil bruge appen til et formål, der er ulovligt eller i strid med disse vilkår og betingelser. 

Ford og dennes tilknyttede selskaber forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden uden at underrette dig. Hvis du er uenig i sådanne ændringer, er din eneste mulighed for at gøre indsigelse at holde op med at bruge appen. Fortsat brug af appen efter ikrafttrædelsesdatoen for sådanne ændringer indikerer din accept af disse ændringer og dit samtykke til at være bundet af ændringernes vilkår og betingelser. Ford har til enhver tid ret til at indstille alle eller dele af appen uden varsel og er ikke forpligtet til at gemme eller returnere nogen indlæg eller kommentarer. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår og betingelser, bedes du holde op med at bruge appen. 

2. Gebyrer

Du afholder selv eventuelle gebyrer i forbindelse med brugen af denne app. Dit teleselskab vil muligvis opkræve dig for adgang eller datatrafik ved brug af deres tjenester i forbindelse med datatransmission. Kontakt din udbyder for flere oplysninger om gebyrer og satser for datatrafik.

3. Systemkrav / opdateringer / ændringer / indstilling

Brug af denne app kræver en kompatibel mobiltelefon eller en håndholdt enhed, der er kompatibel med appen, har internetadgang (muligvis mod gebyr) og bestemt software (muligvis mod gebyr) og kan kræve, at der fra tid til anden hentes opdateringer eller opgraderinger. Fordi brugen af appen kræver hardware, software og internetadgang, kan din brug af appen blive påvirket af disses ydelse. En internetforbindelse med høj hastighed anbefales kraftigt. Du anerkender, at disse systemkrav, der kan ændre sig fra tid til anden, er dit eget ansvar. Denne app er ikke en del af et andet produkt eller tilbud, og ingen form for køb, leje eller erhvervelse af et andet produkt anses for at udgøre eller sikre din adgang til appen.

Appens softwareversion kan blive opdateret fra tid til anden med henblik på at understøtte nye funktioner og tjenester, forbedre, optimere og videreudvikle appen, hvilket kan ske i form af fejlretninger, forbedrede funktioner, nye softwaremoduler og helt nye versioner. Hvis du har tilladt automatiske opdateringer, accepterer du at modtage sådanne opdateringer som led i brugen af appen. Du anerkender, at din appbutiksudbyder ikke på nogen måde er forpligtet til at yde vedligeholdelse eller support til dig i relation til denne app. 

Ford forbeholder sig til enhver tid og i så stor udstrækning, gældende lov tillader det, ret til efter eget skøn at ændre, forbedre, tilrette, inddrage, indstille eller permanent standse driften af denne app eller dele heraf uden varsel og uden yderligere forpligtelser. Din brug af appen efter, at eventuelle ændringer er offentliggjort, anses som et samtykke til sådanne ændringer. Appen vil muligvis ikke være tilgængelig ved vedligeholdelse og andre driftspauser. 

4. Brugerbetjening og afinstallation 

Metoden til afinstallation kan variere afhængigt af din enhed. For at afinstallere denne app skal du bruge din enheds applikationsstyringsprogram eller slå op i manualen til din enhed.

5. Amerikansk app og prisangivelser 

Ford driver denne app fra Michigan, USA. Du accepterer, at alle meddelelser, juridiske dokumenter, retsprocedurer osv. vil være på engelsk. Materiale og information, der formidles på eller gennem appen, herunder, men ikke begrænset til, priser, funktioner, produkter eller tjenester, vil muligvis ikke være relevant eller tilgængelig uden for USA. Hvis du vælger at benytte appen uden for USA, gør du det på eget initiativ og er selv ansvarlig for at overholde gældende lovgivning. Du indvilliger i at overholde alle love om udførsel og genudførsel samt dit lands restriktioner og gældende bestemmelser i forbindelse med din brug af appen. Da Ford har hovedsæde i USA, erklærer og garanterer du, at (i) du ikke opholder dig i et land, der er underlagt et amerikansk handelsforbud, eller som betegnes af den amerikanske regering som et "terrorstøttende land", og (ii) at du ikke er anført på den amerikanske regerings liste over parter, der er forbudt eller er underlagt restriktioner. 

Hvis der er afbildet biler i appen, udgør det på ingen måde et tilbud om at købe eller sælge biler fra Ford eller formidle finansiering eller leasing. Alle priser, produktspecifikationer og anden information vist i appen er kun til information, kan ændres når som helst uden forpligtelse, kan variere fra region til region og er muligvis ikke fuldstændigt opdaterede eller nøjagtige. De fleste amerikanske prisangivelser refererer til producentens vejledende udsalgspris ("MSRP"), der, medmindre andet er angivet, ikke inkluderer indførsels- og leveringsomkostninger, eventuelle gældende skatter, eventuelle gældende gebyrer, såsom registreringsafgift og miljøafgift, eventuelle branchespecifikke gebyrer, eventuelle gældende forbrugerrabatter eller -bonusser samt omkostninger til eventuelt ekstraudstyr tilkøbt hos forhandleren. Ekstraudstyr er ikke inkluderet, medmindre det tydeligt fremgår. Alle beregninger af priser, skat, bonusser, leje eller finansieringsvilkår er kun vejledende, er et skøn og vil muligvis ikke være fuldstændigt nøjagtige. Den faktiske transaktionspris bestemmes af den enkelte forhandler. Kontakt din foretrukne forhandler for at få oplyst den faktiske pris på en bil og de vilkår og betingelser, der måtte gælde.

6. Afbildning af biler

Alle biler, der vises i appen, er kun til illustration. De viste biler er typisk kun eksempler på biler fra samme modelår. De faktiske biler, der tilbydes på dit marked, kan afvige. Specifikationerne for en valgt bil kan afvige fra den viste bil afhængigt af de egenskaber, du vælger. Bilernes tilgængelighed kan være begrænset, og de viste biler kan muligvis ikke fås på alle markeder. Ford forbeholder sig ret til at ændre oplysninger vedrørende specifikationer, priser, komponenter, farver og produkternes tilgængelighed uden forudgående varsel.

7. Tredjepartsoplysninger

Denne app kan indeholde links til tredjepartshjemmesider, der ikke er ejet eller kontrolleret af Ford, herunder, men ikke begrænset til, links til hjemmesider for Ford forhandlere (tredjepartshjemmesider). Ford har ingen kontrol over og påtager sig i så stor udstrækning, gældende lov tillader det, ikke noget ansvar for sådanne tredjepartshjemmesiders indhold, databeskyttelsespolitik eller praksis. Desuden hverken kan eller vil Ford censurere eller redigere indholdet af tredjepartshjemmesider. Ved at klikke på links fratager du udtrykkeligt Ford fra ethvert ansvar knyttet til din brug af en tredjepartshjemmeside samt fra indholdet af en tredjepartshjemmeside. Ved brug af en tredjepartshjemmeside bør du være opmærksom på, hvornår du forlader Fords app, og læse vilkårene og betingelserne samt databeskyttelsespolitikken for hver tredjepartshjemmeside, du besøger.

8. Begrænsede licenser

Medmindre og i det omfang andet er angivet, ejes, styres eller licenseres appen og materialerne (herunder tidligere, aktuelle og fremtidige versioner) samt alt indhold, der er indeholdt i, på eller på anden måde indgår i appen og/eller materialerne, af Ford, dennes datterselskaber eller tilknyttede selskaber. Indholdet af appen og materialerne, herunder udvælgelse, koordination og struktur af appen og materialerne, er beskyttet af en global copyright, varemærke, patent, forretningshemmelighed eller andre ejendomsrettigheder, love og traktatbestemmelser, uanset om en copyrightmeddelelse eller anden ejendomsretlig angivelse fremgår. Du indvilliger i at overholde alle copyright-love på verdensplan ved brug af denne app og materialerne og at undgå uretmæssig kopiering af materialerne. Medmindre det udtrykkeligt fremgår heraf, giver Ford dig ikke nogen udtrykkelig eller stiltiende ret i henhold til noget patent, varemærke eller copyright.

På betingelse af, at du fortsat overholder disse vilkår og betingelser, giver Ford dig en ikke-eksklusiv, begrænset ret, der ikke kan overdrages, til at få adgang til, se, bruge, få vist og lytte til denne app og materialerne til egen, ikke-kommerciel brug. Ford giver dig udelukkende tilladelse til at downloade materialerne og appen til egen, ikke-kommerciel brug. Enhver rettighed, adkomst og interesse i appen og materialerne, der ikke udtrykkeligt tildeles dig i disse vilkår og betingelser, er forbeholdt Ford og dennes datterselskaber og tilknyttede selskaber og/ eller dennes licensgivere. Du indvilliger i ikke at bestride Fords krav på ejerskab eller gyldigheden af Fords rettigheder i materialerne på appen.

Disse vilkår og betingelser er gyldige fra den dato, du installerer appen, indtil de ophæves af dig (når du afinstallerer appen) eller Ford. Ford kan til enhver tid inddrage eller ophæve et vilkårligt eller alle dine rettigheder og din tilladelse, uanset årsagen. Såfremt du overtræder vilkårene og betingelserne, mister du øjeblikkeligt dine rettigheder ifølge dette afsnit, og Ford kan lukke din adgang til appen uden varsel og uden tilbagebetaling af eventuelle gebyrer.

Enhver rettighed eller tilladelse, du får tildelt af Ford, er underlagt følgende forpligtelser og begrænsninger:

 1. Du skal bevare alle copyrightmeddelelser og andre ejendomsretlige meddelelser, der måtte være på de kopier af materialerne, du downloader.
 2. Du må ikke kopiere, genoptrykke, ændre, videregive, oversætte, offentliggøre, underlicensere, tildele, overføre, sælge, lease eller på anden måde distribuere materialerne eller reproducere eller offentligt vise, udføre eller på anden måde bruge dem til et offentligt eller kommercielt formål.
 3. Du må ikke selv eller give tredjeparter tilladelse til kommercielt udnytte appen, materialer eller underliggende data, herunder ubegrænset skabe afledte værker af materialet, bruge data mining, robotter eller lignende indsamlings- og udvindingsværktøjer på materialet, oprette en database, systematisk downloade eller gemme materialet eller dele heraf fra appen eller hjemmesider, oprette links eller frames til nogen dele af materialet, udtrække, aflede eller forsøge at udtrække eller aflede nogen kildekode eller struktur af materialet eller dele heraf eller appen ved reverse engineering, adskillelse, dekompilering eller på anden måde.
 4. Du må ikke overdrage materialerne til en anden person, medmindre det er til vedkommendes egen, ikke-kommercielle brug, og du informerer vedkommende om forpligtelserne indeholdt i disse vilkår og betingelser, og vedkommende indvilliger i at acceptere dem.
 5. Du må ikke bruge appen eller materialerne uden tilladelse eller på en måde, der er ulovlig, truende, misbrugende, chikanerende, injurierende, ærekrænkende, misledende, svigagtig, skadevoldende, eller som krænker privatlivets fred eller indeholder udtrykkelige eller grafiske beskrivelser. Din brug må heller ikke forfølge, chikanere, fornedre eller intimidere en enkeltperson eller en gruppe af personer på baggrund af religion, køn, seksuel observans, hudfarve etnisk tilhørsforhold, alder eller handicap.
 6. Du må ikke bruge appen eller materialerne med andet indhold eller på en anden måde, der udgiver sig for at være en anden person, virksomhed eller enhed, herunder Ford, dennes tilknyttede selskaber eller tilknyttede tredjeparter, samt Fords og deres medarbejdere og repræsentanter.
 7. Du må ikke gribe ind i, prøve at gribe ind i, forstyrre eller prøve at forstyrre Fords servere eller netværk eller tilsidesætte Fords krav til netværksadgang eller sikkerhedskrav, politikker, direktiver, procedurer eller bestemmelser.
 8. Du må ikke bruge appen eller materialerne som middel til at udvise en adfærd, der stiller Ford i et dårligt lys, nedgør eller nedvurderer Fords ry eller goodwill, som afgøres efter Fords eget skøn.
 9. Du må ikke bruge appen eller materialerne med andet indhold eller på en måde, der kan sidestilles med seksuelt indhold eller støtter ulovlige aktiviteter, hasardspil eller salg af tobak eller alkohol.
 10. Hvis du ikke selv betaler regningen for mobiltelefonen eller den håndholdte enhed, som appen bruges på, forudsættes det, at du har fået tilladelse til at bruge appen eller funktionerne af den person, der betaler regningen.

9. Andre betingelser/ begrænsninger

ADVARSEL: ETHVERT FORSØG PÅ BEVIDST AT SKADE EN APP ELLER WEBAPP, GRIBE IND I INDSENDELSESPROCESSEN ELLER PÅ ANDEN MÅDE UNDERMINERE FORDS LOVLIGE FORRETNINGSAKTIVITETER KAN VÆRE EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFE- OG CIVILRETLIGE LOVE, OG SKULLE NOGEN GØRE ET SÅDANT FORSØG, FORBEHOLDER FORD SIG RET TIL AT MEDVIRKE VED RETSFORFØLGNING AF DEN ELLER DISSE PERSONER OG AT TAGE ALLE RETSMIDLER I ANVENDELSE I SÅ STOR EN UDSTRÆKNING, LOVEN TILLADER DET.

Denne app er tiltænkt som en ressource til personer, der er interesseret i Ford Motor Companys produkter, projekter og initiativer. Det er ikke det rigtige sted at stille garanti- eller kundeservicerelaterede spørgsmål eller drøfte problemer eller produkter, der udbydes af Ford Motor Company. Hvis du har et spørgsmål om et produkt fra Ford Motor Company, kan du ringe til Fords kundeservicecenter på 1 800-392-3673 i USA eller 1 800-565-3673 i Canada inden for normal åbningstid.

10. Meddelelse om varemærker

Fords navn og alle varemærker og logoer, der er vist på denne app, ejes eller bruges med licens af Ford. Disse varemærker omfatter, men er ikke begrænset til, produktmærkenavne (f.eks. Ford, Lincoln, Motorcraft), navne på bilmodeller (f.eks. Mustang, Fiesta, Focus), slogans (f.eks. Built Ford Tough) og logoer og emblemer. Uautoriseret brug af et varemærke, der vises på denne app, er strengt forbudt.

11. Ophavsret og ophavsretsagent

Ford behandler anmeldelser om krænkelse af ophavsret i henhold til den proces, der er beskrevet i den amerikanske lov om ophavsret, U.S. Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Hvis du mener, at indholdet i denne app krænker dine ophavsrettigheder, bedes du skriftligt kontakte Fords ophavsretsagent, der er ansvarlig for modtagelse af sådanne anmeldelser:

Ophavsretsagent:

DMCA-agent

330 Town Center Dr., Suite 800

Dearborn, Michigan  48126

E-mailadresse:  DMCA@Ford.com

Fax:  313-322-7162

Din anmeldelse skal indeholde følgende:

(i) Din fysiske eller elektroniske underskrift.

(ii) Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, du mener er blevet krænket, eller, hvis der er flere ophavsretligt beskyttede værker, en repræsentativ liste over disse værker.

(iii) Identifikation af det materiale, du mener er krænkende med tilstrækkelig detaljeret information til, at vi kan finde frem til materialet.

(iv) Tilstrækkelig udførlig information til, at vi har mulighed for at kontakte dig, f.eks. en adresse, et telefonnummer og eventuelt en e-mailadresse.

(v) En erklæring om, at du i god tro mener, at der ikke er givet tilladelse fra dig eller i henhold til loven til den omhandlede brug af materialet.

(vi) En erklæring om, at oplysningerne i din anmeldelse er nøjagtige.

Hvis anmeldelsen indsendes af en anden på vegne af dig, skal den desuden indeholde en erklæring under edsansvar om, at indsenderen har beføjelse til at handle på dine vegne. Du accepterer, at hvis du overtræder kravene i ovennævnte afsnit, vil din DMCA-anmeldelse muligvis ikke være gyldig. DMCA og DMCA-anmeldelser er beskrevet nærmere i 17 U.S.C.§ 512.

12. Skadesløsholdelse

Ved at bruge denne app forpligter du dig til at forsvare, skadesløsholde og holde Ford og dennes datterselskaber og tilknyttede virksomheder, deres respektive distributører, forhandlere, forhandlerorganisationer og reklame- og PR-bureauer samt deres respektive medarbejdere, agenter, direktører, funktionærer og aktionærer fri for alle ansvar, krav, erstatninger og omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer og -omkostninger) som måtte opstå som følge af din brug af denne app, dit brud eller påståede brug på disse vilkår og betingelser og/ eller din krænkelse eller påståede krænkelse af tredjeparts patenter, copyrights, varemærker, ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder. 

Ford forbeholder sig ret til for egen regning at påtage sig det eksklusive forsvar af og kontrol over enhver erstatningssag, der ellers måtte være underlagt skadesløsholdelse af dig. I dette tilfælde indvilliger du i at samarbejde med Fords forsvar i denne sag. Du indvilliger i, at din appbutiksudbyder ikke har noget ansvar eller nogen forpligtelse i forbindelse med undersøgelse, forsvar, forlig eller afvisning af en tredjeparts sag om krænkelse af immaterialrettigheder.

13. Ansvarsfraskrivelse

Ford kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser ved at opdatere denne meddelelse. Du er bundet af sådanne ændringer og bør derfor fra tid til anden besøge denne side for at læse de gældende vilkår og betingelser. BEMÆRK, AT DISSE VILKÅR OG BETINGELSER KUN GÆLDER FOR DENNE APP. ANDRE HJEMMESIDER, DER LEVERES AF FORD ELLER DENNES TILKNYTTEDE SELSKABER, KAN HAVE ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER, DER GÆLDER FOR BRUGEN AF DISSE APPS. DU ER SELV ANSVARLIG FOR AT HAVE LÆST OG FORSTÅET VILKÅRENE OG BETINGELSERNE FOR DISSE APPS.

Denne app og al den information, den indeholder, er kun til orientering og leveres "som den er og forefindes" og kan indeholde tekniske, typografiske eller andre fejl. I visse områder kan den leverede information udtrykke en holdning eller en bedømmelse. Ford, informationsudbydere og deres agenter giver ingen form for garantier eller erklæringer, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til om nøjagtighed, valutaangivelser eller fuldstændighed, driften af appen, informationen, materialerne, indholdet, tilgængeligheden og produkterne. Ford frasiger sig i så stor udstrækning, gældende lov tillader det, alle garantier, udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Såfremt denne app ikke er i overensstemmelse med en gældende garanti, kan du meddele det til din appbutiksudbyder, så denne kan refundere appens købspris til dig, og der vil i så stor udstrækning, gældende lov tillader det, ikke være andre garantiforpligtelser af nogen art i relation til appen. Du accepterer, at din appbutiksudbyder ikke er og ikke vil være ansvarlig for at behandle eventuelle krav fra dig eller en tredjepart vedrørende appen eller din brug eller rådighed over appen, herunder, men ikke begrænset til: (i) produktansvarssager; (ii) ethvert krav om, at appen ikke er i overensstemmelse med gældende juridiske eller retlige krav og (iii) krav, der måtte opstå som følge af forbrugerbeskyttelseslovgivning eller lignende lovgivning. FORDS FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, MODERSELSKABER, TILKNYTTEDE SELSKABER, AKTIONÆRER, REPRÆSENTANTER OG AGENTER FRASIGER SIG I SÅ STOR UDSTRÆKNING, GÆLDENDE LOV TILLADER DET, ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, I FORBINDELSE MED DENNE APP OG DIN BRUG AF DEN. FORD, DENNES INFORMATIONSUDBYDERE OG DERES AGENTER PÅTAGER SIG I SÅ STOR UDSTRÆKNING, GÆLDENDE LOV TILLADER DET, IKKE NOGET ANSVAR FOR (I) FEJL ELLER UNØJAGTIGT INDHOLD, (II) ENHVER FORM FOR PERSON- ELLER TINGSSKADE SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF VORES APP, (III) URETMÆSSIG ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ ELLER ALLE FORMER FOR PERSONLIGE OPLYSNINGER OG/ ELLER FINANSIELLE OPLYSNINGER, DER ER GEMT HERI, (IV) FORSTYRRELSE ELLER AFBRYDELSE AF TRANSMISSION TIL ELLER FRA VORES APP, (V) SOFTWAREFEJL, VIRA, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, DER SENDES TIL ELLER GENNEM VORES APP AF EN TREDJEPART OG/ ELLER (VI) FEJL ELLER UDELADELSER I INDHOLD ELLER FOR NOGEN FORM FOR TAB ELLER ERSTATNING, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF BRUGEN AF INDHOLD, DER ER POSTET, E-MAILET, INDSENDT ELLER PÅ ANDEN MÅDE GJORT TILGÆNGELIGT VIA APPEN. FORD VIL I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, IKKE GARANTERE, INDESTÅ FOR OG PÅTAGE SIG ANSVARET FOR ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE, DER REKLAMERES FOR ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART VIA NETTET, APPEN ELLER EN ANDEN HJEMMESIDE ELLER APP MED HYPERLINKS, ELLER SOM OPTRÆDER PÅ ET BANNER ELLER I ANDEN ANNONCERING, OG FORD VIL IKKE MEDVIRKE TIL OG KAN IKKE PÅ NOGEN MÅDE GØRES ANSVARLIG FOR OVERVÅGNING AF TRANSAKTIONER MELLEM DIG OG TREDJEPARTSUDBYDERE AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KØB AF ETHVERT PRODUKT ELLER TJENESTE VED HJÆLP AF ET MEDIUM ELLER I ET MILJØ SKAL DU BRUGE DIN SUNDE DØMMEKRAFT OG VÆRE FORSIGTIG. HVERKEN FORD, INFORMATIONSUDBYDERE ELLER DERES AGENTER TILBYDER NOGEN FORM FOR JURIDISKE, SKATTEMÆSSIGE, MEDICINSKE, REGNSKABSMÆSSIGE, INVESTERINGSMÆSSIGE ELLER FINANSIELLE TJENESTEYDELSER ELLER ANDEN KONSULENTBISTAND ELLER RÅDGIVNING.

Dette afsnit forringer ikke og har ikke til hensigt at forringe en forbrugers rettigheder, som ikke kan udelukkes i henhold til gældende forbrugerlovgivning. Ethvert ansvar hos Ford, dennes funktionærer, direktører, medarbejdere, beslægtede enheder, tilknyttede selskaber, aktionærer, repræsentanter eller agenter for krænkelse af sådanne rettigheder er, i den udstrækning loven tillader det, begrænset til at tilbagebetale den betalte købspris for denne app.

14. Diverse

Disse vilkår og betingelser samt eventuelle supplerende vilkår, du måtte acceptere ved at bruge bestemte elementer af denne app, udgør den samlede aftale vedrørende appen og eventuelle tjenester og erstatter enhver tidligere eller samtidig kommunikation, uanset om denne er elektronisk, mundtlig eller skriftlig, vedrørende appen eller de tjenester, der leveres på appen. Appen drives fra Fords afdeling i USA. Medmindre, og i det omfang, loven kræver noget andet, er disse vilkår og betingelser underlagt og skal fortolkes i henhold til lovene i staten Michigan, undtagen i forbindelse med eventuelle lovvalgsbestemmelser heri, som kræver et andet lovvalg. Hvis en domstol fastslår, at et vilkår eller en betingelse i disse vilkår og betingelser er ulovligt eller ikke kan håndhæves, skal et sådant vilkår slettes, og de øvrige vilkår og betingelser vil fortsat være gyldige. Fords manglende udnyttelse eller håndhævelse af en ret eller bestemmelse i disse vilkår og bestemmelser skal ikke anses for at være et afkald på en sådan ret eller bestemmelse. Hvis en domstol med den nødvendige jurisdiktion erklærer en bestemmelse i disse vilkår og betingelser for ugyldig, er parterne alligevel enige om, at domstolen skal forsøge at efterkomme parternes intentioner, som de fremgår af bestemmelsen, og de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser fortsæt vil være i kraft og gyldige. Medmindre lokal lovgivning kræver noget andet, skal alle retssager, der er opstår som følge af eller i relation til disse vilkår og betingelser, afgøres af de føderale eller statslige domstole i Wayne County i Michigan. Har du spørgsmål, kommentarer eller krav vedrørende denne app, kan du kontakte os ved at benytte de lokale kontaktoplysninger, der findes på denne hjemmeside: http://corporate.ford.com/our-company/country-websites, eller kontakte os i USA på:

 

 

15. Brugergenereret indhold

Hvis denne applikation giver dig mulighed for at sende oplysninger til Ford ("brugerbidrag"), forstår og accepterer du, at dine brugerbidrag ikke vil blive behandlet fortroligt af Ford, medmindre andet er fastsat heri i forbindelse med personligt identificerbare oplysninger, som du indsender til Ford, som beskrevet nærmere nedenfor. Du er selv ansvarlig for dine brugerbidrag og konsekvenserne af at poste eller offentliggøre dine brugerbidrag. Da dine brugerbidrag kan blive offentliggjort, vil mange mennesker over hele verden kunne se dine indlæg samt eventuelle kommentarer, du knytter til dem. Ford deler ikke, sælger ikke og udlejer ikke personligt identificerbare oplysninger til tredjeparter til egen brug, uden at du får et valg. Ved at oplyse din e-mailadresse accepterer du, at Ford og dennes tredjepartsleverandører af tjenester må bruge din e-mailadresse til at kontakte dig vedrørende dit brugerbidrag eller til andre administrative formål. Som eksempel på brugerbidrag, der ikke kommer i betragtning (ikke-omfattede emner) kan nævnes:

(a) fortrolige oplysninger af enhver art

(b) idéer til styling eller design af produkter

(c) idéer til produktnavne, slogans eller logoer

(d) forslag til annoncering eller markedsføring (reklamer, sange osv.)

(e) forretningsmetoder eller måder at føre vores forretning på (omstrukturering, opkøb osv.)

(f) bidrag, som Ford efter eget skøn af en eller anden grund anser for at være upassende (f.eks. bidrag, der indeholder ukvemsord, seksuelt eksplicit sprog, injurierende bemærkninger, trusler osv.). 

16. Fords rettigheder til brugerbidrag

Ved at indsende et brugerbidrag giver du Ford en uigenkaldelig, evig, overdragelig, ikke-eksklusiv, fuldt betalt, verdensomspændende licens til at bruge, kopiere, sende, distribuere, reproducere, ændre, skabe afledte værker af, tilpasse, sammensætte med andre idéer eller værker, offentliggøre, oversætte, offentligt udføre og offentligt vise dine brugerbidrag (eller ændringer heri) helt eller delvist i ethvert format eller medium, der allerede er kendt eller udvikles senere, og (b) bruge (og tillade andre at bruge) dit brugerbidrag på enhver måde og til ethvert formål (herunder ubegrænset kommercielle formål), som Ford efter eget skøn anser for passende (herunder ubegrænset at indarbejde dit brugerbidrag eller eventuelle ændringer hertil helt eller delvist i en bil, teknologi, produkt eller tjeneste). Ford forbeholder sig ret til at vise annoncer i forbindelse med brugerbidrag og at bruge brugerbidrag til reklamer og salgsfremmende foranstaltninger. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser erklærer du, at du forstår og accepterer Fords ret til at vise annoncer i forbindelse med brugerbidrag til reklame- og salgsfremmende formål. Ford kan vælge, men er ikke forpligtet til, at forhåndsvurdere brugerbidrag eller overvåge et område af hjemmesiden, som brugerbidragene indsendes gennem. Du accepterer, at du selv er ansvarlig for alle dine brugerbidrag.

17. Rådgivning 

Ford påtager sig ikke at yde rådgivning. Vi er ikke forpligtet til at begrunde beslutninger vedrørende dit brugerbidrag. Dette gælder både det oprindelige indlæg eller eventuelle kommentarer, du poster, samt bidrag, du senere offentliggør, mundtligt eller skriftligt. Vi forpligter os ikke til at fortælle dig noget, vi allerede vidste eller har fundet ud af siden dit brugerbidrag.

 

Back to top

Del 2 – Erklæring om beskyttelse af personoplysninger for Ford app-kataloget

1.  Generel erklæring:

Ford Motor Company ("Ford", "os", vi" eller "vores") respekterer dit privatliv og tilstræber at beskytte det. Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger forklarer Fords politikker og praksis vedrørende onlineoplysninger om kunderne. Med denne udgivelse ønsker Ford at give dig en grad af tryghed og tillid til, hvordan vi indsamler, anvender og beskytter personoplysninger og andre oplysninger, som vi indhenter, eller som du afgiver via denne app, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål eller problemer. Vi håber inderligt, at vi ved at forklare vores praksis for håndtering af personoplysninger kan udvikle et tillidsfuldt og langvarigt forhold med dig. Ved at bruge denne app accepterer du vilkårene i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

2.  Information om vores organisation og app og generelle dataindsamlingspraksis:

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger gælder for Ford app-kataloget. Ford app-kataloget administreres af en tredjepartsleverandør på vegne af Ford Motor Company, Marketing, Sales and Service Division, 16800 Executive Plaza Drive, Dearborn, MI 48126. 

Forretningsformålet med denne app er at give dig et katalog over de tilgængelige mobilapps, der kan anvendes sammen med Ford Motor Companys AppLink-teknologi til brug i bilen, og linker til disse mobilapps i appbutikker. 

Når du anvender denne applikation, kan analyseinstitutter indsamle oplysninger om dit forbrugsmønster over tid.

Fordi der endnu ikke er en fælles forståelse af, hvordan andre webbrowser-baserede "Do Not Track" ("DNT") signaler end cookies skal fortolkes, reagerer Ford Motor Company i dag ikke på udefinerede "DNT"-signaler til sine amerikanske hjemmesider.

De fleste browsere kan konfigureres til ikke at godkende cookies, men dette kan imidlertid begrænse din adgang til visse funktioner eller tjenester på vores sider.

3.  Indsamlede oplysninger:

For at kunne levere Ford app-kataloget og vise de AppLink-kompatible apps, der findes på dit marked, går appen ind og aflæser din mobilenheds IP-adresse for at bestemme, hvilket land du befinder dig i, og hvilket sprog der er valgt på enheden, så du får vist de apps, der kan downloades i dit land, på dit foretrukne sprog. Samtidig oprettes der et ordre-id i appen, så hver gang du vender tilbage til Ford app-kataloget-databasen, der ligger i vores hostede skytjeneste, får du vist indhold, der er relevant for det land, du befinder dig i, og på det sprog, der er valgt på din enhed. 

4.  Indhentede samlede oplysninger, og hvordan de anvendes:

Når du bruger denne app, indsamler og gemmer Ford på et samlet grundlag oplysninger om din telefons platform (f.eks. iOS eller Android), platformsversion, de sider, du henter, og datoen og tidspunktet for, hvornår du henter dem, hvor ofte du besøger denne applikation, og hvilket land du befinder dig i.

Disse oplysninger anvendes på et samlet grundlag og kan ikke identificere de enkelte brugere af appen. De samlede oplysninger kan anvendes til at:

De samlede oplysninger anvendes også til udarbejdelse af analyser af brugernes oplevelse ved brug af appen. Disse analyser:

5.  Metoder til indsamling af oplysninger:

Denne app anvender tredjeparts analyseværktøjer til kliksporing for at udarbejde statistik over klikfrekvensen. 

Appen kan også danne en "sessionslog", når du bruger den. En sessionslog anvendes til at hjælpe os med at finde ud af, hvordan brugerne bevæger sig gennem sider eller apps. På den måde kan vi opbygge siderne sådan, at det er lettere at finde de oplysninger, der oftest bliver besøgt. Ved at spore besøg på siderne kan vi også afgøre, om de oplysninger, vi giver, bliver brugt.

6.  Deling af dine oplysninger:

Ford Motor Company deler ikke, sælger ikke og udlåner ikke personligt identificerbare oplysninger med uafhængige selskaber til deres egen brug uden dit samtykke.

Samlede appmålinger for Ford app-kataloget kan deles med andre datterselskaber i Ford Motor Company eller dennes tilknyttede selskaber og disse datterselskabers eller tilknyttede virksomheders hjemmesider eller apps. 

Ford kan offentliggøre indsamlede oplysninger, hvis (1) Ford i god tro mener, at en sådan handling er nødvendig for at: (a) opfylde lovkrav eller opfylde retsprocedurer for sager vedrørende Ford Motor Company, dennes datterselskaber eller hjemmesiden eller appen; (b) beskytte og forsvare Ford Motor Companys rettigheder eller ejendom, dennes tilknyttede virksomheder eller denne hjemmeside eller app eller (c) handle under bydende omstændigheder for at beskytte den personlige sikkerhed for Ford Motor Companys eller tilknyttede virksomheders medarbejdere, brugerne af deres hjemmesider eller apps, eller offentligheden; eller (2) hvis loven kræver det.

7.  Adgang til og kontrol over brugen af dine oplysninger samt vores kontaktoplysninger: 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller bekymringer vedrørende denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger eller Ford app-katalogets praksis for beskyttelse af personoplysninger, eller du har spørgsmål vedrørende indholdet af denne app, kan du kontakte os ved at gå ind på følgende webadresse, hvor du kan finde kontaktoplysninger for dit land: http://corporate.ford.com/our-company/country-websites. Kontaktoplysninger for USA er opgivet nedenfor. 

Ford app-kataloget tilstræber at samarbejde med forbrugerne om at opnå en retfærdig og hurtig løsning af eventuelle klager eller tvister om beskyttelse af personoplysninger og håndtering af dine data. Ford app-kataloget svarer gerne på dine spørgsmål og kommentarer. 

Amerikanske borgere – Sådan kan vi kontaktes:

Telefon

800-392-3673

800-232-5952 (TDD for hørehæmmede)

 

I tidsrummet 8.00 – 17.00 EST

Mandag – fredag

 

Postadresse

Ford Motor Company

Customer Relationship Center

P.O. Box 6248

Dearborn, MI 48126

8.  Dine oplysningers sikkerhed:

Det er vigtigt for os at beskytte oplysninger om vores besøgende på Fords hjemmesider eller brugere af vores app. Ford anvender systemer, politikker og procedurer til at sikre oplysningernes nøjagtighed og beskytte oplysningerne mod tab, misbrug eller ændringer.

9.  Behandling af personoplysninger:

Ved at bruge denne app forstår du og giver du dit samtykke til, at dine oplysninger må indsamles, anvendes, behandles, overføres og offentliggøres globalt, herunder i USA, i henhold til denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

10.  Links til andre apps:

Ford app-kataloget indeholder links til andre hjemmesider. Du opfordres til at gennemlæse erklæringerne om beskyttelse af personoplysninger på alle de sider eller apps, du besøger, herunder dem, denne app linker til, så du ved, hvordan disse sider eller apps indsamler, anvender og deler dine oplysninger. Ford app-kataloget er ikke ansvarlig for erklæringer om beskyttelse af personoplysninger, indhold eller praksis for håndtering af oplysninger på andre hjemmesider eller apps. 

11.  Dato for ikrafttrædelse og ændring af erklæringen om beskyttelse af personoplysninger:

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger vil af og til blive opdateret for at afspejle ændringer i appen eller vores praksis for beskyttelse af personoplysninger. Hvis erklæringen bliver opdateret, vil den nye erklæring blive postet på appen ti (10) dage før, ændringerne træder i kraft. 

Ikrafttrædelsesdatoen for denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger er 20. maj 2016

 

Back to top

Del 3 – Landespecifikke vilkår og betingelser

De generelle vilkår og betingelser, der er angivet i del 1, samt erklæringen om beskyttelse af personoplysninger i del 2 gælder for alle apps, medmindre de specifikt ændres af de landespecifikke vilkår og betingelser, der er angivet nedenfor. I de tilfælde, hvor de generelle vilkår og betingelser eller erklæringen om beskyttelse af personoplysninger er i strid med de landespecifikke vilkår, gælder de landespecifikke vilkår i det pågældende land.

Australien

Amerikansk app og prisangivelser (afsnit 5): Det sidste afsnit ændres i sin helhed til følgende:

"Hvis der er afbildet biler i denne app, udgør det på ingen måde et tilbud om at købe eller sælge biler fra Ford eller formidle finansiering eller leasing. Ford gør sig rimelige bestræbelser på at sikre, at de prisangivelser og produktoplysninger, der er indeholdt i appen, er korrekt. Alle priser, produktspecifikationer samt anden information vist i appen er kun til information, kan ændres når som helst uden forpligtelse, kan variere fra region til region og er muligvis ikke fuldstændigt opdaterede eller nøjagtige. Kontakt din foretrukne forhandler for den faktiske pris på en bil og de vilkår og betingelser, der måtte gælde." 

Andre betingelser/ begrænsninger (afsnit 9): Sidste afsnit ændres til også at indeholde følgende:

Hvis du har et spørgsmål om et produkt fra Ford Motor Company, kan du ringe til Fords kundeservicecenter på 136373 i Australien inden for normal åbningstid.

Brugergenereret indhold (afsnit 15): Dette afsnit slettes i sin helhed.

Fords rettigheder til brugerbidrag (afsnit 16): Dette afsnit slettes i sin helhed.

Frankrig

Hvis du er forbruger med bopæl i Frankrig, skal disse vilkår og betingelser for brug af denne app læses i sammenhæng med gældende fransk forbrugerlovgivning.

Producentens anbefalede udsalgspris ("MSRP") bør læses som producentens maksimale anbefalede udsalgspris ("MMRRP").

Brugergeneret indhold (afsnit 15) afsluttes med følgende sætninger:

Du garanterer, at du ejer alle rettigheder i dit indhold (herunder ubegrænset alle rettigheder til eventuelle lyd-, video- og/ eller digitale optagelser og det arbejde, der måtte være indeholdt i dit foto, alternativt at du har opnået alle de nødvendige rettigheder i dit indhold til at have beføjelse til at give Ford rettighederne i dit indhold. 

Meddelelse om retfærdig indsamling af personligt identificerbare oplysninger (personoplysninger) for Frankrig:

Ved at acceptere vilkårene og betingelserne gøres du opmærksom på, at dine personlige oplysninger (hvis nogen) vil blive medtaget i bestemte datafiler hos Ford Motor Company i USA, hvor de vil blive behandlet i forbindelse med brugen af denne app. Disse oplysninger kan videregives til dit lokale selskab i Ford-koncernen (Ford France) og andre selskaber i Ford-koncernen (som du har adgang til via www.ford.com) både i og uden for Den Europæiske Union (EU), som er underlagt samme beskyttelsesniveau for behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred, samt til udvalgte eksterne tjenesteudbydere i og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der alle kræves at anvende samme organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger som Ford for behandling af personoplysninger. Medmindre du modsætter dig denne efterfølgende behandling, vil dine oplysninger blive medtaget i Fords og dit lokale selskab i Ford-koncernens datafiler til brug for reklame og markedsføring af produkter og tjenester med relation til bilindustrien. Disse oplysninger kan også videregives med samme formål til selskaber, der tilhører distributionsnetværket for dit lokale selskab i Ford-koncernen og andre selskaber i Ford-koncernen med tilsvarende aktiviteter, både i og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Ved enhver af ovennævnte former for behandling af personoplysninger kan du udøve dine rettigheder til at få adgang til, berigtige, slette og gøre indsigelse ved at sende en skriftlig meddelelse til følgende adresse: FMC Automobiles, M. data, 34 rue de la croix de fer, 78100 Saint Germain en Laye.

Tyskland

Ved at acceptere vilkårene og betingelserne gøres du opmærksom på, at dine personlige oplysninger (hvis nogen) vil blive medtaget i bestemte datafiler hos Ford Motor Company i USA, hvor de vil blive behandlet i forbindelse med brugen af denne app. Disse oplysninger kan videregives til dit lokale selskab i Ford-koncernen (Ford-Werke GmbH) og andre selskaber i Ford-koncernen (som du har adgang til via www.ford.com) både i og uden for Den Europæiske Union (EU), som er underlagt samme beskyttelsesniveau i relation til behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred, samt til udvalgte eksterne tjenesteudbydere i og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der alle kræves at anvende samme organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger som Ford for behandling af personoplysninger.

Ved enhver af ovennævnte former for behandling af personoplysninger kan du udøve dine rettigheder til at få adgang til, berigtige, slette og gøre indsigelse ved at sende en e-mail til Kunden@ford.com eller sende en meddelelse til følgende adresse:

Ford-Werke GmbH, Kundenzentrum, Postfach 71 02 65, 50742 Köln

Italien

Generelle oplysninger (afsnit 1): Sidste afsnit ændres og erstattes i sin helhed af følgende:

Ford og/ eller dennes datterselskaber forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden ved at underrette dig skriftligt. Hvis du er uenig i sådanne ændringer, er din eneste mulighed for at gøre indsigelse at holde op med at bruge appen. Fortsat brug af appen efter ikrafttrædelsesdatoen for sådanne ændringer indikerer din accept af disse ændringer og samtykke til at være bundet af disse ændringers vilkår og betingelser. Ford har til enhver tid ret til at indstille alle eller dele af appen ved at underrette dig skriftligt. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår og betingelser, bedes du holde op med at bruge appen.

Systemkrav/ opdateringer/ ændringer (afsnit 3): Sidste afsnit ændres og erstattes i sin helhed af følgende:

Ford forbeholder sig til enhver tid og i så stor udstrækning, gældende lov tillader det, ret til efter eget skøn at ændre, forbedre, tilrette, inddrage, indstille eller permanent standse driften af denne app eller dele heraf. I dette tilfælde vil Ford underrette dig skriftligt om ændringerne. Din brug af appen efter, at eventuelle ændringer er offentliggjort, anses som et samtykke til sådanne ændringer. Appen vil muligvis ikke være tilgængelig ved vedligeholdelse og andre driftspauser.

Amerikansk app og prisangivelser (afsnit 5): Dette afsnit ændres og indarbejdes som følger:

Hvis du er forbruger med bopæl i Italien, skal disse vilkår og betingelser for brug læses i sammenhæng med gældende italiensk forbrugerlovgivning.

Producentens anbefalede udsalgspris ("MSRP") bør læses som producentens maksimale anbefalede udsalgspris ("MMRRP").

Andre vilkår/ begrænsninger (afsnit 9): Sidste afsnit ændres til også at indeholde følgende:

Hvis du har et spørgsmål om et produkt fra Ford Motor Company, kan du ringe til Fords kundeservicecenter inden for normal åbningstid hos Ford Italia S.p.A. (Centro Relazioni clienti), telefonnummer: +39-800 22 44 33

Brugergenereret indhold (afsnit 15): Dette afsnit afsluttes med følgende sætninger:

Du garanterer, at du ejer alle rettigheder i dit indhold (herunder ubegrænset alle rettigheder til eventuelle lyd-, video- og/ eller digitale optagelser og det arbejde, der måtte være indeholdt i dit foto, alternativt at du har opnået alle de nødvendige rettigheder i dit indhold til at have beføjelse til at give Ford rettighederne i dit indhold.

Del 2 (Erklæring om beskyttelse af personoplysninger for Ford app-kataloget): Dette afsnit ændres og indarbejdes, så det indeholder følgende:

Ved at acceptere vilkårene og betingelserne gøres du opmærksom på, at dine personlige oplysninger (hvis nogen) vil blive medtaget i bestemte datafiler hos Ford, hvor de vil blive behandlet i forbindelse med brugen af denne app. Disse oplysninger kan videregives til dit lokale selskab i Ford-koncernen (Ford Italia S.p.A.) og andre selskaber i Ford-koncernen (som du har adgang til via www.ford.com) både i og uden for Den Europæiske Union (EU), som er underlagt samme beskyttelsesniveau i relation til behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred, samt til udvalgte eksterne tjenesteudbydere i og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der alle kræves at anvende samme organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger som Ford for behandling af personoplysninger.

Ved enhver af ovennævnte former for behandling af personoplysninger kan du udøve dine rettigheder til at få adgang til, berigtige, slette og gøre indsigelse ved at sende en skriftlig meddelelse med dokumentation for din identitet til Ford Italia S.p.A., via Andrea Argoli, 54 00143 Roma (Italy), telefonnummer +39 800 22 44 33.

Holland

Generelle oplysninger (afsnit 1): Sætningen i andet afsnit "og at du er over 18 år gammel" erstattes med følgende:

“og at du er over 16 år gammel, samt at du fuldt ud er i stand til og har ret til at indgå de vilkår, betingelser, forpligtelser, bekræftelser, tilsagn og garantierklæringer, der er angivet i disse vilkår og betingelser, og at overholde og efterleve disse vilkår og betingelser."

Systemkrav/ opdateringer/ ændringer (afsnit 3): Sidste afsnit ændres og erstattes i sin helhed af følgende:

Ford forbeholder sig til enhver tid og i så stor udstrækning, gældende lov tillader det, ret til efter eget skøn at ændre, forbedre, tilrette, inddrage, indstille eller permanent standse driften af denne app eller dele heraf. Hvis Ford vælger at gøre dette, vil Ford give dig et rimeligt varsel om ændringerne. Din brug af appen efter, eventuelle ændringer er offentliggjort, anses som et samtykke til sådanne ændringer. Appen vil muligvis ikke være tilgængelig ved vedligeholdelse og andre driftspauser.

Ansvarsfraskrivelse (afsnit 13): Første afsnit erstattes med følgende:

Ford kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser ved at opdatere denne meddelelse og give et rimeligt varsel om sådanne ændringer. I dette tilfælde vil Ford underrette dig, og din fortsatte brug af appen betragtes som din accept af de opdaterede vilkår og betingelser BEMÆRK, AT DISSE VILKÅR OG BETINGELSER KUN GÆLDER FOR DENNE APP. ANDRE HJEMMESIDER, DER LEVERES AF FORD ELLER DENNES TILKNYTTEDE SELSKABER, KAN HAVE ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER, DER GÆLDER FOR BRUGEN AF DISSE APPS. DU ER SELV ANSVARLIG FOR AT HAVE LÆSE OG FORSTÅET VILKÅRENE OG BETINGELSERNE FOR DISSE APPS.

 

Rusland

Hvis du er forbruger med bopæl i Rusland, skal disse vilkår og betingelser for brugen af denne app læses i sammenhæng med Den Russiske Føderations gældende lovgivning.

Amerikansk app og prisangivelser (afsnit 6): Dette afsnit ændres til også at indeholde følgende:

Producentens anbefalede udsalgspris ("MSRP") bør læses som producentens maksimale anbefalede udsalgspris ("MMRRP").

Bemærk venligst, at alle oplysninger, der er indeholdt i denne app vedrørende udstyr, tekniske specifikationer, farvekombinationer samt prisangivelser på biler og tjenester, kun er til information og under ingen omstændigheder udgør et offentligt tilbud, som det fremgår af bestemmelserne i artikel 437, stk. 2, i Den Russiske Føderations borgerlige lovbog. Kontakt venligst din autoriserede Ford-forhandler for yderligere oplysninger.

Brugergenereret indhold (afsnit 15) afsluttes med følgende sætninger:

Du garanterer, at du ejer alle rettigheder i dit indhold (herunder ubegrænset alle rettigheder til eventuelle lyd-, video- og/ eller digitale optagelser og det arbejde, der måtte være indeholdt i dit foto, alternativt at du har opnået alle de nødvendige rettigheder i dit indhold til at have beføjelse til at give Ford rettighederne i dit indhold. 

I erklæringen om beskyttelse af personoplysninger (del 2) erstattes sætningen "Ved at bruge denne app forstår du og giver du dit samtykke til, at dine oplysninger må indsamles, anvendes, behandles, overføres og offentliggøres globalt, herunder i USA" med følgende afsnit:

"Appen indsamler oplysninger om sin ydelse og din brug af dens funktioner for at give os mulighed for at levere den bedste brugeroplevelse. De indsamlede oplysninger anvendes på et samlet grundlag med det formål at analysere og rapportere på appens ydelse og brugen af dens funktioner ("formål") og anvendes ikke til noget andet formål. Oplysningerne kan anvendes til dette formål af Ford, Fords datterselskaber og udvalgte leverandører globalt. 

Ved at klikke på "Accepter" anerkender og accepterer du disse vilkår og betingelser for brug, herunder at give LLC Ford Sollers Holding (og dennes tilknyttede selskaber) alle de nødvendige samtykker i henhold til gældende russisk lov. Disse samtykker gælder også din accept af grænseoverskridende overførsel af dine personoplysninger til en destination uden for Den Russiske Føderations område, herunder USA.

Spanien

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger (del 2): Dette afsnit ændres til også at indeholde følgende:

Hvis du bruger denne app, fortolkes det i videst muligt omfang som om, at du giver dit samtykke til at, Ford må indsamle de beskrevne oplysninger på et samlet grundlag, der omfatter alle appbrugere og sporer alle de appsider, de besøger, eller den tid, de bruger på appen, hvilket kan give mulighed for identifikation af enheden og sporing af brugen af den over tid. 

Ved at bruge denne app giver du også dit udtrykkelige samtykke til, at Ford anvender sessions- og blivende "cookies", sessionslogge, spotlight-annoncer/web beacons/GIF/pixel tags og tredjeparts analyseværktøjer til kliksporing for at indsamle oplysninger på et samlet grundlag eller andre oplysninger om appbrugere. 

Såfremt der indsamles og behandles personligt identificerbare oplysninger, gælder sidste afsnit i nedenstående meddelelse om retfærdig indsamling af personligt identificerbare oplysninger (personoplysninger) for Spanien for dette afsnit med henblik på at kunne udøve retten til at tilbagekalde dit samtykke til at modtage kommercielle meddelelser eller til, at Ford indsamler dine oplysninger, som beskrevet ovenfor. I sidstnævnte tilfælde skal du være opmærksom på, at appen muligvis ikke vil fungere.

Amerikansk app og prisangivelser (afsnit 6): Dette afsnit ændres til også at indeholde følgende:

Du kan kontakte dit lokale selskab i Ford-koncernen, hvis du har en klage:

Centro de Relaciones con Clientes (CRC) of Ford España, S.L.

Post Office Box num. 3

46700 Gandia – Valencia (Spain)

(Spansk) Telefonnummer 902 442 442

Andre betingelser/restriktioner (afsnit 9):

Hvis du har et spørgsmål om et produkt fra Ford Motor Company, kan du kontakte Fords kundeservicecenter inden for normal åbningstid:

Centro de Relaciones con Clientes (CRC) of Ford España, S.L.

Post Office Box num. 3

46700 Gandia – Valencia (Spain)

(Spansk) Telefonnummer 902 442 442

Ansvarsfraskrivelse (afsnit 13):

Hvis du er forbruger med bopæl i Spanien, skal dette afsnit læses i sammenhæng med gældende lokal forbrugerlovgivning, dog uden at det begrænser dine lovmæssige rettigheder vedrørende skader, dødsfald eller tilskadekomst, du som forbruger måtte lide som følge af Fords handling eller undladelse. 

Diverse (afsnit 14):

Hvis du er forbruger med bopæl i Spanien, skal dette afsnit læses i sammenhæng med gældende lokal forbrugerlovgivning, og de spanske domstole i dit opholdsland vil være kompetente til at behandle eventuelle sagsanlæg som følge af brugen af denne app eller disse vilkår og betingelser. 

Brugergenereret indhold (afsnit 15): 

Nedenstående meddelelse om retfærdig indsamling af personligt identificerbare oplysninger (personoplysninger) for Spanien gælder for dette afsnit, såfremt der behandles personligt identificerbare oplysninger.

Fords rettigheder til brugerbidrag (afsnit 16): 

Nedenstående meddelelse om retfærdig indsamling af personligt identificerbare oplysninger (personoplysninger) for Spanien gælder for dette afsnit, såfremt der behandles personligt identificerbare oplysninger.

Meddelelse om retfærdig indsamling af personligt identificerbare oplysninger (personoplysninger) for Spanien:

Ved at acceptere denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger gøres du opmærksom på, at dine oplysninger (hvis de vurderes at være personlige) vil blive medtaget i bestemte datafiler hos Ford, hvor de vil blive behandlet i forbindelse med brugen af denne app. Disse oplysninger kan videregives til dit lokale selskab i Ford-koncernen (Ford España, S.L.) og andre selskaber i Ford-koncernen (som du har adgang til via www.ford.com) både i og uden for Den Europæiske Union (EU), som er underlagt samme beskyttelsesniveau for behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred, samt til udvalgte eksterne tjenesteudbydere i og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der alle kræves at anvende samme organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger som Ford for behandling af personoplysninger.

Ved enhver af ovennævnte former for behandling af personoplysninger kan du udøve dine rettigheder til at få adgang til, berigtige, slette og gøre indsigelse ved at sende en skriftlig meddelelse med dokumentation for din identitet til Post Office Box num. 3, 46700 Gandia – Valencia (Spain), ved ringe til det spanske telefonnummer på 902 442 442 eller ved at sende en e-mail til: "bajacrm@infoford.com". 

Tyrkiet

Systemkrav/ opdateringer/ ændringer (afsnit 3):

Ford forbeholder sig til enhver tid og i så stor udstrækning, gældende lov tillader det, ret til efter eget skøn at ændre, forbedre, tilrette, inddrage, indstille eller permanent standse driften af denne app eller dele heraf. Hvis Ford vælger at gøre dette, vil Ford give dig et rimeligt varsel om ændringerne. Din brug af appen efter, eventuelle ændringer er offentliggjort, anses som et samtykke til sådanne ændringer. Appen vil muligvis ikke være tilgængelig ved vedligeholdelse og andre driftspauser.

Ansvarsfraskrivelse (afsnit 13):

Hvis du er forbruger med bopæl i Tyrkiet, skal dette afsnit læses i sammenhæng med Republikken Tyrkiets gældende lovgivning. 

Ford kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser ved at opdatere denne meddelelse og give et rimeligt varsel om sådanne ændringer. I dette tilfælde vil Ford underrette dig, og din fortsatte brug af appen betragtes som din accept af de opdaterede vilkår og betingelser BEMÆRK, AT DISSE VILKÅR OG BETINGELSER KUN GÆLDER FOR DENNE APP. ANDRE HJEMMESIDER, DER LEVERES AF FORD ELLER DENNES TILKNYTTEDE SELSKABER KAN HAVE ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER, DER GÆLDER FOR BRUGEN AF DISSE APPS. DU ER SELV ANSVARLIG FOR AT HAVE LÆST OG FORSTÅET VILKÅRENE OG BETINGELSERNE FOR DISSE APPS.

Diverse (afsnit 14):

Hvis du er forbruger med bopæl i Tyrkiet, skal dette afsnit læses i sammenhæng med Republikken Tyrkiets gældende forbrugerlovgivning. 

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger (del 2):

Ved at klikke på "Accepter" anerkender og accepterer du disse vilkår, herunder at oplysninger, der indsamles fra dig, overføres og gemmes eller behandles på en destination uden for Tyrkiet, herunder USA.

Ved at bruge denne app giver du også dit udtrykkelige samtykke til, at Ford anvender sessions- og blivende "cookies", sessionslogge, spotlight-annoncer/web beacons/GIF/pixel tags og tredjeparts analyseværktøjer til kliksporing for at indsamle oplysninger på et samlet grundlag eller andre oplysninger om appbrugere. 

Videregivelse af dine oplysninger

Ved at klikke på "Accepter" anerkender og accepterer du, at Ford kan videregive dine oplysninger til ethvert selskab i Ford-koncernen, dvs. datterselskaber og tilknyttede selskaber, herunder Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. og Koç Holding A.Ş. i overensstemmelse med gældende tyrkisk lov. De må også videregives til ansatte hos Ford og dennes leverandører.

Storbritannien

Andre betingelser/ restriktioner (afsnit 9):

Hvis du har et spørgsmål om et produkt fra Ford Motor Company, kan du kontakte Ford Motor Company Limited, PO Box 2439, Glasgow, G40 3WX

Ansvarsfraskrivelse (afsnit 13):

Hvis du er forbruger med bopæl i Storbritannien, skal dette afsnit læses i sammenhæng med gældende lokal lovgivning. Intet i disse vilkår og betingelser skal begrænse eller udelukke sælgers ansvar for personskade eller dødsfald som følge af forsømmelse, svig eller andet ansvar, der ikke kan udelukkes i henhold til engelsk lov.

Diverse (afsnit 14):

Hvis du er forbruger med bopæl i Storbritannien, skal dette afsnit læses i sammenhæng med gældende lokal forbrugerlovgivning. 

Brugergenereret indhold (afsnit 15): 

Meddelelsen om retfærdig indsamling af personligt identificerbare oplysninger (personoplysninger) for Storbritannien (nedenfor) gælder for dette afsnit, såfremt der behandles personligt identificerbare oplysninger.

Fords rettigheder til brugerbidrag (afsnit 16): 

Meddelelsen om retfærdig indsamling af personligt identificerbare oplysninger (personoplysninger) for Storbritannien (nedenfor) gælder for dette afsnit, såfremt der behandles personligt identificerbare oplysninger.

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger (del 2):

Såfremt der indsamles og behandles personligt identificerbare oplysninger, gælder sidste afsnit af meddelelsen om retfærdig indsamling af personligt identificerbare oplysninger (personoplysninger) for Storbritannien (nedenfor) for nærværende del 2 med henblik på at kunne udøve retten til at tilbagekalde dit samtykke til at modtage kommercielle meddelelser eller til, at Ford indsamler dine oplysninger, som beskrevet ovenfor. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til, at Ford må indsamle og behandle dine oplysninger, som beskrevet ovenfor, skal du være opmærksom på, at appen muligvis ikke vil fungere. 

Meddelelse om retfærdig indsamling af personligt identificerbare oplysninger (personoplysninger) for Storbritannien:

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser og i det omfang, der indsamles personoplysninger af denne app, kan alle personoplysninger indsamlet fra dig blive behandlet af Ford i forbindelse med brugen af denne app. Oplysningerne kan også videregives til dit lokale selskab i Ford-koncernen (Ford Motor Company Limited) og andre selskaber i Ford-koncernen (for hvilke du kan finde oplysninger på www.ford.com) både i og uden for Den Europæiske Union og behandles af medarbejdere uden for EØS, der arbejder for Ford eller en af vores leverandører. Ford vil træffe alle forholdsregler, der med rimelighed er nødvendige, for at sikre, at dine oplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, og anvende samme organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger som Ford ved behandling af personoplysninger.

I det omfang, der indsamles personoplysninger af denne app, kan disse anvendes af Ford og dit lokale selskab i Ford-koncernen til reklame og markedsføring af produkter og tjenester med relation til bilindustrien. Disse oplysninger kan også videregives med samme formål til selskaber, der tilhører distributionsnetværket for dit lokale selskab i Ford-koncernen (www.ford.co.uk) og andre selskaber i Ford-koncernen med tilsvarende aktiviteter, både i og uden for EØS.

Ved at indsende dine personoplysninger indvilliger du i denne videregivelse, lagring eller behandling.

Ved enhver af ovennævnte former for behandling af personoplysninger kan du udøve dine rettigheder til at få adgang til, berigtige, slette og gøre indsigelse ved at sende en skriftlig meddelelse med dokumentation for din identitet til Ford Motor Company Limited, PO Box 2439, Glasgow, G40 3WX.