Sluttbrukeravtale for mobilappen AppLink Catalog
 
 1. Del 1 Generelle vilkår
 2. Del 2 Personvernerklæring for Fords appkatalog
 3. Del 3 Landsspesifikke vilkår

Ikrafttredelsesdato: July 24, 2014

Del 1 – Vilkår

1. Generell informasjon 

Denne applikasjonen ("appen") eies av Ford Motor Company, 1 American Road, Dearborn, Michigan 48126 USA (heretter "Ford"), og innholdet i appen eies av Ford eller dets tilknyttede selskaper og av tilknyttede selskaper og tredjeparter som bidrar til appen på lisens fra Ford, men som Ford ikke påtar seg noe direkte ansvar for. Les disse vilkårene, siden de, sammen med eventuelle tilleggsvilkår som du samtykker til ved bruk av bestemte elementer i appen, utgjør hele avtalen vedrørende appen og fastsetter de juridisk bindende vilkårene for ditt besøk på denne appen. Disse vilkårene gjelder for alle personer som bruker denne appen, uansett omfanget av bruken. Bruk av denne appen av Ford-medarbeidere, herunder kontraktsansatte, vikarbyråansatte og midlertidig ansatte, er fullstendig frivillig og har ingen innflytelse på din ansettelse. Tiden som medgår til bruk av appen utenfor arbeidstiden, godtgjøres ikke. Hvis du har spørsmål, kontakter du lederen din før du laster ned eller registrerer deg for denne appen. 

Bruk av denne appen krever at du samtykker til de gjeldende juridiske vilkårene, inkludert Del 1 – Generelle vilkår, Del 2 – Personvernerklæring for Fords appkatalog ("Personvernerklæring") og Del 3 – Landsspesifikke vilkår (hvis slike finnes). Del 1, del 2 og del 3 utgjør til sammen "Vilkårene". De generelle vilkårene angitt i del 1 og personvernerklæringen angitt i del 2 gjelder for appen, med mindre noe annet uttrykkelig er angitt i de landespesifikke vilkårene i del 3. I de tilfellene hvor det er uoverensstemmelse mellom de generelle vilkårene eller personvernerklæringen og de landespesifikke vilkårene, gjelder de landespesifikke vilkårene i det aktuelle landet. Ved å bruke denne appen bekrefter du at du har lest, forstått og godkjent vilkårene, og at du er over 18 år gammel, myndiggjort mindreårig eller har fått samtykke fra dine foreldre eller din verge, samt at du fullt ut er i stand til og har rett til å oppfylle de vilkår, betingelser, forpliktelser, bekreftelser, tilsagn og garantierklæringer som er angitt i disse vilkårene, og å overholde og etterleve disse vilkårene. Du godtar at disse vilkårene utgjør en bindende og rettskraftig avtale mellom deg og Ford. Du bekrefter at din appbutikkleverandør ikke er en part i denne avtalen, men godtar at denne og dens tilknyttede selskaper er begunstigede tredjeparter i henhold til avtalens vilkår, og gir din appbutikkleverandør og dennes tilknyttede selskaper rett til (og anses for å godta retten) til å gjøre disse vilkårene gjeldende overfor deg som sluttbruker av appen. Ved å bruke denne appen samtykker du dessuten til at du ikke vil bruke appen til et formål som er ulovlig eller i strid med gjeldende vilkår. 

Ford og dennes tilknyttede selskaper forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene uten å varsle deg. Hvis du er uenig i slike endringer, vil din eneste mulighet for å komme med innsigelse være å slutte å bruke appen. Fortsatt bruk av appen etter ikrafttredelsesdatoen for slike endringer indikerer at du samtykker til disse endringene og til å være bundet av disse endringenes vilkår. Ford har til enhver tid rett til å innstille alle eller deler av appen uten varsel og er ikke forpliktet til å opprettholde eller returnere eventuelle innlegg eller kommentarer. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du slutte å bruke appen. 

2. Gebyrer

Du er selv ansvarlig for eventuelle gebyrer i forbindelse med bruken av denne appen. Din mobilnettleverandør kan pålegge deg gebyr for tilgang eller datatrafikk ved bruk av denne tjenesten i forbindelse med dataoverføring. Kontakt din nettleverandør for flere opplysninger om satser for datatrafikk og gebyrer.

3. Systemkrav / oppdateringer / endringer / opphør

Bruk av denne appen krever en kompatibel mobiltelefon eller håndholdt enhet som er kompatibel med appen, har internettilgang (gebyr kan påløpe) og bestemt programvare (gebyr kan påløpe) og kan kreve at det fra tid til annen hentes oppdateringer eller oppgraderinger. Fordi bruken av appen krever maskinvare, programvare og internettilgang, kan din bruk av appen bli påvirket av ytelsen hos disse faktorene. En internettforbindelse med høy hastighet anbefales på det sterkeste. Du bekrefter at disse systemkravene, som kan endre seg fra tid til annen, er ditt eget ansvar. Denne appen er ikke en del av et annet produkt eller tilbud, og ingen form for kjøp eller leie eller erverv av et annet produkt skal anses for å utgjøre eller sikre din tilgang til appen.

Appens programvareversjon kan bli oppdatert fra tid til anden med henblikk på støtte for nye funksjoner og tjenester, forbedre og videreutvikle appen, og dette kan skje i form av feilrettinger, forbedrede funksjoner, nye programvaremoduler og helt nye versjoner. Hvis du har tillatt automatiske oppdateringer, samtykker du til å motta slike oppdateringer som del av bruken av appen. Du godtar at din appbutikkleverandør ikke på noen måte er forpliktet til å yte vedlikehold eller brukerstøtte til deg i forbindelse med denne appen. 

Ford forbeholder seg i så stor utstrekning som gjeldende lov tillater, retten til etter eget skjønn å endre, forbedre, korrigere, endre, utsette eller permanent stoppe driften av appen eller deler av denne til enhver tid uten å varsle deg, uten å pådra seg noen forpliktelser. Din bruk av appen etter at eventuelle endringer er offentliggjort, anses som et samtykke til de aktuelle endringene. Appen vil kanskje ikke være tilgjengelig i forbindelse med vedlikehold og andre driftspauser. 

4. Brukerbetjening og avinstallasjon 

Avinstallasjonsmetodene kan variere avhengig av enheten du bruker. For å avinstallere denne appen må du bruke det applikasjonsstyringsprogrammet som hører til enheten din, eller se i enhetens brukerhåndbok.

5. Apper og priser i USA 

Ford driver denne appen fra Michigan, USA. Du godtar at alle meldinger, juridiske dokumenter, rettsprosedyrer osv. vil være på engelsk. Materiale og informasjon som formidles på eller gjennom appen, herunder, men ikke begrenset til, priser, funksjoner, produkter eller tjenester, vil kanskje ikke være egnet til bruk eller tilgjengelig utenfor USA. Hvis du velger å bruke appen utenfor USA, gjør du det på eget initiativ og er selv ansvarlig for å overholde gjeldende lovgivning. Du samtykker til å overholde alle lover om eksport og gjeneksport samt ditt lands restriksjoner og gjeldende bestemmelser i forbindelse med din bruk av appen. Siden Ford har hovedkontor i USA, erklærer og garanterer du at (i) du ikke oppholder deg i et land som er underlagt et amerikansk handelsforbud, eller som betegnes av amerikanske styresmakter som et "terrorstøttende land", og (ii) at du ikke er registrert på amerikanske styresmakters liste over parter som er forbudt eller er underlagt restriksjoner. 

Hvis kjøretøy er avbildet i appen, utgjør dette på ingen måte et tilbud om å kjøpe eller selge kjøretøyene fra Ford eller formidle finansiering eller leasing. Alle priser, produktspesifikasjoner samt annen informasjon vist i appen er kun til informasjon, kan endres når som helst uten forpliktelse, kan variere fra region til region og er kanskje ikke fullstendig oppdaterte eller nøyaktige. De fleste amerikanske prisangivelsene refererer til produsentens veiledende utsalgspris (Manufacturer's base price eller "Base MSRP"), som, med mindre noe annet er angitt, ikke inkluderer innførings- og leveringskostnader, eventuelle gjeldende skatter, gjeldende gebyrer, f.eks. registreringsavgift, eventuelle miljøavgifter eller -gebyrer, eventuelt et bransjespesifikt gebyr, eventuelle gjeldende forbrukerrabatter eller kampanjer samt kostnader til eventuelt ekstrautstyr kjøpt hos forhandleren. Ekstrautstyr er ikke inkludert med mindre dette tydelig fremgår. Alle beregninger av priser, skatt, bonuser, leie eller finansieringsvilkår er kun til informasjon, de er gjort skjønnsmessig og vil kanskje ikke være helt nøyaktige. Den faktiske transaksjonsprisen fastsettes av den enkelte forhandler. Kontakt din foretrukne forhandler for den faktiske prisen på et kjøretøy og de vilkår som måtte gjelde.

6. Bilder av kjøretøy

Alle kjøretøy som vises i appen er kun til illustrasjonsformål. De viste kjøretøyene er typisk kun et utstillingskjøretøy for samme modellår. De faktiske kjøretøyene som tilbys i ditt marked, kan avvike. Detaljene for en valgt kjøretøy kan avvike fra det viste kjøretøyet avhengig av de egenskapene du velger. Kjøretøyenes tilgjengelighet kan være begrenset, og de viste kjøretøyene kan kanskje ikke fås i alle markeder. Ford forbeholder seg retten til å endre opplysninger vedrørende spesifikasjoner, priser, komponenter, farger og produktenes tilgjengelighet uten forutgående varsel.

7. Tredjepartsopplysninger

Denne app kan inneholde koblinger til tredjepartsnettsider som ikke er eid eller kontrollert av Ford, herunder, men ikke begrenset til, koblinger til nettsider til Ford-forhandlere (tredjepartsnettsider). Ford har ingen kontroll over og påtar seg i så stor utstrekning som gjeldende lov tillater det, ikke noe ansvar for innhold, personvernretningslinjer eller praksis på slike tredjepartsnettsider. I tillegg verken kan eller vil Ford sensurere eller redigere innholdet på tredjepartsnettsider. Ved å klikke på koblinger fratar du uttrykkelig Ford ethvert ansvar knyttet til din bruk av en tredjepartsnettside samt fra innholdet på en tredjepartsnettside. Ved bruk av en tredjepartsnettside bør du være oppmerksom på når du forlater Fords app, og lese vilkårene samt personvernretningslinjene for hver tredjepartsnettside du besøker.

8. Begrensede lisenser

Med mindre og i den utstrekning noe annet er angitt, eies, kontrolleres eller lisensieres appen og materialene (herunder tidligere, nåværende og fremtidige versjoner) samt alt innhold som forekommer i, på eller på annen måte inngår i appen og/eller materialene, av Ford, dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper. Innholdet i appen og materialene, herunder valgene, koordineringen og strukturen til appen og materialene, er beskyttet av en global opphavsrett, rettigheter knyttet til varemerke, patent, forretningshemmelighet eller andre eiendomsrettigheter, lover og avtalebestemmelser, uavhengig av om en opphavsrettslig eller annen eiendomsrettslig angivelse fremgår. Du samtykker til å overholde alle globale opphavsrettslige lover ved bruk av appen og materialene og unngå uautorisert kopiering av materialene. Med mindre det uttrykkelig fremgår herav, gir ikke Ford deg noen uttrykkelig eller stilltiende rett vedrørende noen patent, noe varemerke eller noen opphavsrett.

Forutsatt at du fortsatt overholder gjeldende vilkår, gir Ford deg en ikke-eksklusiv, uoverdragelig, begrenset rett og tilgang til å åpne, se, bruke, få vist og lytte til denne appen og materialene til egen, ikke-kommersiell bruk. Ford gir deg utelukkende tillatelse til å laste ned materialene og appen til egen, ikke-kommersiell bruk. Enhver rettighet, tilgang til og interesse i appen og materialene som ikke uttrykkelig tildeles deg i henhold til gjeldende vilkår, er forbeholdt Ford og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper og/ eller dets lisensbærere. Du samtykker til ikke å bestride Fords krav på eierskap eller gyldigheten av Fords rettigheter til materialene i denne appen.

Disse gjeldende vilkårene er gyldige fra den datoen du installerer appen, inntil de oppheves av deg (når du avinstallerer appen) eller Ford. Ford kan til enhver tid inndra eller oppheve et vilkårlig eller alle dine rettigheter og tillatelser, uansett årsak. Hvis du bryter vilkårene, mister du øyeblikkelig rettighetene dine som fremgår av dette avsnittet, og Ford kan avbryte din tilgang til appen uten varsel og uten tilbakebetaling av eventuelle gebyrer.

Enhver rettighet eller tillatelse som du får tildelt av Ford, er underlagt følgende forpliktelser og begrensninger:

 1. Du må beholde alle opphavsrettslige og andre eiendomsrettslige meldinger på alle kopier av materialene du laster ned.
 2. Du kan ikke kopiere, skrive ut, endre, distribuere, oversette, offentliggjøre, viderelisensiere, tildele, overføre, selge, lease eller på anden måte distribuere materialene og heller ikke reprodusere eller offentlig vise, fremføre eller på annen måte bruke dem til noe offentlig eller kommersielt formål.
 3. Du kan ikke selv eller gi tredjeparter tillatelse til kommersielt å utnytte appen, materialer eller underliggende data, inkludert, men ikke begrenset til, opprette utledede arbeider av materialet, bruke datavinning, roboter eller lignende innhentings- og uttrekksverktøyer på materialet, opprette en database, systematisk laste ned eller lagre materialet eller deler av det fra appen eller nettsider, koble til eller ramme inn deler av materialet, trekke ut, utlede eller forsøke å trekke ut eller utlede noen kildekode eller struktur av noen del av materialet eller appen ved hjelp av omvendt utvikling, demontering, dekompilering eller med andre metoder.
 4. Du kan ikke overføre materialene til en annen person, med mindre det er til vedkommendes egen, ikke-kommersielle bruk, og du informerer vedkommende om forpliktelsene i henhold til gjeldende vilkår, og vedkommende samtykker til å overholde dem.
 5. Du kan ikke bruke appen eller materialene uten tillatelse eller på en måte som er ulovlig, truende, grov, sjikanerende, injurierende, ærekrenkende, villedende, bedragersk, krenkende for privatlivets fred, skadevoldende eller inneholder uttrykkelige eller grafiske beskrivelser. Din bruk skal heller ikke diskriminere, plage, fornedre eller true en enkeltperson eller en gruppe av personer på bakgrunn av religion, kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, alder eller uførhet.
 6. Du kan ikke bruke appen eller materialene med annet innhold eller på annen måte som utgir seg for å være en annen person, virksomhet eller enhet, herunder Ford, dets tilknyttede selskaper eller tilknyttede tredjeparter, samt dets og deres medarbeidere og representanter.
 7. Du kan ikke gripe inn i, prøve å gripe inn i, forstyrre eller prøve å forstyrre Fords servere eller nettverk eller tilsidesette Fords krav til nettverkstilgang eller sikkerhetskrav, retningslinjer, direktiver, prosedyrer eller bestemmelser.
 8. Du kan ikke bruke appen eller materialene som middel til å utvise en atferd som stiller Ford i et dårlig lys, virker nedsettende på eller nedvurderer Fords omdømme eller goodwill, som bestemt etter Fords eget skjønn.
 9. Du kan ikke bruke appen eller materialene med annet innhold eller på en måte står i forbindelse med seksuelt innhold eller støtter ulovlige aktiviteter, gambling eller salg av tobakk eller alkohol.
 10. Hvis du ikke selv betaler regningen for mobiltelefonen eller den håndholdte enheten som appen brukes på, antas det at du har fått tillatelse til appen eller funksjonene av den personen som betaler regningen.

9. Andre betingelser/begrensninger

ADVARSEL: ETHVERT FORSØK PÅ BEVISST Å SKADE EN APP ELLER WEBAPP, GRIPE INN I INNSENDELSESPROSESSEN ELLER PÅ ANNEN MÅTE UNDERMINERE FORDS LOVLIGE FORRETNINGSAKTIVITETER KAN UTGJØRE EN OVERTREDELSE AV STRAFFE- OG SIVILRETTSLIGE LOVER, OG SKULLE NOEN GJØRE ET SLIKT FORSØK, FORBEHOLDER FORD SEG RETTEN TIL Å MEDVIRKE TIL RETTSFORFØLGELSE AV DEN ELLER DISSE PERSONENE OG Å TA ALLE RETTSMIDLER I BRUK I DEN UTSTREKNINGEN LOVEN TILLATER DET.

Denne appen er ment å være ressurs for personer som er interessert i Ford Motor Companys produkter, prosjekter og initiativer. Det er ikke det riktige sted å sende inn garanti- eller kundeservicerelaterte spørsmål eller problemer eller drøfte produkter som tilbys av Ford Motor Company. Hvis du har et spørsmål vedrørende et produkt fra Ford Motor Company, kan du ringe til Fords kundeservicesenter på 1 800-392-3673 i USA eller 1 800-565-3673 i Canada innenfor normal åpningstid.

10. Varemerkeangivelse

Fords navn og alle varemerker og logoer som er vist i denne appen, eies eller brukes på lisens av Ford. Disse varemerkene omfatter, men er ikke begrenset til, produktmerkenavn (f.eks. Ford, Lincoln, Motorcraft), navn på bilmodeller (f.eks. Mustang, Fiesta, Focus), slagord (f.eks. Built Ford Tough) samt logoer og emblemer. Uautorisert bruk av et varemerke som vises i denne appen, er strengt forbudt.

11. Ansvarlig representant for melding om krenkelse av opphavsrett

Ford behandler meldinger om krenkelse av opphavsrett i henhold til den prosessen som er angitt i den amerikanske loven om opphavsrett, U.S. Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Hvis du mener at innholdet i denne appen krenker dine opphavsrettigheter, ber vi deg om skriftlig å kontakte Fords representant som er ansvarlig for mottak av slike meldinger:

Ansvarlig representant:

DMCA-representant

330 Town Center Dr., Suite 800

Dearborn, Michigan 48126, USA

E-postadresse:  DMCA@Ford.com

Faks:  313-322-7162

Din melding skal inneholde følgende:

(i) Din fysiske eller elektroniske underskrift.

(ii) Identifikasjon av det opphavsrettslig beskyttede verket som du mener har blitt krenket, eller, hvis det er flere opphavsrettslig beskyttede verker, en representativ liste over disse verkene.

(iii) Identifikasjon av det materialet du mener er krenkende med tilstrekkelig detaljert informasjon til at vi kan finne frem til materialet.

(iv) Tilstrekkelig utførlig informasjon til at vi kan kontakte deg, f.eks. en adresse, et telefonnummer og eventuelt en e-postadresse.

(v) En erklæring om at du i god tro mener at det ikke er gitt tillatelse fra deg eller i henhold til loven til den aktuelle bruken av materialet.

(vi) En erklæring om at opplysningene i din melding er nøyaktige.

Hvis meldingen sendes inn av en annen på dine vegne, skal den dessuten inneholde en erklæring under ed om at innsenderen har tillatelse til å handle på dine vegne. Du godtar at hvis du bryter med kravene i ovenfornevnte avsnitt, vil din DMCA-melding kanskje ikke være gyldig. DMCA og DMCA-meldinger er beskrevet nærmere i 17 U.S.C.§ 512.

12. Skadesløsholdelse

Ved å bruke denne appen forplikter du deg til å forsvare, skadesløsholde og holde Ford og dets datterselskaper og tilknyttede skaper, deres respektive distributører, forhandlere, forhandlerorganisasjoner og reklame- og PR-byråer samt deres respektive medarbeidere, agenter, direktører, funksjonærer og aksjonærer fri for alt ansvar, alle krav, erstatninger og omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer og -kostnader) som måtte oppstå som følge av din bruk av denne appen, ditt brudd eller påstått brudd på gjeldende vilkår og/eller ditt brudd eller påstått krenkelse av tredjeparts patenter, opphavsrett, varemerker, opphavsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter. 

Ford forbeholder seg retten til for egen regning at påta seg det eksklusive forsvar av og kontroll over enhver erstatningssak, som ellers måtte være underlagt skadesløsholdelse av deg. I dette tilfellet samtykker du til å samarbeide med Fords forsvar i denne saken. Du bekrefter og samtykker til at din appbutikkleverandør ikke har noe ansvar eller forpliktelse i forbindelse med undersøkelse, forsvar, forlik eller avvisning av en tredjeparts sak om krenkelse av åndsverksrettigheter.

13. Ansvarsfraskrivelse

Ford kan til enhver tid endre gjeldende vilkår ved å oppdatere dette innholdet. Du er bundet av slike endringer og bør derfor fra tid til annen besøke denne siden for å lese de gjeldende vilkårene. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT VILKÅRENE KUN GJELDER FOR DENNE APPEN. ANDRE NETTSIDER SOM TILBYS AV FORD ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, KAN HA ANDRE VILKÅR SOM GJELDER FOR BRUKEN AV DISSE APPENE. DU ER SELV ANSVARLIG FOR Å HA LEST OG FORSTÅTT VILKÅRENE FOR DISSE APPENE.

Denne appen og all informasjonen den inneholder, er kun til orientering og leveres "som den er og foreligger" og kan inneholde tekniske, typografiske eller andre feil. I visse områder kan den leverte informasjonen uttrykke en holdning eller en bedømmelse. Ford, informasjonstilbydere og deres agenter gir ingen form for garantier eller erklæringer, verken uttrykkelig eller stilltiende, herunder, men ikke begrenset til nøyaktighet, valutaangivelser eller fullstendighet, driften av appen, informasjonen, materialene, innholdet, tilgjengeligheten og produktene. Ford frasier seg i den utstrekning gjeldende lov tillater det, alle garantier, uttrykkelige eller stilltiende, herunder, men ikke begrenset til, stilltiende garantier om salgbarhet og egnethet til et bestemt formål. Hvis denne appen ikke skulle være i overensstemmelse med en gjeldende garanti, kan du informere din appbutikkleverandør om dette, slik at denne kan refundere appens kjøpspris til deg og vil i den utstrekning gjeldende lov tillater det, ikke ha andre garantiforpliktelser av noen art knyttet til appen. Du godtar at din appbutikkleverandør ikke er og ikke vil være ansvarlig for å behandle eventuelle krav fra deg eller en tredjepart vedrørende appen eller din bruk eller rådighet over appen, herunder, men ikke begrenset til: (i) produktansvarssaker; (ii) ethvert krav om at appen ikke er i overensstemmelse med gjeldende juridiske eller rettslige krav og (iii) krav som måtte oppstå som følge av forbrukerbeskyttelseslovgivning eller lignende lovgivning. FORDS FUNKSJONÆRER, DIREKTØRER, MEDARBEIDERE, MORSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, AKSJONÆRER, REPRESENTANTER OG AGENTER FRASIER SEG I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOV TILLATER DET, ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER STILLTIENDE, I FORBINDELSE MED DENNE APPEN OG DIN BRUK AV DEN. FORD, DETS INFORMASJONSTILBYDERE OG DETS AGENTER PÅTAR SEG I SÅ STOR UTSTREKNING GJELDENDE LOV TILLATER DET, IKKE NOE ANSVAR FOR (I) FEIL ELLER UNØYAKTIG INNHOLD, (II) ENHVER FORM FOR PERSON- ELLER TINGSSKADE SOM FØLGE AV DIN TILGANG TIL OG BRUK AV APPEN VÅR, (III) URETTSMESSIG TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SIKRE SERVERE OG/ELLER ALLE FORMER FOR PERSONLIGE OPPLYSNINGER OG/ELLER FINANSIELLE OPPLYSNINGER SOM ER LAGRET HER, (IV) FORSTYRRELSE ELLER AVBRYTELSE AV OVERFØRING TIL ELLER FRA VÅR APP, (V) PROGRAMVAREFEIL, VIRUS, TROJANSKE HESTER ELLER LIGNENDE SOM SENDES TIL ELLER VIA APPEN VÅR AV EN TREDJEPART OG/ELLER (VI) FEIL ELLER UTELATELSER AV INNHOLD ELLER FOR NOEN FORM FOR TAP ELLER ERSTATNING SOM HAR OPPSTÅTT SOM FØLGE AV BRUKEN AV INNHOLD SOM ER LAGT UT, E-POSTET, OVERFØRT ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG VIA APPEN. FORD VIL I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, IKKE GARANTERE, INNESTÅ FOR OG PÅTA SEG ANSVARET FOR ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE SOM REKLAMERES FOR ELLER TILBYS AV EN TREDJEPART VIA NETTET, APPEN ELLER EN ANNEN NETTSIDE ELLER APP MED HYPERKOBLINGER, ELLER SOM OPPTRER PÅ ET BANNER ELLER I ANNEN ANNONSERING, OG FORD VIL IKKE MEDVIRKE TIL OG KAN IKKE PÅ NOEN MÅTE HOLDES ANSVARLIG FOR OVERVÅKNING AV TRANSAKSJONER MELLOM DEG OG TREDJEPARTSTILBYDERE AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KJØP AV ETHVERT PRODUKT ELLER TJENESTE VIA ET MEDIUM ELLER I ET MILJØ SKAL DU BRUK DIN SUNNE DØMMEKRAFT OG VÆRE FORSIKTIG NÅR DET ER NØDVENDIG. VERKEN FORD, INFORMASJONSTILBYDERE ELLER DERES AGENTER TILBYR NOEN FORM FOR JURIDISKE, SKATTEMESSIGE, MEDISINSKE, REGNSKAPSMESSIGE, INVESTERINGSMESSIGE ELLER FINANSIELLE TJENESTEYTELSER ELLER ANNEN KONSULENTBISTAND ELLER RÅDGIVNING.

Dette avsnittet påvirker ikke og har ikke til hensikt å påvirke en forbrukers rettigheter som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. Ethvert ansvar hos Ford, dets funksjonærer, direktører, medarbeidere, relaterte enheter, tilknyttede selskaper, aksjonærer, representanter eller agenter for krenkelse av slike rettigheter, er, i den utstrekning loven tillater det, begrenset til å tilbakebetale den betalte kjøpspris for denne appen.

14. Diverse

Gjeldende vilkår samt eventuelle tilleggsvilkår du måtte samtykke til ved å bruke bestemte elementer av denne appen, utgjør den samlede avtalen vedrørende appen og eventuelle tjenester og erstatter enhver tidligere eller samtidig kommunikasjon, uansett om denne er elektronisk, muntlig eller skriftlig, vedrørende appen eller de tjenestene som leveres i appen. Appen drives fra Fords kontorer i USA. Med mindre, og i det omfang loven krever noe annet, er disse vilkårene underlagt og skal tolkes etter lovene i staten Michigan, unntatt i forbindelse med eventuelle motstridende rettbestemmelser som krever et annet lovvalg. Hvis en domstol fastslår at et vilkår blant disse vilkårene er ulovlig eller ikke kan håndheves, skal et slikt vilkår slettes, og de øvrige vilkårene vil fortsatt være gyldige. Fords manglende utnyttelse eller håndhevelse av en rett eller bestemmelse i disse vilkårene skal ikke anses for å være et avkall på en slik rett eller bestemmelse. Hvis en domstol med den nødvendige jurisdiksjon erklærer en bestemmelse i disse vilkårene for ugyldig, er partene likevel enige om at domstolen skal forsøke å etterkomme partenes intensjoner, slik disse fremgår av bestemmelsen, og de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene vil fortsatt være i kraft og gyldige. Med mindre lokal lovgivning krever noe annet, skal alle rettssaker som har oppstått som følge av eller i relasjon til disse vilkårene, avgjøres av de føderale eller statlige domstolene i Wayne County i Michigan. Har du spørsmål, kommentarer eller krav vedrørende denne appen, kan du kontakte oss ved å benytte de lokale kontaktopplysningene som finnes på denne nettsiden: http://corporate.ford.com/our-company/country-websites, eller kontakte oss i USA på:

 

 

15. Brukergenerert innhold

Hvis denne applikasjonen gir deg mulighet til å sende opplysninger til Ford ("Brukerbidrag"), forstår og godtar du at dine brukerbidrag ikke vil bli behandlet fortrolig av Ford, med mindre annet her er fastsatt i forbindelse med personlig identifiserbare opplysninger som du sender til Ford og som beskrevet nedenfor. Du er selv ansvarlig for dine brukerbidrag og konsekvensene av å poste eller offentliggjøre dine brukerbidrag. Siden dine brukerbidrag kan bli offentliggjort, vil mange mennesker over hele verden kunne se dine innlegg samt eventuelle kommentarer du knytter til dem. Ford deler ikke, selger ikke og leier ikke ut personlig identifiserbare opplysninger til tredjeparter til deres egen bruk uten at du får et valg. Ved å registrere e-postadressen din godtar du at Ford og dets tredjepartsleverandører av tjenester må bruke din e-postadresse til å kontakte deg vedrørende ditt brukerbidrag eller til andre administrative formål. Som eksempel på brukerbidrag som ikke kommer i betraktning (ikke-inkluderte emner) kan nevnes:

(a) fortrolige opplysninger av enhver type

(b) forslag til produktstyling eller -design

(c) forslag til produktnavn, slagord eller logoer

(d) forslag til annonsering eller markedsføring (reklame, sanger osv.)

(e) forretningsmetoder eller måter å drive virksomheten vår på (omstrukturering, oppkjøp osv.)

(f) bidrag som Ford etter eget skjønn av en eller annen grunn anser for å være upassende (f.eks. bidrag som inneholder ukvemsord, seksualisert språk, injurierende bemerkninger, trusler osv.) 

16. Fords rettigheter til brukerbidrag

Ved å sende inn et brukerbidrag gir du Ford en ugjenkallelig, evig, overdragelig, ikke-eksklusiv, fullt godgjort, verdensomspennende lisens til å bruke, kopiere, sende, distribuere, reprodusere, endre, skape utledede verker av, tilpasse, kombinere med andre ideer eller verker, offentliggjøre, oversette, offentlig utføre og offentlig vise dine brukerbidrag (eller endringer av slike) helt eller delvis i ethvert format eller medium som allerede er kjent eller utvikles senere, og (b) bruke (og tillate andre å bruke)ditt brukerbidrag på enhver måte og til ethvert formål (herunder ubegrensede kommersielle formål), som Ford etter eget skjønn anser for passende (herunder ubegrenset å innarbeide ditt brukerbidrag eller eventuelle endringer av dette helt eller delvis i et kjøretøy, teknologi, produkt eller tjeneste). Ford forbeholder seg retten til å vise annonser i forbindelse med brukerbidrag og å bruke brukerbidrag til reklame og salgsfremmende tiltak. Ved å godta disse vilkårene erklærer du at du forstår og godtar Fords rett til å vise annonser i forbindelse med brukerbidrag til reklame og salgsfremmende tiltak. Ford kan velge, men er ikke forpliktet til, å forhåndsvurdere brukerbidrag eller overvåke et område av nettsiden som brukerbidragene sendes inn via. Du godtar at du selv er ansvarlig for alle dine brukerbidrag.

17. Konsulentbistand 

Ford opptrer ikke i en egenskap av konsulent. Vi er ikke forpliktet til å begrunne beslutninger vedrørende ditt brukerbidrag. Dette gjelder både det opprinnelige innlegget eller eventuelle kommentarer du poster, samt bidrag, som du senere offentliggjør, muntlig eller skriftlig. Vi forplikter oss ikke til å fortelle deg noe vi allerede visste eller har funnet ut i etterkant av ditt brukerbidrag.

 

Back to top

Del 2 – Personvernerklæring for Fords appkatalog

1.  Generell erklæring:

Ford Motor Company ("Ford", "oss", vi" eller "vår") respekterer ditt privatliv og er opptatt av å beskytte det. Denne personvernerklæringen redegjør for Fords retningslinjer og praksis vedrørende elektroniske opplysninger om kundene. Med denne utgivelsen ønsker Ford å gi deg en grad av trygghet og tillit til hvordan vi innhenter, bruker og beskytter personopplysninger og andre opplysninger som vi innhenter, eller som du oppgir via denne appen, og hvordan du kan kontakte oss hvis du har spørsmål eller problemer. Vi håper oppriktig at vi ved å redegjøre for vår praksis for håndtering av personopplysninger kan utvikle en tillitsfull og langvarig relasjon til deg. Ved å bruke appen godtar du vilkårene i denne personvernerklæringen.

2.  Informasjon om vår organisasjon og app samt generelle datainnsamlingsmetoder:

Denne personvernerklæringen gjelder for Fords appkatalog. Fords appkatalog administreres av en tredjepartsleverandør på vegne av Ford Motor Company, Marketing, Sales and Service Division, 16800 Executive Plaza Drive, Dearborn, MI 48126. 

Forretningsformålet med denne appen er å gi deg en katalog over de tilgjengelige mobilappene som kan brukes sammen med Ford Motor Companys AppLink-teknologi i kjøretøyet ditt, og opprette koblinger til disse mobilappene i appbutikker. 

Når du bruker denne applikasjonen, kan analysebyråer samle inn opplysninger om ditt forbruksmønster over tid.

Siden det ennå ikke finnes en felles forståelse av hvordan andre nettleserbaserte "Do Not Track"-signaler ("DNT") enn informasjonskapsler skal tolkes, reagerer Ford Motor Company i dag ikke på udefinerte "DNT"-signaler til sine amerikanske nettsider.

De fleste nettlesere kan konfigureres til ikke å godkjenne informasjonskapsler, men dette kan imidlertid begrense din tilgang til visse funksjoner eller tjenester på våre sider.

3.  Innsamlede opplysninger:

For å kunne levere Fords appkatalog og vise de AppLink-kompatible appene som finnes i ditt marked, går appen inn på mobilenheten din og avleser IP-adressen for å bestemme hvilket land du befinner deg i og hvilket språk som er valgt på enheten, for å kunne presentere deg for de appene som kan lastes ned i ditt land, og vise dem på ditt foretrukne språk. Samtidig opprettes det en ordre-ID i appen, slik at hver gang du vender tilbake til Fords appkatalog-databasen som ligger i vår vertede skytjeneste, får du vist innhold som er relevant for det landet du befinner deg i, og på det språket som er valgt på din enhet. 

4.  De samlede opplysninger som innhentes, og hvordan de brukes:

Når du bruker denne appen, samler Ford inn og lagrer aggregerte opplysninger om din telefonplattform (f.eks. iOS eller Android), plattformsversjonen, de sidene du henter samt datoen og tidspunktet for når du henter dem, hvor ofte du besøker denne applikasjonen, og hvilket land du befinner deg i.

Disse opplysningene brukes aggregert og kan ikke identifisere de enkelte brukerne av appen. De samlede opplysningene kan brukes til:

De samlede opplysningene brukes også til å utarbeide analyser av brukernes opplevelse ved bruk av appen. Disse analysene:

5.  Metoder for innsamling av opplysninger:

Denne appen bruker tredjeparts analyseverktøy til klikksporing for å utarbeide videreklikk-statistikk. 

Appen kan også generere en "øktlogg" når du bruker den. Øktlogger brukes til å hjelpe oss med å fastslå hvordan brukerne beveger seg gjennom sider eller apper. På den måten kan vi bygge opp sidene slik at det er lettere å finne de opplysningene som oftest blir forespurt. Ved å spore besøk på sidene kan vi også avgjøre om de opplysningene vi gir, blir brukt.

6.  Deling av opplysningene dine:

Ford Motor Company deler ikke, selger ikke og låner ikke ut personlig identifiserbare opplysninger med uavhengige selskaper til deres egen bruk uten ditt samtykke.

Samlede appmålinger for Fords appkatalog kan deles med andre datterselskaper i Ford Motor Company eller dets tilknyttede selskaper og disse datterselskapers eller tilknyttede selskapers nettsider eller apper. 

Ford kan offentliggjøre innsamlede opplysninger hvis (1) Ford i god tro mener at en slik handling er nødvendig for å: (a) oppfylle lovkrav eller oppfylle rettsprosedyrer for saker vedrørende Ford Motor Company, dets datterselskaper eller nettsiden eller appen; (b) beskytte og forsvare Ford Motor Companys rettigheter eller eiendom, dets tilknyttede selskaper eller denne nettside eller app eller (c) handle under tvingende omstendigheter for å beskytte den personlige sikkerheten for Ford Motor Companys eller tilknyttede selskapers medarbeidere, brukerne av deres nettsider eller apper, eller offentligheten; eller (2) hvis loven krever det.

7.  Tilgang til og kontroll over bruken av dine opplysninger og våre kontaktopplysninger: 

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer vedrørende denne personvernerklæringen eller Fords appkatalogs praksis for beskyttelse av personopplysninger, eller du har spørsmål vedrørende innholdet i denne appen, kan du kontakte oss ved å gå inn på følgende nettadresse, der du kan finne kontaktopplysninger for ditt land: http://corporate.ford.com/our-company/country-websites. Kontaktopplysninger for USA er oppgitt nedenfor. 

Fords appkatalog tilstreber å samarbeide med forbrukerne om å oppnå en rettferdig og rask løsning av eventuelle klager eller tvister om beskyttelse av personopplysninger og håndtering av dine data. Fords appkatalog svarer gjerne på spørsmål og kommentarer du måtte ha. 

Amerikanske borgere – Slik kan vi kontaktes:

Telefon

800-392-3673

800-232-5952 (TDD for hørselshemmede)

 

I tidsrommet 8.00 – 17.00 EST

Mandag – fredag

 

Postadresse

Ford Motor Company

Customer Relationship Center

P.O. Box 6248

Dearborn, MI 48126

8.  Sikkerheten til dine opplysninger:

Det er viktig for oss å beskytte opplysninger om de besøkende på Fords nettsider eller brukere av appen vår. Ford bruker systemer, retningslinjer og prosedyrer for å sikre opplysningenes nøyaktighet og beskytte opplysningene mot tap, misbruk eller endringer.

9.  Behandling av personopplysninger:

Ved å bruke denne appen forstår du og gir ditt samtykke til at dine opplysninger kan samles inn, brukes, behandles, overføres og offentliggjøres globalt, herunder i USA, i henhold til denne personvernerklæringen.

10.  Koblinger til andre apper:

Fords appkatalog viser koblinger til andre nettsider. Du oppfordres til å lese gjennom personvernerklæringene på alle de sidene eller appene du besøker, herunder dem som denne app kobler til, slik at du vet hvordan disse sidene eller appene samler inn, bruker og deler dine opplysninger. Fords appkatalog er ikke ansvarlig for personvernerklæringer, innhold eller praksis for håndtering av opplysninger på andre nettsider eller apper.

11.  Dato for ikrafttredelse og endring av personvernerklæringen:

Denne personvernerklæringen vil av og til bli oppdatert for å gjenspeile endringer i appen eller vår praksis for beskyttelse av personopplysninger. Hvis erklæringen blir oppdatert, vil den nye erklæringen bli postet på appen ti (10) dager før endringene trer i kraft.

Ikrafttredelsesdatoen for denne personvernerklæringen er 20. mai 2016

 

Back to top

Del 3 – Landespesifikke vilkår

De generelle vilkårene som er angitt i del 1, samt personvernerklæringen i del 2 gjelder for alle apper, med mindre de spesifikt er endret av de landespesifikke vilkårene som er angitt nedenfor. I de tilfellene der det er uoverensstemmelse mellom de generelle vilkårene eller personvernerklæringen og de landespesifikke vilkårene, gjelder de landespesifikke vilkårene i det aktuelle landet.

Australia.

Apper og priser i USA (avsnitt 5): Det siste avsnittet endres i sin helhet til følgende:

"Hvis det er avbildet kjøretøy i denne app, utgjør det på ingen måte et tilbud om å kjøpe eller selge kjøretøyene fra Ford eller formidle finansiering eller leasing. Ford iverksetter rimelige tiltak for å sikre at de prisangivelsene og produktopplysningene som finnes i appen, er korrekte. Alle priser, produktspesifikasjoner samt annen informasjon som er vist i appen, er kun til informasjon, kan endres når som helst uten forpliktelse, kan variere fra region til region og er kanskje ikke fullstendig oppdaterte eller nøyaktige. Kontakt din foretrukne forhandler for den faktiske prisen på et kjøretøy og de vilkår som måtte gjelde." 

Andre betingelser/begrensninger (avsnitt 9): Det siste avsnittet endres, slik at det inkluderer følgende:

Hvis du har spørsmål om et produkt fra Ford Motor Company, kan du ringe til Fords kundeservicesenter på 136373 i Australia innenfor normal åpningstid.

Brukergenerert innhold (avsnitt 15): Dette avsnittet slettes i sin helhet.

Fords rettigheter til brukerbidrag (avsnitt 16): Dette avsnittet slettes i sin helhet.

Frankrike

Hvis du er forbruker bosatt i Frankrike, skal disse vilkårene for bruk leses i sammenheng med gjeldende fransk forbrukerlovgivning.

Produsentens anbefalte utsalgspris ("MSRP") bør leses som produsentens maksimale anbefalte utsalgspris ("MMRRP").

Brukergenerert innhold (avsnitt 15) avsluttes med følgende setninger:

Du garanterer at du eier alle dine rettigheter i ditt innhold (herunder ubegrenset alle rettigheter til eventuelle lydopptak, videoopptak og/eller digitale opptak samt det arbeidet som måtte være inkludert i fotoet ditt, alternativt at du har innhentet alle de nødvendige rettigheter til innholdet til å gi deg fullmakt til å gi Ford rettighetene i innholdet ditt. 

Melding om rettferdig innsamling av franske personlig identifiserbare opplysninger (personopplysninger):

Ved å godta disse vilkårene bekrefter du at du er informert om at dine personlige opplysninger (hvis slike er registrert) blir inkludert i enkelte av Ford Motor Companys datafiler i USA for å behandles i tilknytning til bruken av denne appen. Disse dataene kan videreformidles til ditt lokale Ford Group-selskap (Ford France) og andre Ford Group-selskap (som du finner på www.ford.com), både i og utenfor Den europeiske unionen (EU), som er underlagt samme beskyttelsesnivå knyttet til behandling av personopplysninger og privatlivets fred, samt utvalgte eksterne tjenesteleverandører i og utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Alle disse må ta i bruk de samme organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltakene som Ford bruker til behandling av personopplysninger. Med mindre du motsetter deg denne etterfølgende behandlingen, vil dine opplysninger bli inkludert i Fords og ditt lokale Ford Group-selskaps datafiler, som brukes i reklame og markedsføring av produkter og tjenester knyttet til bilindustrien. Disse dataene kan videreformidles med samme formål til selskaper som tilhører distribusjonsnettverket for ditt lokale Ford Group-selskap og andre selskaper i Ford Group med tilsvarende aktiviteter, både i og uten for Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Ved enhver av ovenfornevnte former for behandling av personopplysninger kan du skriftlig utøve dine rettigheter til å få tilgang til, korrigere, slette og komme med innsigelser ved å sende en melding til følgende adresse: FMC Automobiles, M. data, 34 rue de la croix de fer, 78100 Saint Germain en Laye.

Tyskland

Ved å godta disse vilkårene bekrefter du at du er informert om at dine personlige opplysninger (hvis slike er registrert) blir inkludert i enkelte av Ford Motor Companys datafiler i USA for å behandles i tilknytning til bruken av denne appen. Disse dataene kan videreformidles til ditt lokale Ford Group-selskap (Ford-Werke GmbH) og andre Ford Group-selskap (som du finner på www.ford.com), både i og utenfor Den europeiske unionen (EU), som er underlagt samme beskyttelsesnivå knyttet til behandling av personopplysninger og privatlivets fred, samt utvalgte eksterne tjenesteleverandører i og utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Alle disse må ta i bruk de samme organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltakene som Ford bruker til behandling av personopplysninger.

Ved enhver av ovenfornevnte former for behandling av personopplysninger kan du skriftlig utøve dine rettigheter til å få tilgang til, korrigere, slette og komme med innsigelser ved å sende en e-post til Kunden@ford.com eller sende en melding til følgende adresse:

Ford-Werke GmbH, Kundenzentrum, Postfach 71 02 65, 50742 Köln

Italia

Generelle opplysninger (avsnitt 1): Det siste avsnittet endres og erstattes i sin helhet av følgende:

Ford og/eller dets datterselskaper forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen ved å underrette deg skriftlig. Ford og dennes tilknyttede virksomheter forbeholder seg retten til å endre gjeldende vilkår uten å underrette deg. Hvis du er uenig i slike endringer, er din eneste mulighet til å gjøre innsigelse å slutte å bruke appen. Fortsatt bruk av appen etter ikrafttredelsesdatoen for slike endringer, indikerer ditt samtykke av disse endringene og til å være bundet av disse endringenes vilkår. Ford har til enhver tid rett til å bringe alle eller deler av appen til opphør ved å underrette deg skriftlig. Hvis du ikke kan godta de gjeldende vilkårene, ber vi deg om å slutte å bruke appen.

Systemkrav/oppdateringer/endringer (avsnitt 3): Det siste avsnittet endres og erstattes i sin helhet av følgende:

Ford forbeholder seg i den utstrekning gjeldende lov tillater det, retten til etter eget skjønn å endre, forbedre, korrigere, endre, midlertidig oppheve, innstille eller permanent stanse driften av appen eller deler av denne til enhver tid. I dette tilfellet underretter Ford deg skriftlig om endringene. Din bruk av appen etter at eventuelle endringer er offentliggjort, anses som et samtykke til disse endringene. Appen vil kanskje ikke være tilgjengelig under vedlikehold og andre driftspauser.

Apper og priser i USA (avsnitt 5): Dette avsnittet endres og innarbeides som følger:

Hvis du er forbruker bosatt i Italia, skal disse vilkårene for bruk leses i sammenheng med gjeldende italiensk forbrukerlovgivning.

Produsentens anbefalte utsalgspris ("MSRP") bør leses som produsentens maksimale anbefalte utsalgspris ("MMRRP").

Andre vilkår/begrensninger (avsnitt 9): Det siste avsnittet endres, slik at det inkluderer følgende:

Hvis du har spørsmål vedrørende et produkt fra Ford Motor Company, kan du ringe til Fords kundeservicesenter innenfor normal åpningstid hos Ford Italia S.p.A. (Centro Relazioni clienti), telefonnummer: +39-800 22 44 33

Brukergenerert innhold (avsnitt 15): Dette avsnittet avsluttes med følgende setninger:

Du garanterer at du eier alle rettighetene til innholdet ditt (herunder ubegrenset alle rettigheter til eventuelle lydopptak, videoopptak og/eller digitale opptak samt det arbeide som måtte være inkludert i ditt foto), alternativt at du har innhentet alle de nødvendige rettigheter i ditt innhold til å gi deg fullmakt til å gi Ford rettighetene i innholdet ditt.

Del 2 (Personvernerklæring for Fords appkatalog): Dette avsnittet endres og innarbeides til å inkludere følgende:

Ved å godta disse vilkårene bekrefter du at du er informert om at dine personlige opplysninger (hvis slike er registrert) blir inkludert i enkelte av Fords datafiler for å behandles i tilknytning til bruken av denne appen. Disse dataene kan videreformidles til ditt lokale Ford Group-selskap (Ford Italia S.p.A.) og andre Ford Group-selskap (som du finner på www.ford.com), både i og utenfor Den europeiske unionen (EU), som er underlagt samme beskyttelsesnivå knyttet til behandling av personopplysninger og privatlivets fred, samt utvalgte eksterne tjenesteleverandører i og utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Alle disse må ta i bruk de samme organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltakene som Ford bruker til behandling av personopplysninger.

Ved enhver av ovenfornevnte former for behandling av personopplysninger kan du skriftlig utøve dine rettigheter for å få tilgang til, korrigere, slette og komme med innsigelser ved å sende en melding med dokumentasjon vedrørende din identitet til Ford Italia S.p.A., via Andrea Argoli, 54 00143 Roma (Italy), telefonnummer +39 800 22 44 33.

Nederland

Generelle opplysninger (avsnitt 1): Setningen i andre avsnitt "og at du er over 18 år gammel" erstattes med følgende:

"og at du er over 16 år gammel, samt at du fullt ut er i stand til og har rett til å samtykke til de vilkårene, forpliktelsene, bekreftelsene, tilsagn og garantierklæringene som er angitt i disse vilkårene samt å overholde og etterleve disse vilkårene."

Systemkrav/oppdateringer/endringer (avsnitt 3): Det siste avsnittet endres og erstattes i sin helhet av følgende:

Ford forbeholder seg i den utstrekning gjeldende lov tillater det, retten til etter eget skjønn å endre, forbedre, korrigere, midlertidig oppheve, innstille eller permanent stanse driften av appen eller deler av denne til enhver tid. Hvis Ford velger å gjøre dette, gir Ford deg et rimelig varsel om endringene. Din bruk av appen etter at eventuelle endringer er offentliggjort, anses som et samtykke til disse endringene. Appen vil kanskje ikke være tilgjengelig under vedlikehold og andre driftspauser.

Ansvarsfraskrivelse (avsnitt 13): Det første avsnittet er erstattet av følgende:

Ford kan når som helst revidere de aktuelle vilkårene ved å oppdatere dette innholdet og sørge for tilfredsstillende varsling av slike revisjoner. I dette tilfellet vil Ford varsle deg, og din fortsatte bruk av appen vil bety at du godkjenner de oppdaterte vilkårene. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DISSE VILKÅRENE KUN GJELDER FOR DENNE APPEN. ANDRE NETTSIDER SOM TILBYS AV FORD ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, KAN HA ANDRE VILKÅR SOM GJELDER FOR BRUKEN AV DE AKTUELLE APPENE. DET ER DITT ANSVAR Å LESE OG FORSTÅ VILKÅRENE SOM GJELDER ANDRE APPER.

Russland

Hvis du er forbruker bosatt i Russland, skal disse vilkårene for bruk av denne appen skal disse vilkårene for bruk leses i sammenheng med gjeldende lov i Russland.

Apper og priser i USA (avsnitt 6): Dette avsnittet endres til å inkludere følgende:

Produsentens anbefalte utsalgspris ("MSRP") bør leses som produsentens maksimale anbefalte utsalgspris ("MMRRP").

Vær oppmerksom på at all informasjon som forekommer i denne appen vedrørende utstyret, tekniske data, fargekombinasjoner samt bil- og tjenestekostnader, er kun til informasjon og skal ikke under noen omstendigheter forstås som et tilbud definert iht. bestemmelsene i artikkel 437 (2) i russisk privatrett. For mer informasjon kontakter du din autoriserte Ford-forhandler.

Brukergenerert innhold (avsnitt 15) avsluttes med følgende setninger:

Du garanterer at du eier alle dine rettigheter i ditt innhold (herunder ubegrenset alle rettigheter til eventuelle lydopptak, videoopptak og/eller digitale opptak samt det arbeidet som måtte være inkludert i fotoet ditt), alternativt at du har innhentet alle de nødvendige rettigheter til innholdet til å gi deg fullmakt til å gi Ford rettighetene i innholdet ditt. 

I personvernerklæringen (del 2) erstattes setningen "Ved å bruke denne appen forstår du og gir ditt samtykke til at dine opplysninger kan samles inn, brukes, behandles, overføres og offentliggjøres globalt, herunder i USA." med følgende avsnitt:

"Appen samler inn data vedrørende egen ytelse og din bruk av funksjoner for å kunne tilby en best mulig brukeropplevelse. Dataene som samles inn, brukes aggregert til å analysere og utarbeide rapporter om ytelsen til appen og bruken av dens funksjoner ("Formål"), og ikke til noe annet formål. Dataene kan brukes til dette formålet av Ford, Fords tilsluttede selskaper og utvalgte kontraktører over hele verden. 

Ved å klikke på "Godta" bekrefter du og samtykker til disse vilkårene, herunder å gi alle nødvendige samtykker til LLC Ford Sollers Holding (og dets tilknyttede selskaper), i overensstemmelse med gjeldende russisk lovgivning. Dette samtykket inkluderer også din godkjennelse av overføring av dine personlige data over landegrensene til en destinasjon utenfor russiske områder territorier, herunder USA.

Spania.

Personvernerklæring (del 2): Dette avsnittet er endret til å inkludere følgende:

Hvis du bruker denne appen, tolkes dette, så langt det er mulig, som at du samtykker til Fords rett til samlet å innhente den beskrevne informasjonen. Dette inkluderer alle appbrukere samt sporing av appsider som besøkes eller tiden som brukes i appen, og kan tillate identifisering av enheten og sporing av dens bruk over tid. 

Ved å bruke denne appen samtykker du også uttrykkelig til Fords bruk av øktbaserte og permanente informasjonskapsler, øktlogger, spotlight-annonser/nett-beacons/GIF/pikseltagger og analyseverktøy for tredjeparts klikksporing for å samle inn aggregert eller annen informasjon om appbrukere. 

Hvis personlig identifiserbar informasjon samles inn og behandles, skal siste avsnitt i den spanske meldingen nedenfor om redelig innsamling av personlig identifiserbar informasjon (personopplysninger) gjelde for dette avsnittet for at du skal kunne utøve retten din til å tilbakekalle samtykket til å motta kommersiell kommunikasjon eller til Fords innsamling av din informasjon som beskrevet ovenfor. I det siste tiIfellet er du klar over at appen kanskje ikke vil fungere.

Apper og priser i USA (avsnitt 6): Dette avsnittet er endret til å inkludere følgende:

Du kan kontakte ditt lokale Ford Group-selskap hvis du har klager:

Centro de Relaciones con Clientes (CRC) hos Ford España, S.L.

Post Office Box num. 3

46700 Gandia – Valencia (Spania)

(Spansk) telefonnummer 902 442 442

Andre vilkår/begrensninger (avsnitt 9):

Hvis du har spørsmål til et av Ford Motor Companys produkter, kontakter du Fords lokale kundesenter under vanlig åpningstid:

Centro de Relaciones con Clientes (CRC) hos Ford España, S.L.

Post Office Box num. 3

46700 Gandia – Valencia (Spania)

(Spansk) telefonnummer 902 442 442

Ansvarsfraskrivelse (avsnitt 13):

Hvis du er en forbruker bosatt i Spania, bør du lese dette avsnittet i kombinasjon med gjeldende lokal forbrukerlovgivning. Begrensninger av dine juridiske rettigheter vedrørende skader, dødsfall eller personskader som påføres forbrukeren som følge av Fords handlinger eller unnlatelse av å utføre handlinger, er ikke gyldige. 

Diverse (avsnitt 14):

Hvis du er en forbruker bosatt i Spania, bør du lese dette avsnittet i kombinasjon med gjeldende lokal forbrukerlovgivning. De spanske domstolene der du bor, er den kompetente myndigheten for eventuelle prosesser som oppstår som følge av bruk av denne appen eller disse vilkårene. 

Brukergenerert innhold (avsnitt 15): 

Den spanske meldingen om redelig innsamling av personlig identifiserbar informasjon (personopplysninger) nedenfor gjelder for dette avsnittet hvis personlig identifiserbar informasjon behandles.

Fords rett til brukerbidrag (avsnitt 16): 

Den spanske meldingen om redelig innsamling av personlig identifiserbar informasjon (personopplysninger) nedenfor gjelder for dette avsnittet hvis personlig identifiserbar informasjon behandles.

Spansk melding om redelig innsamling av personlig identifiserbar informasjon (personopplysninger):

Ved å godta denne personvernerklæringen bekrefter du at du er informert om at dine opplysninger (hvis de anses som personlige) blir inkludert i enkelte av Fords datafiler for å behandles i tilknytning til bruken av denne appen. Disse dataene kan videreformidles til ditt lokale Ford Group-selskap (Ford España, S.L.) og andre Ford Group-selskap (som du finner på www.ford.com), både i og utenfor Den europeiske unionen (EU), som er underlagt samme beskyttelsesnivå knyttet til behandling av personopplysninger og privatlivets fred, samt utvalgte eksterne tjenesteleverandører i og utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Alle disse må ta i bruk de samme organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltakene som Ford bruker til behandling av personopplysninger.

I forbindelse med den behandlingen av personopplysninger som er nevnt ovenfor, kan du alltid utøve din rett til å få tilgang til, korrigere, slette og motsette deg (det som passer) opplysningene skriftlig ved å sende en melding, sammen med dokumentasjon på din identitet, til Post Office Box num. 3, 46700 Gandia – Valencia (Spania), ringe det (spanske) telefonnummeret 902 442 442 eller sende en e-postmelding til: ”bajacrm@infoford.com”. 

Tyrkia.

Systemkrav/oppdateringer/endringer/stopp (avsnitt 3):

I den utstrekning det er tillatt iht. gjeldende lov forbeholder Ford seg retten til at, etter eget forgodtbefinnende, å endre, forbedre, korrigere, modifisere, midlertidig oppheve, avbryte eller helt stanse driften av denne appen eller deler av den når som helst. Hvis Ford gjør dette, underretter Ford deg om endringene i rimelig tid. Hvis du bruker appen eter at disse endringene er offentliggjort, tolkes dette en godkjenning av endringene. Appen er kanskje ikke tilgjenglig under vedlikehold eller i andre situasjoner.

Ansvarsfraskrivelse (avsnitt 13):

Hvis du er en forbruker bosatt i Tyrkia, bør du lese dette avsnittet i kombinasjon med gjeldende tyrkisk lov. 

Ford kan når som helst revidere de aktuelle vilkårene ved å oppdatere dette innholdet og sørge for tilfredsstillende varsling av slike revisjoner. I dette tilfellet vil Ford varsle deg, og din fortsatte bruk av appen vil bety at du godkjenner de oppdaterte vilkårene. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DISSE VILKÅRENE KUN GJELDER FOR DENNE APPEN. ANDRE NETTSIDER SOM TILBYS AV FORD ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, KAN HA ANDRE VILKÅR SOM GJELDER FOR BRUKEN AV DE AKTUELLE APPENE. DET ER DITT ANSVAR Å LESE OG FORSTÅ VILKÅRENE SOM GJELDER ANDRE APPER.

Diverse (avsnitt 14):

Hvis du er en forbruker bosatt i Tyrkia, bør du lese dette avsnittet i kombinasjon med gjeldende tyrkisk forbrukerlovgivning. 

Personvernerklæring (del 2):

Hvis du klikker på "Godta", godkjenner og samtykker du til disse vilkårene, herunder at de opplysningene som samles inn fra deg kan overføres til og lagres eller behandles på steder utenfor Tyrkia, inkludert USA.

Ved å bruke denne appen gir du også Ford uttrykkelig tillatelse til å bruke øktrelaterte og permanente informasjonskapsler, øktlogger, spotlight-annonser/nett-beacons/GIF/pikseltagger og analyseverktøy for klikksporing fra tredjepart for å samle inn aggregert informasjon eller annen informasjon om appbrukere. 

Bekjentgjøring av dine opplysninger

Ved å klikke på "Godta" bekrefter du og samtykker til at Ford kan videreformidle dine opplysninger til alle medlemmer av Ford Group, dvs. datterselskaper og tilknyttede selskaper, inkludert Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. og Koç Holding A.Ş., i overensstemmelse med gjeldende tyrkisk lovgivning. Opplysningene kan også videreformidles til personell som jobber hos Ford og hos selskapets leverandører.

Storbritannia

Andre vilkår/begrensninger (avsnitt 9):

Hvis du har spørsmål vedrørende et av Ford Motor Companys produkter, kan du kontakte Ford Motor Company Limited, PO Box 2439, Glasgow, G40 3WX

Ansvarsfraskrivelse (avsnitt 13):

Hvis du er en forbruker bosatt i Storbritannia, bør du lese dette avsnittet i kombinasjon med aktuell lokal lovgivning. Ingenting i disse vilkårene begrenser eller utelukker selgerens ansvar for personskader eller dødsfall som følge av uaktsomhet, bedrageri eller annet ansvar som ikke kan utelukkes i henhold til engelsk lov.

Diverse (avsnitt 14):

Hvis du er en forbruker bosatt i Storbritannia, bør du lese dette avsnitt i kombinasjon med gjeldende lokal forbrukerlovgivning. 

Brukerbidrag (avsnitt 15): 

Den britiske meldingen om redelig innsamling av personlig identifiserbar informasjon (personopplysninger) vil gjelde dette avsnittet hvis personlig identifiserbar informasjon behandles.

Fords rett til brukerbidrag (avsnitt 16): 

Den britiske meldingen om redelig innsamling av personlig identifiserbar informasjon (personopplysninger) vil gjelde dette avsnittet hvis personlig identifiserbar informasjon behandles.

Personvernerklæring (del 2):

Hvis personlig identifiserbar informasjon samles inn og behandles, gjelder siste avsnitt i den britiske meldingen om redelig innsamling av personlig identifiserbar informasjon (personopplysninger) for denne del 2, for at du skal kunne utøve din rett til å tilbakekalle ditt samtykke til å motta kommersiell kommunikasjon eller til at Ford samler inn og behandler dine opplysninger som beskrevet ovenfor. Hvis du tilbakekaller ditt samtykke til at Ford samler inn og behandler opplysningene dine på den måten som er beskrevet ovenfor, skal du være oppmerksom på at appen kanskje ikke vil fungere. 

Britisk melding om redelig innsamling av personlig identifiserbar informasjon (personopplysninger):

Ved å godta disse vilkårene, og i den grad personlige opplysninger samles inn av denne appen, samtykker du til at dine personlige opplysninger som er samlet inn, kan behandles av Ford i tilknytning til bruken av denne appen. Opplysningene kan også videreformidles til ditt lokale Ford Group-selskap (Ford Motor Company Limited) og andre Ford Group-selskaper (detaljer om disse finnes på www.ford.com), både i og utenfor Den europeiske unionen (EU), og behandles av personell utenfor EØS som arbeider for Ford eller for en av våre leverandører. Ford iverksetter alle rimelige tiltak som kreves for å sørge for at opplysningene dine behandles sikkert og i samsvar med disse vilkårene, samt at samme organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak som Ford bruker ved behandling av personopplysninger, brukes.

I den utstrekning personopplysninger samles inn av denne appen, kan de brukes av Ford og ditt lokale Ford Group-selskap til reklame for og markedsføring av produkter og tjenester knyttet til bilbransjen. Disse dataene kan brukes til samme formål av selskaper som tilhører ditt lokale Ford Group-selskaps distribusjonsnettverk (www.ford.co.uk) og andre Ford Group-selskaper, med lignende aktivitet, både i og utenfor EØS.

Ved å sende inn dine personopplysninger samtykker du til denne videreformidlingen, lagringen og behandlingen.

Ved den ovenfornevnte behandlingen av personopplysninger kan du alltid utøve din rett til å få tilgang til, endre, slette og motsette deg (det som passer) opplysningene skriftlig ved å sende en melding, sammen med dokumentasjon av din identitet, til Ford Motor Company Limited, PO Box 2439, Glasgow, G40 3WX.