Umowa licencyjna użytkownika końcowego Katalogu Aplikacji Mobilnych AppLink
 
 1. Część 1 Ogólne warunki
 2. Część 2 Oświadczenie dotyczące poufności informacji w odniesieniu do Katalogu Aplikacji Ford
 3. Część 3 Warunki specyficzne dla kraju

Data wejścia w życie: 24 czerwca 2014

Część 1 — warunki

1. Informacje ogólne 

Niniejsza aplikacja („Aplikacja”) jest własnością firmy Ford Motor Company, 1 American Road, Dearborn, Michigan 48126, Stany Zjednoczone (zwanej dalej „Ford”). Zawartość Aplikacji jest własnością firmy Ford lub jej spółek stowarzyszonych oraz podmiotów stowarzyszonych i stron trzecich, publikujących w Aplikacji na mocy licencji udzielonej przez firmę Ford, za których działania firma Ford nie ponosi jednak bezpośredniej odpowiedzialności. Z niniejszymi warunkami należy się zapoznać, ponieważ wraz z dodatkowymi warunkami, na które użytkownik wyraża zgodę używając poszczególnych elementów Aplikacji, stanowią one całość umowy dotyczącej Aplikacji i określają wiążące prawnie warunki korzystania z Aplikacji. Niniejsze warunki dotyczą wszystkich osób korzystających z Aplikacji, niezależnie od poziomu udziału. Korzystanie z Aplikacji przez pracowników firmy Ford, w tym zatrudnionych na umowę, agencyjnych i uzupełniających, jest całkowicie dobrowolne i nie ma wpływu na zatrudnienie. Czas poświęcony na korzystanie z Aplikacji poza godzinami pracy nie jest wynagradzany. W przypadku pytań należy przed pobraniem Aplikacji lub zarejestrowaniem się w niej skonsultować się z przełożonym. 

Do korzystania z Aplikacji wymagana jest akceptacja warunków prawnych, na których jest oferowana. Składają się na nie: część 1 — Ogólne warunki, część 2 — Oświadczenie dotyczące poufności informacji w odniesieniu do Katalogu Aplikacji Ford („Oświadczenie dotyczące poufności informacji”) oraz część 3 — Warunki specyficzne dla kraju (w stosownych przypadkach). Części 1, 2 i 3 łącznie stanowią „Warunki”. Ogólne warunki określone w części 1 i Oświadczenie dotyczące poufności informacji, określone w części 2, dotyczą Aplikacji, jeśli nie zostaną zmodyfikowane przez warunki specyficzne dla kraju, określone w części 3. Warunki specyficzne dla kraju obowiązują w danym kraju w zakresie, w którym kolidują z warunkami ogólnymi lub Oświadczeniem dotyczącym poufności informacji. Korzystając z Aplikacji użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Warunkami, zrozumiał je i zaakceptował. Potwierdza również, że ma powyżej 18 lat lub jest posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych małoletnim bądź ma prawowitą zgodę rodziców albo opiekuna, a także że jest w pełni zdolny i kompetentny do przyjęcia warunków, zobowiązań, zaświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach oraz będzie ich przestrzegał. Użytkownik potwierdza, że niniejsze Warunki stanowią wiążącą i egzekwowalną umowę między nim a firmą Ford. Użytkownik potwierdza, że dostawca usługi sklepu z aplikacjami nie jest stroną niniejszej umowy, ale wyraża zgodę, aby dostawca wraz ze swoimi jednostkami zależnymi był beneficjentem Warunków niniejszej umowy niebędącym stroną stosunku prawnego, co daje dostawcy i jego jednostkom zależnym (uznaje się, że prawo to zostało przyjęte) egzekwowania od użytkownika, jako od użytkownika końcowego Aplikacji, niniejszych Warunków. Korzystanie z Aplikacji jest również równoznaczne ze zobowiązaniem się do nieużywania jej do celów niezgodnych z prawem lub sprzecznych z niniejszymi Warunkami. 

Firma Ford wraz ze swoimi podmiotami stowarzyszonymi zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków bez powiadamiania użytkowników. Jedynym uprawnieniem regresowym użytkownika w przypadku niezgody na takie zmiany będzie zaprzestanie korzystania z Aplikacji. Kontynuacja korzystania z Aplikacji po dacie wejścia w życie takich zmian oznacza ich potwierdzenie oraz zgodę na poddanie się ich warunkom. Firma Ford może w dowolnej chwili, bez powiadomienia, zakończyć działanie całej Aplikacji lub jej części i nie jest zobowiązana do zachowania lub zwrócenia jakichkolwiek publikacji lub komentarzy. W przypadku zgody na któryś tych Warunków nie należy korzystać z Aplikacji. 

2. Opłaty

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie opłaty związane z korzystaniem przez niego z Aplikacji. Operator sieci telefonii komórkowej może obciążyć użytkownika opłatami za dostęp i dane, wynikającymi z korzystania z jego usług w związku z przesyłaniem danych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących stawek i opłat za dane, należy skontaktować się z operatorem danych.

3. Wymagania systemowe / aktualizacje / zmiany / anulowanie

Do korzystania z Aplikacji wymagany jest zgodny nią telefon komórkowy lub urządzenie podręczne, połączenie internetowe (z korzystaniem z niego mogą wiązać się opłaty) oraz określone oprogramowanie (z korzystaniem z którego mogą wiązać się opłaty). Mogą być również wymagane okresowe aktualizacje lub uaktualnienia. Z uwagi na korzystanie przez Aplikację ze sprzętu, oprogramowania i dostępu do Internetu, na możliwość używania Aplikacji mogą wpływać parametry tych czynników. Zdecydowanie zalecany jest dostęp do Internetu o dużej prędkości. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za spełnienie tych wymagań systemowych, które mogą okresowo ulegać zmianom. Aplikacja nie jest częścią innego produktu ani oferty i uzyskanie dostępu do niej nie wiąże się z koniecznością zakupu, wynajmu (w stosownych przypadkach) lub uzyskania żadnego innego produktu.

Wersja oprogramowania Aplikacji może być okresowo uaktualniana w celu dodania obsługi nowych funkcji i usług, ulepszenia, rozbudowy i dalszego rozwoju Aplikacji. Uaktualnienia mogą przyjmować postać poprawek błędów, rozbudowanych funkcji, nowych modułów oprogramowania oraz zupełnie nowych wersji. Zezwolenie na automatyczne aktualizacje oznacza zgodę na otrzymywanie takich aktualizacji w ramach korzystania z Aplikacji. Użytkownik potwierdza, że dostawca usługi sklepu z aplikacjami nie jest w żadnej mierze zobowiązany do utrzymywania lub wsparcia usług na rzecz użytkownika w związku z Aplikacją. 

Firma Ford zastrzega sobie w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawne prawo do zmieniania, ulepszania, poprawiania, modyfikowania, zawieszania, przerwania lub trwałego anulowania według własnego wyłącznego uznania działania Aplikacji lub jej części w dowolnej chwili, bez powiadomienia użytkownika i bez powodowania jakichkolwiek zobowiązań. Korzystanie z Aplikacji po wprowadzeniu wszelkich zmian będzie uznawane za zgodę na nie. Aplikacja może być niedostępna podczas przerw na konserwację i w innych sytuacjach. 

4. Kontrola przez użytkownika i odinstalowanie 

Metody odinstalowania są różne w zależności od urządzenia. Aby odinstalować Aplikację, należy użyć menedżera aplikacji dostarczonego z urządzeniem lub skorzystać z instrukcji obsługi urządzenia.

5. Aplikacja i ceny w Stanach Zjednoczonych 

Firma Ford obsługuje Aplikację ze stanu Michigan w Stanach Zjednoczonych Ameryki („Stany Zjednoczone”). Użytkownik zgadza się, aby językiem wszystkich powiadomień, dokumentów prawnych, protokołów itp. był angielski. Materiały informacje dostarczane w Aplikacji lub przez nią, w tym m.in. ceny, funkcje, produkty lub usługi mogą być nieodpowiednie lub niedostępne poza Stanami Zjednoczonymi. Użytkownik decydujący się na uzyskanie dostępu do Aplikacji poza terenem Stanów Zjednoczonych czyni to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązującego prawa. Użytkownik zgadza się przestrzegać w związku z korzystaniem z Aplikacji wszystkich praw, ograniczeń i przepisów dotyczących eksportu i reeksportu wydanych przez władze swojego kraju. Ponadto, w związku z faktem, że siedziba firmy Ford znajduje się w Stanach Zjednoczonych, użytkownik oświadcza i zapewnia, że (i) nie przebywa w kraju, który został objęty embargiem przez rząd Stanów Zjednoczonych lub został określony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj wspierający terroryzm oraz (ii) nie jest wymieniony w wykazie podmiotów objętych zakazami lub ograniczeniami rządu Stanów Zjednoczonych. 

Przedstawienie w Aplikacji pojazdów nie stanowi w żaden sposób oferty kupna lub sprzedaży pojazdów przez firmę Ford ani dostarczenia finansowania lub leasingu. Wszystkie ceny, specyfikacje produktów oraz wszelkie inne informacje przedstawione w Aplikacji mają charakter wyłącznie informacyjny, mogą ulec zmianie w dowolnej chwili bez powstania zobowiązań, mogą różnić się w zależności od regionu i mogą nie być całkowicie aktualne ani dokładne. Większość cen w Stanach Zjednoczonych to ceny bazowe producenta („Ceny Bazowe”, określane czasem również jako „Bazowe Sugerowane Ceny Detaliczne Producenta”), które, jeśli nie określono inaczej, nie obejmują opłat za transport do Dealera i dostawę, obowiązujących podatków, obowiązujących opłat np. za tytuł własności i rejestrację, opłat środowiskowych, specjalnych opłat branżowych, obowiązujących rabatów lub zachęt dla klientów oraz kosztów opcji dodawanych przez Dealera. Jeśli nie jest to wyraźnie wskazane, nie jest uwzględnione wyposażenie opcjonalne. Wszelkie obliczenia cen, podatków, zachęt, warunków leasingu lub finansowania mają wyłącznie charakter informacyjny, są szacunkowe i mogą nie być całkowicie dokładne. Faktyczne ceny transakcyjne są określane przez poszczególnych Dealerów. Aby uzyskać informacje na temat rzeczywistej ceny i obowiązujących warunków, należy skontaktować się z wybranym Dealerem.

6. Przedstawienie pojazdów

Wszystkie przedstawienia pojazdów w Aplikacji mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Przedstawione są zwykle przykładowe pojazdy z tego samego roku modelowego. Mogą one różnić się od pojazdów oferowanych w rzeczywistości na danym rynku. Szczegóły wybranego pojazdu mogą różnić się od pojazdu przedstawionego w zależności od wybranych funkcji. Dostępność pojazdów może być ograniczona, a przedstawiony pojazd może nie być dostępny na wszystkich rynkach. Firma Ford zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich szczegółów dotyczących specyfikacji, cen, elementów, kolorów i dostępności produktu bez uprzedniego powiadomienia.

7. Informacje dotyczące stron trzecich

Aplikacja może zawierać łącza do witryn internetowych stron trzecich, które nie są własnością firmy Ford ani nie są przez nią kontrolowane, w tym m.in. łącza do witryn internetowych Dealerów Forda (Witryny Internetowe Stron Trzecich). Firma Ford nie kontroluje Witryn Internetowych Stron Trzecich i w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawne nie odpowiada za ich zawartość, stosowane w nich zasady ochrony prywatności lub praktyki. Ponadto forma Ford nie może cenzorować lub edytować treści Witryn Internetowych Stron Trzecich i nie będzie tego robić. Klikając łącza użytkownik w sposób wyraźny zwalnia firmę Ford z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania ze wszystkich Witryn Internetowych Stron Trzecich. Korzystając z Witryn Internetowych Stron Trzecich należy mieć świadomość momentu opuszczenia Aplikacji firmy Ford i zapoznać się z warunkami korzystania oraz zasad ochrony prywatności obowiązującej w każdej z odwiedzanych Witryn Internetowych Stron Trzecich.

8. Ograniczone licencje

Jeśli nie określono inaczej i w takim zakresie, Aplikacja oraz Materiały (w tym wcześniejsze, obecne i przyszłe wersje) oraz cała zawartość wchodząca w jej skład lub stanowiąca w inny sposób część Aplikacji oraz/lub Materiałów, są własnością i podlegają kontroli bądź licencjonowaniu przez firmę Ford, jednostki od niej zależne lub podmioty stowarzyszone. Zawartość Aplikacji oraz Materiałów, w tym wybór, koordynacja i organizacja Aplikacji oraz Materiałów, są chronione obowiązującymi na całym świecie prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami własności, przepisami i postanowieniami traktatów, niezależnie od tego czy zamieszczona jest informacja o prawach autorskich lub inny znak właścicielski. Użytkownik zgadza się przestrzegać podczas korzystania z Aplikacji i Materiałów przepisów o prawie autorskim i zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Materiałów. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie firma Ford nie przyznaje użytkownikowi żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw w związku z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

Pod warunkiem ciągłego przestrzegania niniejszych Warunków firma Ford przyznaje użytkownikowi niewyłączne, nieprzekazywalne, ograniczone prawa dostępu, wyświetlania korzystania, wyświetlania i słuchania w odniesieniu do Aplikacji oraz Materiałów, wyłącznie w zakresie użytku osobistego, niekomercyjnego. Firma Ford upoważnia użytkownika do pobierania Materiałów i Aplikacja wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Wszystkie prawa, tytuły i korzyści dotyczące Aplikacji i Materiałów, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w niniejszych Warunkach, są zastrzeżone przez firmę Ford, jednostki od niej zależne lub podmioty stowarzyszone i/lub jej licencjodawców. Użytkownik zgadza się nie podważać roszczeń firmy Ford dotyczących własności i zasadności jej praw do Materiałów wchodzących w skład Aplikacji.

Niniejsze Warunki obowiązują od daty zainstalowania Aplikacji do zakończenia jej użytkowania przez użytkownika (przez odinstalowanie Aplikacji) lub przez firmę Ford. Firma Ford może w dowolnej chwili, z dowolnego powodu, zawiesić lub odebrać użytkownikowi dowolne lub wszystkie prawa i upoważnienia. W przypadku naruszenia przez użytkownika któregoś z Warunków traci on natychmiast swoje prawa opisane w niniejszej sekcji, a firma Ford może odebrać my dostęp do Aplikacji bez powiadomienia i bez zwrotów kosztów lub opłat (w stosownych przypadkach).

Wszystkie prawa lub upoważnienia przyznane użytkownikowi przez firmę Ford podlegają następującym zobowiązaniom i ograniczeniom:

 1. użytkownik musi zachować na wszystkich kopiach pobranych Materiałów wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności, zawarte w Materiałach;
 2. użytkownik nie może kopiować, przedrukowywać, modyfikować, rozpowszechniać, tłumaczyć, przenosić programów, publikować, udzielać dalszych licencji, przypisywać, przekazywać, sprzedawać, wynajmować ani w żaden inny sposób rozpowszechniać Materiałów ani ich reprodukować, wyświetlać publicznie, odtwarzać ani w inny sposób używać ich publicznie lub do celów komercyjnych;
 3. użytkownik nie może komercyjnie wykorzystywać Aplikacji, Materiałów i stanowiących ich podstawę danych ani zezwalać na to stronom trzecim; dotyczy do między innymi tworzenia dzieł pochodnych od Materiałów, stosowania wyszukiwania danych, robotów lub podobnych narzędzi gromadzenia lub wydobywania danych w odniesieniu do Materiałów, tworzenia baz danych, systematycznego pobierania, zapisywania jakichkolwiek lub wszystkich Materiałów z aplikacji lub witryn internetowych, tworzenia odwołań lub wbudowywania jakichkolwiek części Materiałów, wydobywania, wyprowadzania lub podejmowania prób wydobycia bądź wyprowadzenia kodu źródłowego albo struktury całości bądź dowolnej części Materiałów albo Aplikacji przez odtwarzanie, dezasemblację, dekompilację lub z zastosowaniem dowolnych innych metod;
 4. użytkownik nie może przekazywać Materiałów innym osobom z wyjątkiem sytuacji użycia osobistego i niekomercyjnego przez nie, po uprzednim poinformowaniu i zaakceptowaniu przez nie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków;
 5. użytkownik nie może korzystać w Aplikacji lub Materiałach innych treści lub używać ich w sposób niezgodny z prawem, wiążący się z formułowaniem gróźb, nadużyciami, nękaniem, zniesławianiem, oszczerstwami, oszustwami, podstępami, naruszaniem prywatności innych osób, czynami deliktowymi lub zamieszczaniem wulgarnych lub obrazowych opisów; nie może on również prześladować, nękać lub grozić osobom lub ich grupom w związku z ich religią, płcią, orientacją seksualną, rasą, pochodzeniem etnicznym, wiekiem lub niepełnosprawnością;
 6. użytkownik nie może korzystać z Aplikacji lub Materiałów w inną zawartością lub podszywając się pod inne osoby, firmy lub pomioty, w tym firmę Ford, jej spółki stowarzyszone lub stowarzyszone strony trzecie bądź ich pracowników albo przedstawicieli;
 7. użytkownik nie może zakłócać, podejmować prób zakłócania, dezorganizować lub podejmować prób dezorganizacji działania serwerów bądź sieci firmy Ford ani łamać wymogów, polityk, dyrektyw, procedur lub przepisów firmy Ford dotyczących dostępu do sieci albo zabezpieczeń;
 8. użytkownik nie może korzystać z Aplikacji lub Materiałów jako środków podejmowania postępowania rzucającego negatywne światło, dyskredytującego lub przyczyniającego się według własnego wyłącznego firmy Ford do utraty jej reputacji lub dobrego imienia;
 9. użytkownik nie może używać Aplikacji lub Materiałów z inną treścią lub w sposób związany z korzystaniem z treści przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych lub propagowaniem działań nielegalnych, hazardu bądź sprzedaży tytoniu lub alkoholu.
 10. Jeśli użytkownik nie jest płatnikiem rachunków za telefon komórkowy lub urządzenie podręczne stosowane w celu uzyskiwania dostępu do Aplikacji, przyjmuje się, że uzyskał on pozwolenie na korzystanie z Aplikacji lub Funkcji od płatnika rachunków.

9. Inne warunki/ograniczenia

PRZESTROGA: PRÓBY ROZMYŚLNEGO USZKODZENIA JAKIEJKOLWIEK APLIKACJI LUB APLIKACJI SIECIOWEJ, MANIPULOWANIA PROCESEM PRZESYŁANIA LUB ZAKŁÓCANIA W INNY SPOSÓB ZGODNEJ Z PRAWEM DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ FIRMY FORD MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO. W PRZYPADKU TAKICH PRÓB FIRMA FORD ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WSPÓŁPRACY W PROCESIE ŚCIGANIA WSZYSTKICH PODEJMUJĄCYCH JE OSÓB I DOCHODZENIA WSZYSTKICH ROSZCZEŃ, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Aplikacja jest w zamyśle zasobem przeznaczonym dla osób zainteresowanych produktami, projektami i inicjatywami firmy Ford Motor Company. Nie są przez nią udzielane odpowiedzi na pytania lub uwagi dotyczące gwarancji, obsługi klienta lub produktów sprzedawanych przez firmę Ford Motor Company. W przypadku pytań dotyczących produktów firmy Ford Motor Company należy skontaktować się z Centrum Kontaktu z Klientami, dzwoniąc pod numer 1 800-392-3673 w Stanach Zjednoczonych lub 1 800-565-3673 w Kanadzie w normalnych godzinach pracy.

10. Informacja dotycząca znaków towarowych

Nazwa Ford i wszystkie znaki towarowe oraz logo wyświetlane w Aplikacji stanowią własność firmy Ford lub są przez nią używane na mocy licencji. Znaki towarowe obejmują m.in. nazwy marek produktów (np. Ford, Lincoln, Motorcraft), nazwy modeli pojazdów (np. Mustang, Fiesta, Focus), slogany (np. Built Ford Tough) oraz logo i emblematy. Nieautoryzowane używanie znaków towarowych wyświetlanych w Aplikacji jest surowo zabronione.

11. Przedstawiciel wyznaczony do przyjmowania powiadomień o kwestiach dotyczących praw autorskich

Firma Ford odpowiada na powiadomienia dotyczące domniemanych naruszeń praw autorskich zgodnie z procedurą określoną w przyjętej w Stanach Zjednoczonych ustawie Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Osoby uważające, że jakakolwiek zawartość Aplikacji narusza ich prawa autorskie proszone są o kontakt z przedstawicielem firmy Ford, wyznaczonym do otrzymywania takich powiadomień na piśmie, pod następującym adresem:

Wyznaczony przedstawiciel:

Przedstawiciel ds. ustawy DMCA

330 Town Center Dr., Suite 800

Dearborn, Michigan 48126

Adres e-mail: DMCA@Ford.com

Faks: 313-322-7162

Wiadomości powinny zawierać:

(i) Podpis fizyczny lub elektroniczny.

(ii) Informacje identyfikujące dzieło chronione prawami autorskimi, którego ma dotyczyć naruszenie, a w przypadku wielu takich dzieł i reprezentatywny wykaz.

(iii) Informacje identyfikujące materiał, którego ma dotyczyć naruszenie oraz informacje w uzasadniony sposób wystarczające do zlokalizowania materiału.

(iv) Informacje w uzasadniony sposób wystarczające do skontaktowania się ze zgłaszającym, takie jak adres, numer telefonu i w stosownych przypadkach adres e-mail.

(v) Oświadczenie stwierdzające, że zgłaszający w dobrej wierze uważa, że użycie materiału w zgłaszany sposób nie zostało autoryzowane przez niego lub na mocy obowiązującego prawa.

(vi) Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są ścisłe.

W przypadku przekazania wiadomości przez inną osobę działającą w imieniu właściciela praw autorskich, musi ona zawierać oświadczenie, że pod rygorami karnymi dotyczącymi składania fałszywych zeznań, osoba zgłaszająca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela. Zgłaszający przyjmuje do wiadomości, że jeśli nie zostaną spełnione wszystkie wymagania podane w powyższym punkcie, powiadomienie wystosowane na mocy ustawy DMCA może być nieważne. Dodatkowe informacje na temat ustawy DMCA i powiadomień wystosowywanych na jej mocy zawiera § 512 tytułu 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych.

12. Zabezpieczenie i zwolnienie od odpowiedzialności

Korzystanie z Aplikacji jest równoznaczne ze zobowiązaniem się użytkownika do ochrony, zabezpieczenia i zwolnienia firmy Ford wraz z jednostkami od niej zależnymi i podmiotami stowarzyszonymi, ich dystrybutorów, dealerów, stowarzyszeń dealerów oraz agencji reklamowych i promocyjnych, wraz ze wszystkimi pracownikami, przedstawicielami, dyrektorami, urzędnikami i udziałowcami, od odpowiedzialności, roszczeń, szkód i wydatków (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich i kosztów związanych z ich pracą) wynikających z korzystania przez użytkownika z Aplikacji, dokonanych przez niego naruszeń lub domniemanych naruszeń niniejszych Warunków oraz/lub dokonanych lub domniemanych naruszeń patentów, praw autorskich, znaków towarowych i praw własności lub innych praw stron trzecich. 

Firma Ford zastrzega sobie prawo do wyłącznej obrony i sprawowania nadzoru nad innym kwestiami związanymi z zabezpieczeniem jej przed odpowiedzialnością przez użytkownika. W takich przypadkach użytkownik jest zobowiązany do wyrażenia zgody na współpracę z firmą Ford w zakresie obrony przed roszczeniem. Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę, aby dostawca usługi sklepu z aplikacjami nie ponosił odpowiedzialności ani nie miał zobowiązań w odniesieniu do dochodzenia, obrony, zawierania ugody lub zwolnienia od odpowiedzialności w przypadku roszczeń o naruszenia własności intelektualnej stron trzecich.

13. Zastrzeżenie

Firma Ford może w dowolnej chwili zmienić niniejsze Warunki, aktualizując publikację. Zmiany te są wiążące dla użytkownika, powinien on zatem okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualną wersją Warunków. UWAGA: NINIEJSZE WARUNKI DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE APLIKACJI; KORZYSTANIE Z INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH FIRMY FORD LUB PODMIOTÓW Z NIĄ STOWARZYSZONYCH MOŻE PODLEGAĆ INNYM WARUNKOM. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI DOTYCZĄCYMI TYCH APLIKACJI I PRZYSWOJENIE ICH SOBIE.

Aplikacja oraz wszystkie zawarte w niej informacje są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych, w stanie w jakim są i w miarę dostępności. Mogą one zawierać błędy techniczne, typograficzne i inne. W niektórych obszarach dostarczone informacje mogą reprezentować opinię lub sąd. Firma Ford, dostawcy informacji oraz ich przedstawiciele nie udzielają żadnego rodzaju gwarancji ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących m.in. dokładności, aktualności lub kompletności, działania Aplikacji, informacji, zawartości, dostępności oraz produktów. Firma Ford w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawne wyłącza wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym m.in. dorozumiane gwarancje wartości handlowej lub przydatności do określonego zastosowania. Jeśli Aplikacja nie spełnia warunków obowiązującej gwarancji, użytkownik może powiadomić o tym dostawcę usługi sklepu z aplikacjami, który może zwrócić mu cenę zakupu Aplikacji i, w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawne, nie będzie miał innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji. Użytkownik potwierdza, że dostawca usługi sklepu z aplikacjami nie będzie odpowiedzialny za żadne roszczenia kierowane przez użytkownika lub stronę trzecią, dotyczące Aplikacji lub korzystania bądź posiadania jej przez użytkownika, w tym m.in.: (i) roszczenia dotyczące odpowiedzialności za produkt; (ii) roszczenia dotyczące niespełnienia przez Aplikację obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych; (iii) roszczenia wynikające z przepisów o ochronie klienta lub podobnych. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE URZĘDNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PODMIOTY DOMINUJĄCE, PODMIOTY STOWARZYSZONE, UDZIAŁOWCY I PRZEDSTAWICIELE FIRMY FORD WYŁĄCZAJĄ WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE APLIKACJI I KORZYSTANIA Z NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE FIRMA FORD, JEJ DOSTAWCY INFORMACJI I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE (I) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI ZAWARTOŚCI; (II) OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA O WSZELKIM CHARAKTERZE, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z APLIKACJI; (III) PRZYPADKI NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW ORAZ/LUB WSZYSTKICH PRZECHOWYWANYCH NA NICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH; (IV) PRZERWY LUB PRZYPADKI USTANIA PRZESYŁU DO APLIKACJI LUB Z NIEJ; (V) ROBAKI, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE ITP., KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRZESŁANE DO APLIKACJI LUB POPRZEZ NIĄ PRZEZ APLIKACJE STRON TRZECICH ORAZ/LUB (VI) BŁĘDY LUB POMYŁKI W ZAWARTOŚCI BĄDŹ STRATY LUB SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYNIKIEM KORZYSTANIA Z TREŚCI ZAMIESZCZONEJ, WYSŁANEJ POCZTĄ E-MAIL, PRZESŁANEJ LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONEJ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE FIRMA FORD NIE GWARANTUJE, NIE WSPIERA ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE BĄDŹ OFEROWANE POPRZEZ SIEĆ, APLIKACJĘ LUB WITRYNY INTERNETOWE CZY APLIKACJE, DO KTÓRYCH ODSYŁAJĄ HIPERŁĄCZA, SĄ UMIESZCZONE W BANERACH BĄDŹ W INNYCH REKLAMACH. FIRMA FORD NIE JEST STRONĄ TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH MONITOROWANIE. W ODNIESIENIU DO ZAKUPÓW PRODUKTÓW LUB USŁUG DOKONYWANYCH PRZEZ KAŻDE MEDIUM I W KAŻDYM ŚRODOWISKU UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ W ROZWAGĄ I W STOSOWNYCH PRZYPADKACH ZACHOWYWAĆ OSTROŻNOŚĆ. FIRMA FORD, DOSTAWCY INFORMACJI ANI ICH PRZEDSTAWICIELE NIE ŚWIADCZĄ USŁUG PRAWNYCH, PODATKOWYCH, MEDYCZNYCH, DORADCZYCH, KSIĘGOWYCH, INWESTYCYJNYCH, FINANSOWYCH ANI ŻADNYCH INNYCH PROFESJONALNYCH USŁUG I NIE UDZIELAJĄ PORAD TEGO RODZAJU.

Niniejsza część nie wpływa i nie ma wpływać na żadne prawa klienta, które nie podlegają wykluczeniu na mocy obowiązujących przepisów dotyczących praw klienta. W najszerszym zakresie obowiązującym przez obowiązujące przepisy prawne odpowiedzialność firmy Ford, jej urzędników, dyrektorów, pracowników, podmiotów powiązanych, jednostek stowarzyszonych, udziałowców lub przedstawicieli za złamanie takich praw jest ograniczona do zwrotu ceny zapłaconej za Aplikację.

14. Różne postanowienia

Niniejsze Warunki wraz z dodatkowymi warunkami, na które użytkownik wyraża zgodę używając poszczególnych elementów Aplikacji, stanowią one całość umowy dotyczącej Aplikacji oraz wszystkich usług i zastępują całą wcześniejszą bądź równoczesną odbywającą drogą elektroniczną, ustną lub pisemną komunikację między użytkownikiem a nami, dotyczącą Aplikacji lub usług dostarczanych w jej ramach. Aplikacja jest obsługiwana z biur firmy Ford w Stanach Zjednoczonych. Jeśli lokalne przepisy prawne nie stanowią inaczej i takim zakresie, niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem stanu Michigan, z wyjątkiem kolizji przepisów prawnych, wymagających zastosowania innego prawa. W przypadku orzeczenia przez sąd nielegalności i nieegzekwowalności któregoś z postanowień niniejszych Warunków zostanie ono usunięte, a pozostałe warunki pozostają w mocy i będą obowiązywały. Niezastosowanie lub niewyegzekwowanie przez firmę Ford jakiegoś prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Strony zgadzają się, że w przypadku stwierdzenia przez właściwy sąd nieważności któregoś z postanowień niniejszych Warunków powinien on podjąć próbę nadania mocy intencjom stron odzwierciedlonym w treści postanowienia, a pozostałe postanowienia zachowują pełną moc i obowiązują. Jeśli lokalne przepisy prawne nie stanowią inaczej, wszelkie powództwa sądowe wynikające lub wiążące się z niniejszymi Warunkami należy wnosić do sądów federalnych lub stanowych zlokalizowanych w Wayne County w stanie Michigan. W przypadku pytań, komentarzy lub roszczeń dotyczących Aplikacji użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z lokalnych informacji kontaktowych, dostępnych w witrynie internetowej http://corporate.ford.com/our-company/country-websites lub z następujących informacji dotyczących kontaktu w Stanach Zjednoczonych:

 

 

15. Treść tworzona przez użytkownika

Jeśli Aplikacja umożliwia użytkownikowi przesyłanie informacji do firmy Ford („Informacje Przesłane Przez Użytkownika), przyjmuje on do wiadomości i wyraża zgodę, aby takie informacje nie były traktowane przez firmę Ford jako poufne, z wyjątkiem opisanego w niniejszym dokumencie zakresu dotyczącego przesyłanych do firmy Ford informacji umożliwiających identyfikację osoby oraz sytuacji dokładniej opisanych poniżej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Informacje Przesyłane Przez Użytkownika oraz skutki ich zamieszczania lub publikowania. Ponieważ Informacje Przesłane Przez Użytkownika mogą być wyświetlane publicznie, wiele osób na świecie będzie mogło widzieć opublikowane treści lub zamieszczone komentarze. Firma Ford nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie wynajmuje trzecim stronom do ich własnego użytku informacji umożliwiających identyfikację osób bez pozostawienia użytkownikowi wyboru. Wysłanie wiadomości e-mail oznacza zgodę na korzystanie przez firmę Ford i jej zewnętrznych usługodawców z adresu e-mail w celu kontaktowania się z użytkownikiem w związku z Informacjami Przesłanymi Przez Użytkownika lub innymi celami administracyjnymi. Przykładami Informacji Przesłanych Przez Użytkownika, które nie będą uwzględniane (Elementy Wykluczone) są:

(a) wszelkiego rodzaju informacje poufne;

(b) koncepcje dotyczące stylizacji produktów lub projektów;

(c) koncepcje dotyczące nazw produktów, sloganów lub logo;

(d) propozycje dotyczące reklam lub działań marketingowych (reklamy, piosenki itp.);

(e) metody biznesowe lub sposoby prowadzenia działalności biznesowej (restrukturyzacje, przejęcia, itp.); 

(f) przesłane informacje, które firma Ford według własnego wyłącznego uznania określi jako nieodpowiednie z dowolnego powodu (np. z uwagi na wulgarność, seksualne nacechowanie języka, zniesławiające uwagi, groźby itp.).  

16. Prawa firmy Ford do Informacji Przesłanych Przez Użytkownika

Użytkownik przesyłając informacje udziela firmie Ford nieodwołalnej, wieczystej, zbywalnej, niewyłącznej, całkowicie opłaconej, obowiązującej na całym świecie licencji (możliwością udzielania podlicencji poprzez liczne poziomy) na (a) używanie, kopiowanie, przesyłanie, rozprowadzanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, adaptację, łączenie z innymi pomysłami lub dziełami, publikowanie, tłumaczenie, wykonywanie i publiczną prezentację Informacji Przesłanych Przez Użytkownika (lub wszelkich ich modyfikacji), w całości lub w części, w każdym formacie i na każdym nośniku znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości (b) używanie (lub udzielanie zezwoleń na używanie) Informacji Przesłanych Przez Użytkownika w dowolny sposób oraz w dowolnym celu (w tym, bez ograniczeń, do celów komercyjnych), który firma Ford według własnego wyłącznego uznania określi jako odpowiedni (w tym, bez ograniczeń, w celu uwzględnienia Informacji Przesłanych Przez Użytkownika lub wszelkich ich modyfikacji, w całości lub w części, w dowolnym pojeździe, technologii, produkcie lub usłudze). Firma Ford zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam w związku z Informacjami Przesłanymi Przez Użytkownika oraz używania Informacji Przesłanych Przez Użytkownika do celów reklamowych i promocyjnych. Akceptacja niniejszych Warunków oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację prawa firmy Ford do wyświetlania reklam w związku z Informacjami Przesłanymi Przez Użytkownika, do celów reklamowych i promocyjnych. Firma Ford może dokonywać wstępnej selekcji Informacji Przesłanych Przez Użytkownika lub monitorować dowolne obszary witryny internetowej, przez które użytkownicy mogą przesyłać informacje, ale nie jest do tego zobowiązana. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie przesłane przez siebie informacje.

17. Doradztwo 

Firma Ford nie działa jako doradca. Nie jesteśmy zobowiązani do udzielania wyjaśnień dotyczących żadnych decyzji w odniesieniu do Informacji Przesłanych Przez Użytkownika. Dotyczy to zamieszczonych pierwotnie informacji, komentarzy, a także wszystkich informacji ujawnionych później w formie ustnej lub pisemnej. Nie jesteśmy zobowiązani do przekazywania użytkownikowi wiedzy wcześniej posiadanej lub uzyskanej po przesłaniu informacji przez użytkownika.

 

Back to top

Część 2 — Oświadczenie dotyczące poufności informacji w odniesieniu do Katalogu Aplikacji Ford

1.  Oświadczenie ogólne:

Firma Ford Motor Company („Ford”, „my”, „nas” „nasze”) szanuje prywatność użytkownika i stara się zapewnić jej ochronę. W niniejszym oświadczeniu dotyczącym poufności informacji wyjaśniono polityki i praktyki firmy Ford dotyczące informacji o kliencie w trybie online. Oznacza to, że firma Ford zamierza gromadząc, używając i chroniąc dane osobowe i inne, gromadzone lub udostępniane przez użytkownika poprzez Aplikację, oraz zapewniając sposoby kontaktowania się z nami w przypadku pytań lub uwag, zapewnić użytkownikowi odpowiedni poziom komfortu i zaufania. Żywimy szczerą nadzieję, że wyjaśnienie naszych praktyk dotyczących postępowania z danymi przyczyni się do rozwoju zaufania i powstania długotrwałych relacji między firmą Ford a użytkownikiem. Korzystanie z Aplikacji oznacza zgodę na warunki niniejszego oświadczenia dotyczącego poufności informacji.

2.  Informacje dotyczące naszej organizacji i Aplikacji oraz ogólnych procedur gromadzenia danych:

Niniejsze oświadczenie dotyczące poufności informacji odnosi się do Katalogu Aplikacji Ford. Katalog Aplikacji Ford jest administrowany przez zewnętrznego dostawcę w imieniu Działu Marketingu, Sprzedaży i Obsługi firmy Ford Motor Company, 16800 Executive Plaza Drive, Dearborn, MI 48126. 

Celem biznesowym Aplikacji jest dostarczenie użytkownikowi katalogu aplikacji mobilnych, dostępnych do stosowania z wykorzystywaną w pojazdach technologią AppLink firmy Ford Motor Company, oraz łączy do tych aplikacji mobilnych w sklepie z aplikacjami. 

Podczas korzystania z aplikacji dostawcy usług analitycznych mogą gromadzić informacje na temat aktywności użytkownika.

Ponieważ dotychczas nie istnieje wspólne rozumienie sposobu interpretacji opartych na przeglądarkach internetowych sygnałów „Nie śledź” („DNT”) innych niż pliki cookie, firma Ford Motor Company nie odpowiada obecnie na niezdefiniowane sygnały „DNT” kierowane do jej witryn internetowych w Stanach Zjednoczonych.

Większość przeglądarek można skonfigurować tak, aby nie akceptowały plików cookie. Może to jednak uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji lub usług naszych witryn.

3.  Zgromadzone informacje:

W celu dostarczenia użytkownikowi Katalogu Aplikacji Ford i wyświetlenia dostępnych na rynku aplikacji kompatybilnych z AppLink Aplikacja będzie uzyskiwała dostęp do adresu IP urządzenia mobilnego użytkownika i używała go w celu określenia kraju i języka ustawionych na urządzeniu. Umożliwi to dostarczenie aplikacji dostępnych do pobrania w kraju użytkownika i wyświetlenie ich w odpowiednim języku. Ponadto w Aplikacji umieszczony jest identyfikator zamówienia, dzięki czemu każdorazowo powracając do bazy danych Katalogu Aplikacji Ford umieszczonym w naszej usłudze w chmurze użytkownik otrzymuje zawartość odpowiednią dla kraju, w którym przebywa i języka ustawionego dla urządzenia. 

4.  Zagregowane zgromadzone informacje i sposób korzystania z nich:

Podczas korzystania przez użytkownika z Aplikacji firma Ford gromadzi i zapisuje formie zagregowanej następujące informacje: nazwa platformy telefonu (np. iOS lub Android), wersja platformy, strony żądane przez użytkownika, data i godzina tych żądań, częstotliwość odwiedzania aplikacji oraz kraj, w którym znajduje się użytkownik.

Informacje te są używane w formie zagregowanej i nie identyfikują poszczególnych użytkowników Aplikacji. Informacje zagregowane mogą być wykorzystywane w następujących celach:

Zagregowane informacje są używane również w celu wykonywania analiz dotyczących wrażeń użytkowników związanych z korzystaniem z Aplikacji. Analizy te:

5.  Metody gromadzenia informacji:

W Aplikacji stosowane są narzędzia analityczne stron trzecich śledzące kliknięcia, umożliwiające przechwytywanie statystyk kliknięć. 

Aplikacja może podczas korzystania z niej generować „dziennik sesji”. Dzienniki sesji pomagają nam określić sposoby przechodzenia użytkowników przez witryny lub aplikacje. Umożliwia to organizację stron w taki sposób, aby informacje częściej wyszukiwane były łatwiejsze do znalezienia. Śledzenie odwiedzin stron umożliwia również określenie, czy dostarczone informacje są wykorzystywane.

6.  Udostępnianie informacji dotyczących użytkownika:

Firma Ford Motor Company nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie wynajmuje niezależnym firmom informacji umożliwiających identyfikację użytkowników bez ich zgody.

Zagregowane metryki aplikacji dla Katalogu Aplikacji Ford mogą być udostępniane innym jednostkom zależnym od firmy Ford Motor Company lub podmiotom z nią stowarzyszonym oraz ich witrynom internetowym bądź aplikacjom. 

Firma Ford może ujawniać informacje zgromadzone jeśli (1) zgodnie z dobrą wiarą takie działania są niezbędne w celu: (a) wykonania rozporządzeń prawnych lub spełnienia wymogów procesów prawnych stosowanych w firmie Ford Motor Company, podmiotach z nią stowarzyszonych, witrynie lub Aplikacji; (b) zabezpieczenia i obrony praw bądź własności firmy Ford Motor Company, podmiotów z nią stowarzyszonych, witryny lub Aplikacji (c) działania w okolicznościach wymagających natychmiastowej reakcji w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego personelu firmy Ford Motor Company lub podmiotów z nią stowarzyszonych, użytkowników ich witryn internetowych lub aplikacji bądź bezpieczeństwa publicznego lub (2) jeśli to wymagane przez prawo.

7.  Dostęp do informacji dotyczących użytkownika, kontrola nad nimi i kontakt z nami: 

W przypadku pytań, komentarzy lub wątpliwości dotyczących niniejszego oświadczenia dotyczącego poufności informacji, praktyk dotyczących poufności informacji stosowanych w odniesieniu do Katalogu Aplikacji Ford lub pytań dotyczących zawartości Aplikacji należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższego adresu URL, umożliwiającego znalezienie informacji kontaktowych dla poszczególnych krajów: http://corporate.ford.com/our-company/country-websites. Informacje kontaktowe dotyczące Stanów Zjednoczonych podano poniżej.  

Personel Katalogu Aplikacji Ford stara się współpracować z klientami w celu zapewnienia sprawiedliwego i szybkiego rozstrzygnięcia wszystkich skarg dotyczących poufności i sposobu postępowania z danymi użytkowników. Personel Katalogu Aplikacji Ford z przyjemnością udzieli odpowiedni na pytania oraz komentarze użytkowników. 

Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych — sposoby kontaktu z nami:

Telefon

800-392-3673

800-232-5952 (urządzenie telekomunikacyjne dla osób niesłyszących lub niedosłyszących)

 

Dostępny w godzinach 8:00–17:00 czasu wschodniego

Od poniedziałku do piątku

 

Adres pocztowy

Ford Motor Company

Customer Relationship Center

P.O. Box 6248

Dearborn, MI 48126

8.  Zabezpieczenie informacji dotyczących użytkownika:

Ochrona informacji dotyczących osób odwiedzających witryny internetowe firmy Ford oraz użytkowników jej Aplikacji jest dla nas ważna. Firma Ford używa systemów, polityk i procedur w celu utrzymania dokładności informacji oraz zabezpieczenia ich przed utratą, niewłaściwym zastosowaniem lub zmianą.

9.  Przetwarzanie danych:

Korzystanie z Aplikacji oznacza przyjęcie do wiadomości i zgodę na gromadzenie, korzystanie, przetwarzanie, przesyłanie i ujawnianie informacji w skali globalnej, w tym w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z niniejszym oświadczeniem dotyczącym poufności danych.

10.  Łącza do innych aplikacji:

Katalog Aplikacji Ford dostarcza łącza do innych witryn internetowych. Użytkowników zachęca się do zapoznania się z oświadczeniami dotyczącymi poufności informacji we wszystkich odwiedzanych witrynach lub aplikacjach, w tym tych, do których łącza zostały dostarczone. Umożliwia to zrozumienie sposobu gromadzenia, użycia i udostępniania danych dotyczących użytkowników w tych witrynach lub aplikacjach. Operator Katalogu Aplikacji Ford nie odpowiada za oświadczenia dotyczące poufności informacji, zawartość ani praktyki dotyczące postępowania z danymi stosowane z innych witrynach internetowych lub aplikacjach. 

11.  Data wejścia w życie oświadczenia dotyczącego poufności informacji i daty wprowadzania zmian:

Niniejsze oświadczenie dotyczące poufności danych może podlegać okresowym zmianom w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzanych w Aplikacji lub procedurach dotyczących poufności. W przypadku aktualizacji niniejszego oświadczenia jego nowa wersja zostanie zamieszczona w Aplikacji dziesięć (10) dni przed wejściem zmian w życie.  

Niniejsze Oświadczenie dotyczące poufności informacji obowiązuje od 20 maja 2016 r.

 

Back to top

Część 3 — Warunki specyficzne dla kraju

Ogólne Warunki przedstawione w części 1 oraz oświadczenie dotyczące poufności informacji przedstawione w części 2 dotyczą wszystkich aplikacji, z wyjątkiem sytuacji, w których są modyfikowane przez warunki specyficzne dla kraju, określone poniżej. W zakresie, w jakim ogólne Warunki lub oświadczenie dotyczące poufności informacji kolidują z warunkami specyficznymi dla kraju, w danym kraju obowiązują specyficzne dla niego warunki.

Australia.

Aplikacja i ceny w Stanach Zjednoczonych (sekcja 5): Ostatni punkt zostaje zmieniony i zastąpiony w całości przez następującą treść:

„Przedstawienie w Aplikacji pojazdów nie stanowi w żaden sposób oferty kupna lub sprzedaży pojazdów przez firmę Ford ani dostarczenia finansowania lub leasingu. Firma Ford dołoży uzasadnionych starań w celu zapewnienia prawidłowości cen oraz informacji o produktach zawartych w Aplikacji. Wszystkie ceny, specyfikacje produktów oraz wszelkie inne informacje przedstawione w Aplikacji mają charakter wyłącznie informacyjny, mogą ulec zmianie w dowolnej chwili bez powstania zobowiązań, mogą różnić się w zależności od regionu i mogą nie być całkowicie aktualne ani dokładne. Aby uzyskać rzeczywistą cenę pojazdu i poznać obowiązujące warunki, należy skontaktować się z wybranym Dealerem”. 

Inne warunki/ograniczenia (sekcja 9): Ostatni punkt został zmieniony przez włączenie następującej treści:

W przypadku pytań dotyczących produktu firmy Ford Motor Company należy skontaktować się z Centrum Kontaktu z Klientami firmy Ford, dzwoniąc pod numer 136373 w Australii w normalnych godzinach pracy.

Treść tworzona przez użytkownika (sekcja 15): Ta sekcja została usunięta w całości.

Prawa firmy Ford do Informacji Przesłanych Przez Użytkownika (sekcja 16): Ta sekcja została usunięta w całości.

Francja

W przypadku klientów mieszkających we Francji niniejsze Warunki korzystania z Aplikacji należy odczytywać w powiązaniu z obowiązującym francuskim prawem konsumenckim.

Sugerowaną cenę detaliczną producenta („MSRP”) należy interpretować jako maksymalną zalecaną przez producenta cenę detaliczną („MMRRP”).

Sekcja 15 „Treść tworzona przez użytkownika” zostaje uzupełniona następującym zdaniem:

Użytkownik zapewnia, że posiada wszystkie prawa do swojej treści (w tym m.in. wszystkie prawa do nagrań dźwiękowych, wideo oraz/lub cyfrowych i, w stosownych przypadkach, wykonań przedstawionych na zdjęciach) lub uzyskał wszystkie niezbędne prawa do swojej treści, umożliwiające przyznanie firmie Ford praw do niej. 

Obowiązujące we Francji oświadczenie o celu gromadzenia danych umożliwiających identyfikację osoby (danych osobowych):

Akceptując niniejsze Warunki użytkownik zostaje poinformowany, że jego dane osobowe (w stosownych przypadkach) zostaną włączone do określonych plików danych firmy Ford Motor Company w Stanach Zjednoczonych w celu przetwarzania w związku z korzystaniem z Aplikacji. Dane te mogą zostać przypisane do lokalnej firmy Grupy Ford (Ford France) oraz innych firm Grupy Ford (dostęp do informacji o nich można uzyskać na stronie www.ford.com), z siedzibami w Unii Europejskiej i poza nią, od których będzie wymagane zachowanie tego samego poziomu zabezpieczenia w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i poufności, a także do wybranych uznanych zewnętrznych usługodawców, mających siedziby w Europejskim Obszarze Gospodarczym i poza nim, od których wymagane jest zastosowanie organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa identycznych, jak stosowane przez firmę Ford w celu przetwarzania danych osobowych. Analogicznie, jeśli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec drugiego wymienionego sposobu przetwarzania, jego dane zostaną włączone do określonych plików danych firmy Ford oraz lokalnej firmy Grupy Ford, używanych do reklamowania i marketingu produktów oraz usług związanych z branżą motoryzacyjną. Dane te mogą zostać przypisane w tym samym celu do firm należących do Sieci Dystrybucji lokalnej firmy Grupy Ford oraz innych firm Grupy Ford prowadzących zbliżoną działalność, mających siedziby w Europejskim Obszarze Gospodarczym i poza nim.

W odniesieniu do każdego z powyższych procesów przetwarzania danych osobowych użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, skorygowania, anulowania i pisemnego sprzeciwu (w stosownych przypadkach), wysyłając powiadomienie na następujący adres: FMC Automobiles, M. data, 34 rue de la croix de fer, 78100 Saint Germain en Laye.

Niemcy

Akceptując niniejsze Warunki użytkownik zostaje poinformowany, że jego dane osobowe (w stosownych przypadkach) zostaną włączone do określonych plików danych firmy Ford Motor Company w Stanach Zjednoczonych w celu przetwarzania w związku z korzystaniem z Aplikacji. Dane te mogą zostać przypisane do lokalnej firmy Grupy Ford (Ford-Werke GmbH) oraz innych firm Grupy Ford (dostęp do informacji o nich można uzyskać na stronie www.ford.com), z siedzibami w Unii Europejskiej i poza nią, od których będzie wymagane zachowanie tego samego poziomu zabezpieczenia w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i poufności, a także do wybranych uznanych zewnętrznych usługodawców, mających siedziby w Europejskim Obszarze Gospodarczym i poza nim, od których wymagane jest zastosowanie organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa identycznych, jak stosowane przez firmę Ford w celu przetwarzania danych osobowych.

W odniesieniu do każdego z powyższych procesów przetwarzania danych osobowych użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, skorygowania, anulowania i pisemnego sprzeciwu (w stosownych przypadkach), wysyłając wiadomość e-mail na adres Kunden@ford.com lub wysyłając powiadomienie na następujący adres:

Ford-Werke GmbH, Kundenzentrum, Postfach 71 02 65, 50742 Köln

Włochy

Informacje ogólne (sekcja 1): Ostatni punkt tej sekcji zostaje zmieniony i zastąpiony w całości przez następującą treść:

Firma Ford wraz ze swoimi podmiotami stowarzyszonymi zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków przez wysłanie użytkownikowi pisemnego powiadomienia. Jedynym uprawnieniem regresowym użytkownika w przypadku niezgody na takie zmiany będzie zaprzestanie korzystania z Aplikacji. Kontynuacja korzystania z Aplikacji po dacie wejścia w życie takich zmian oznacza ich potwierdzenie oraz zgodę na poddanie się ich warunkom. Firma Ford może w dowolnej chwili zakończyć działanie całej Aplikacji lub jej części, wysyłając powiadomienie do użytkownika. W przypadku zgody na któryś tych Warunków nie należy korzystać z Aplikacji.

Wymagania systemowe/aktualizacje/zmiany (sekcja 3): Ostatni punkt tej sekcji zostaje zmieniony i zastąpiony w całości przez następującą treść:

Firma Ford zastrzega sobie w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawne prawo do zmieniania, ulepszania, poprawiania, modyfikowania, zawieszania, przerwania lub trwałego anulowania według własnego wyłącznego uznania działania Aplikacji lub jej części w dowolnej chwili. W takim przypadku firma Ford wyśle użytkownikowi pisemne powiadomienie o zmianach. Korzystanie z Aplikacji po wprowadzeniu wszelkich zmian będzie uznawane za zgodę na nie. Aplikacja może być niedostępna podczas przerw na konserwację i w innych sytuacjach.

Aplikacja i ceny w Stanach Zjednoczonych (sekcja 5): Sekcja zostaje zmieniona i scalona w następujący sposób::

W przypadku klientów mieszkających we Włoszech niniejsze Warunki korzystania z Aplikacji należy odczytywać w powiązaniu z obowiązującym włoskim prawem konsumenckim.

Sugerowaną cenę detaliczną producenta („MSRP”) należy interpretować jako maksymalną zalecaną przez producenta cenę detaliczną („MMRRP”).

Inne warunki/ograniczenia (sekcja 9): Ostatni punkt został zmieniony przez włączenie następującej treści:

W przypadku pytań dotyczących produktu firmy Ford Motor Company należy skontaktować się z Centrum Kontaktu z Klientami firmy Ford w normalnych godzinach pracy: Ford Italia S.p.A. (Centro Relazioni clienti), numer telefonu: +39-800 22 44 33

Treść tworzona przez użytkownika (sekcja 15): Sekcja zostaje uzupełniona przez następujące zdania:

Użytkownik zapewnia, że posiada wszystkie prawa do swojej treści (w tym m.in. wszystkie prawa do nagrań dźwiękowych, wideo oraz/lub cyfrowych i, w stosownych przypadkach, wykonań przedstawionych na zdjęciach) lub uzyskał wszystkie niezbędne prawa do swojej treści, umożliwiające przyznanie firmie Ford praw do niej.

Część 2 (Oświadczenie dotyczące poufności informacji w odniesieniu do Katalogu Aplikacji Ford): Sekcja zostaje zmieniona i scalona w celu uwzględnienia następującej treści:

Akceptując niniejsze Warunki użytkownik zostaje poinformowany, że jego dane osobowe (w stosownych przypadkach) zostaną włączone do określonych plików danych firmy Ford w celu przetwarzania w związku z korzystaniem z Aplikacji. Dane te mogą zostać przypisane do lokalnej firmy Grupy Ford (Ford Italia S.p.A.) oraz innych firm Grupy Ford (dostęp do informacji o nich można uzyskać na stronie www.ford.com), z siedzibami w Unii Europejskiej i poza nią, od których będzie wymagane zachowanie tego samego poziomu zabezpieczenia w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i poufności, a także do wybranych uznanych zewnętrznych usługodawców, mających siedziby w Europejskim Obszarze Gospodarczym i poza nim, od których wymagane jest zastosowanie organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa identycznych, jak stosowane przez firmę Ford w celu przetwarzania danych osobowych.

W odniesieniu do każdego z powyższych procesów przetwarzania danych osobowych użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, skorygowania, anulowania i pisemnego sprzeciwu (w stosownych przypadkach), wysyłając powiadomienie do firmy Ford Italia S.p.A., via Andrea Argoli, 54 00143 Roma (Włochy), numer telefonu +39 800 22 44 33.

Holandia

Informacje ogólne (sekcja 1): Fraza w drugim punkcie „Potwierdza również, że ma powyżej 18 lat” zostaje zastąpiona przez następującą:

„Potwierdza również, że ma powyżej 16 lat i jest w pełni zdolny oraz kompetentny do przyjęcia warunków, zobowiązań, zaświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach oraz będzie ich przestrzegał”.

Wymagania systemowe/aktualizacje/zmiany (sekcja 3): Ostatni punkt zostaje zastąpiony w całości przez następującą treść:

Firma Ford zastrzega sobie w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawne prawo do zmieniania, ulepszania, poprawiania, modyfikowania, zawieszania, przerwania lub trwałego anulowania według własnego wyłącznego uznania działania Aplikacji lub jej części w dowolnej chwili. W takim przypadku firma Ford wyśle użytkownikowi stosowne powiadomienie o zmianach. Korzystanie z Aplikacji po wprowadzeniu wszelkich zmian będzie uznawane za zgodę na nie. Aplikacja może być niedostępna podczas przerw na konserwację i w innych sytuacjach.

Zastrzeżenie (sekcja 13): Pierwszy punkt zostaje zastąpiony przez następującą treść:

Firma Ford może w dowolnej chwili zmienić niniejsze Warunki, aktualizując publikację i dostarczając stosowne powiadomienie o takich zmianach. W takim przypadku firma Ford wyśle użytkownikowi powiadomienie, a kontynuacja korzystania z aplikacji będzie wyrazem akceptacji zaktualizowanych Warunków. UWAGA: NINIEJSZE WARUNKI DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE APLIKACJI; KORZYSTANIE Z INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH FIRMY FORD LUB PODMIOTÓW Z NIĄ STOWARZYSZONYCH MOŻE PODLEGAĆ INNYM WARUNKOM. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI DOTYCZĄCYMI TYCH APLIKACJI I PRZYSWOJENIE ICH SOBIE.

Rosja

W przypadku klientów mieszkających w Rosji niniejsze Warunki korzystania z Aplikacji należy odczytywać w powiązaniu z obowiązującym w Federacji Rosyjskiej prawem.

Aplikacja i ceny w Stanach Zjednoczonych (sekcja 6): Sekcja zostaje zmieniona w celu uwzględnienia następującej treści:

Sugerowaną cenę detaliczną producenta („MSRP”) należy interpretować jako maksymalną zalecaną przez producenta cenę detaliczną („MMRRP”).

Uwaga: wszystkie przedstawione w Aplikacji informacje dotyczące wyposażenia, danych technicznych, kombinacji kolorów oraz kosztów samochodów i serwisu mają charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią oferty publicznej zdefiniowanej w postanowieniach Artykułu 437 (2) Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z autoryzowanym Dealerem Forda.

Sekcja 15 „Treść tworzona przez użytkownika” zostaje uzupełniona następującym zdaniem:

Użytkownik zapewnia, że posiada wszystkie prawa do swojej treści (w tym m.in. wszystkie prawa do nagrań dźwiękowych, wideo oraz/lub cyfrowych i, w stosownych przypadkach, wykonań przedstawionych na zdjęciach) lub uzyskał wszystkie niezbędne prawa do swojej treści, umożliwiające przyznanie firmie Ford praw do niej. 

W oświadczeniu dotyczącym poufności informacji (część 2) zdanie: „Korzystanie z Aplikacji oznacza przyjęcie do wiadomości i zgodę na gromadzenie, korzystanie, przetwarzanie, przesyłanie i ujawnianie informacji w skali globalnej, w tym w Stanach Zjednoczonych” zostaje zastąpione przez następujący punkt:

„Aplikacja gromadzi dane dotyczące własnych parametrów i korzystania przez użytkownika z jej funkcji w celu umożliwienia nam zapewnienia najlepszych wrażeń użytkownika. Zgromadzone dane są używane w formie zagregowanej wyłącznie w celu analizy i raportowania parametrów Aplikacji i wykorzystania jej funkcji („Cel”). Dane mogą być wykorzystywane w tym Celu przez firmę Ford, jej podmioty stowarzyszone i wybranych kontrahentów na całym świecie. 

Kliknięcie przycisku „Przyjmij” oznacza potwierdzenie i wyrażenie zgody na niniejsze Warunki korzystania, w tym udzielenie firmie LLC Ford Sollers (oraz firmom z nią stowarzyszonym) wszystkich niezbędnych zgodnie z obecnymi rosyjskimi przepisami zgód. Zgoda ta obejmuje również akceptację przekazywania przez granicę, poza terytorium Federacji Rosyjskiej, w tym do Stanów Zjednoczonych, danych osobowych użytkownika.

Hiszpania

Oświadczenie dotyczące poufności informacji (część 2): Sekcja zostaje zmieniona w celu uwzględnienia następującej treści:

Korzystanie z Aplikacji jest interpretowane w najszerszym możliwym zakresie jako upoważnienie firmy Ford do gromadzenia opisanych informacji w formie zagregowanej, obejmującej wszystkich użytkowników Aplikacji oraz śledzenia odwiedzanych stron Aplikacji bądź czasu spędzanego w Aplikacji, co może umożliwiać identyfikację urządzenia i śledzenie jego wykorzystania.  

Korzystając z Aplikacji użytkownik wyraża również wyraźną zgodę na używanie przez firmę Ford w celu gromadzenia zagregowanych oraz innego rodzaju informacji o użytkownikach Aplikacji plików cookie sesji oraz trwałych, dzienników sesji, reklam Spotlight/sygnałów nawigacyjnych w sieci Web/plików GIF/znaczników pikselowych oraz narzędzi analitycznych stron trzecich śledzących kliknięcia. 

W przypadku gromadzenia i przetwarzania informacji umożliwiających identyfikację osób zastosowanie do niniejszej sekcji ma ostatni punkt poniższego obowiązującego w Hiszpanii oświadczenia o celu gromadzenia danych umożliwiających identyfikację osoby (danych osobowych), pozwalający na skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji komercyjnych lub gromadzenie przez firmę Ford informacji dotyczących użytkownika w sposób opisany powyżej. W odniesieniu do ostatniego przypadku należy mieć świadomość, że Aplikacja może przestać działać.

Aplikacja i ceny w Stanach Zjednoczonych (sekcja 6): Sekcja zostaje zmieniona w celu uwzględnienia następującej treści:

W celu przekazania skarg można skontaktować się z lokalną firmą Grupy Ford:

Centro de Relaciones con Clientes (CRC) firmy Ford España, S.L.

skrytka pocztowa nr 3

46700 Gandia – Valencia (Hiszpania)

Numer telefonu (w języku hiszpańskim) 902 442 442

Inne warunki/ograniczenia (sekcja 9):

W przypadku pytań dotyczących produktu firmy Ford Motor Company należy skontaktować się z Centrum Kontaktu z Klientami firmy Ford w normalnych godzinach pracy:

Centro de Relaciones con Clientes (CRC) firmy Ford España, S.L.

skrytka pocztowa nr 3

46700 Gandia – Valencia (Hiszpania)

Numer telefonu (w języku hiszpańskim) 902 442 442

Zastrzeżenie (sekcja 13):

W przypadku klientów mieszkających w Hiszpanii postanowienia niniejszej sekcji należy odczytywać w powiązaniu z obowiązującym lokalnym prawem konsumenckim. Wyłączone są wszystkie ograniczenia praw użytkownika dotyczących szkód, śmierci lub obrażeń ciała odniesionych przez klienta z powodu działań lub zaniedbań firmy Ford.  

Różne postanowienia (sekcja 14):

W przypadku klientów mieszkających w Hiszpanii postanowienia niniejszej sekcji należy odczytywać w powiązaniu z obowiązującym lokalnym prawem konsumenckim. Kompetentnymi w zakresie orzekania w odniesieniu do działań wynikających z korzystania z Aplikacji lub w odniesieniu do niniejszych Warunków są właściwe dla miejsca zamieszkania użytkownika sądy hiszpańskie.  

Treść tworzona przez użytkownika (sekcja 15): 

W przypadku przetwarzania informacji umożliwiających identyfikację osób zastosowanie do niniejszej sekcji ma poniższe obowiązujące w Hiszpanii oświadczenia o celu gromadzenia danych umożliwiających identyfikację osoby (danych osobowych).

Prawa firmy Ford do Informacji Przesłanych Przez Użytkownika (sekcja 16): 

W przypadku przetwarzania informacji umożliwiających identyfikację osób zastosowanie do niniejszej sekcji ma poniższe obowiązujące w Hiszpanii oświadczenia o celu gromadzenia danych umożliwiających identyfikację osoby (danych osobowych).

Obowiązujące w Hiszpanii oświadczenia o celu gromadzenia danych umożliwiających identyfikację osoby (danych osobowych):

Akceptując niniejsze Oświadczenie dotyczące poufności informacji użytkownik zostaje poinformowany, że jego dane osobowe (jeśli są interpretowane jako osobowe) zostaną włączone do określonych plików danych firmy Ford w celu przetwarzania w związku z korzystaniem z Aplikacji. Dane te mogą zostać przypisane do lokalnej firmy Grupy Ford (Ford España, S.L.) oraz innych firm Grupy Ford (dostęp do informacji o nich można uzyskać na stronie www.ford.com), z siedzibami w Unii Europejskiej i poza nią, od których będzie wymagane zachowanie tego samego poziomu zabezpieczenia w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i poufności, a także do wybranych uznanych zewnętrznych usługodawców, mających siedziby w Europejskim Obszarze Gospodarczym i poza nim, od których wymagane jest zastosowanie organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa identycznych, jak stosowane przez firmę Ford w celu przetwarzania danych osobowych.

W odniesieniu do każdego z powyższych procesów przetwarzania danych osobowych użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, skorygowania, anulowania i pisemnego sprzeciwu (w stosownych przypadkach), wysyłając powiadomienie na adres: skrytka pocztowa nr 3, 46700 Gandia – Valencia (Spain), dzwoniąc pod numer telefonu 902 442 442 (w języku hiszpańskim) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: „bajacrm@infoford.com”.  

Turcja

Wymagania systemowe/aktualizacje/zmiany (sekcja 3):

Firma Ford zastrzega sobie w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawne prawo do zmieniania, ulepszania, poprawiania, modyfikowania, zawieszania, przerwania lub trwałego anulowania według własnego wyłącznego uznania działania Aplikacji lub jej części w dowolnej chwili. W takim przypadku firma Ford wyśle użytkownikowi stosowne powiadomienie o zmianach. Korzystanie z Aplikacji po wprowadzeniu wszelkich zmian będzie uznawane za zgodę na nie. Aplikacja może być niedostępna podczas przerw na konserwację i w innych sytuacjach.

Zastrzeżenie (sekcja 13):

W przypadku klientów mieszkających w Turcji postanowienia niniejszej sekcji należy odczytywać w powiązaniu z prawem obowiązującym w Republice Turcji. 

Firma Ford może w dowolnej chwili zmienić niniejsze Warunki, aktualizując publikację i dostarczając stosowne powiadomienie o takich zmianach. W takim przypadku firma Ford wyśle użytkownikowi powiadomienie, a kontynuacja korzystania z aplikacji będzie wyrazem akceptacji zaktualizowanych Warunków. UWAGA: NINIEJSZE WARUNKI DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE APLIKACJI; KORZYSTANIE Z INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH FIRMY FORD LUB PODMIOTÓW Z NIĄ STOWARZYSZONYCH MOŻE PODLEGAĆ INNYM WARUNKOM. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI DOTYCZĄCYMI TYCH APLIKACJI I PRZYSWOJENIE ICH SOBIE.

Różne postanowienia (sekcja 14):

W przypadku klientów mieszkających w Turcji postanowienia niniejszej sekcji należy odczytywać w powiązaniu z obowiązującym w Republice Turcji prawem konsumenckim. 

Oświadczenie dotyczące poufności informacji (część 2):

Kliknięcie przycisku „Przyjmij” oznacza potwierdzenie i wyrażenie zgody na niniejsze warunki, w tym na przesyłanie i przechowywanie lub przetwarzanie uzyskanych od użytkownika danych poza granicami Turcji, w tym w Stanach Zjednoczonych.

Korzystając z Aplikacji użytkownik wyraża również wyraźną zgodę na używanie przez firmę Ford w celu gromadzenia zagregowanych oraz innego rodzaju informacji o użytkownikach Aplikacji plików cookie sesji oraz trwałych, dzienników sesji, reklam Spotlight/sygnałów nawigacyjnych w sieci Web/plików GIF/znaczników pikselowych oraz narzędzi analitycznych stron trzecich śledzących kliknięcia. 

Ujawnienie informacji dotyczących użytkownika

Kliknięcie przycisku „Przyjmij” oznacza potwierdzenie i wyrażenie zgody na możliwość ujawniania informacji dotyczących użytkownika wszystkim podmiotom Grupy Ford, tj. jednostkom zależnym lub podmiotom stowarzyszonym, w tym firmom Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. i Koç Holding A.Ş., zgodnie z obecnymi tureckimi przepisami. Mogą być one ujawniane również personelowi pracującemu dla firmy Ford i jej dostawców.

Wielka Brytania

Inne warunki/ograniczenia (sekcja 9):

W przypadku pytań dotyczących produktów firmy Ford Motor Company należy skontaktować się z firmą Ford Motor Company Limited, PO Box 2439, Glasgow, G40 3WX

Zastrzeżenie (sekcja 13):

W przypadku klientów mieszkających w Wielkiej Brytanii postanowienia niniejszej sekcji należy odczytywać w powiązaniu z obowiązującym lokalnym prawem. Żadne postanowienia niniejszych Warunków nie mogą ograniczać lub wyłączać odpowiedzialności sprzedawcy za obrażenia ciała wynikające z zaniedbania, oszustwa lub odpowiedzialności innego rodzaju, która nie może zostać wyłączona na mocy angielskiego prawa.

Różne postanowienia (sekcja 14):

W przypadku klientów mieszkających w Wielkiej Brytanii postanowienia niniejszej sekcji należy odczytywać w powiązaniu z obowiązującym lokalnym prawem konsumenckim.  

Treść tworzona przez użytkownika (sekcja 15): 

W przypadku przetwarzania informacji umożliwiających identyfikację osób zastosowanie do niniejszej sekcji ma poniższe obowiązujące w Wielkiej Brytanii oświadczenia o celu gromadzenia danych umożliwiających identyfikację osoby (danych osobowych).

Prawa firmy Ford do Informacji Przesłanych Przez Użytkownika (sekcja 16): 

W przypadku przetwarzania informacji umożliwiających identyfikację osób zastosowanie do niniejszej sekcji ma poniższe obowiązujące w Wielkiej Brytanii oświadczenia o celu gromadzenia danych umożliwiających identyfikację osoby (danych osobowych).

Oświadczenie dotyczące poufności informacji (część 2):

W przypadku przetwarzania informacji umożliwiających identyfikację osób zastosowanie do części 2 ma ostatni punkt poniższego obowiązującego w Wielkiej Brytanii oświadczenia o celu gromadzenia danych umożliwiających identyfikację osoby (danych osobowych), pozwalający na skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji komercyjnych lub gromadzenie przez firmę Ford informacji dotyczących użytkownika w sposób opisany powyżej. Cofając zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę Ford w sposób opisany powyżej informacji dotyczących użytkownika należy mieć świadomość, że Aplikacja może przestać działać. 

Obowiązujące w Wielkiej Brytanii oświadczenie o celu gromadzenia danych umożliwiających identyfikację osoby (danych osobowych):

Akceptując niniejsze Warunki użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez firmę Ford w związku z korzystaniem z Aplikacji wszystkich danych osobowych uzyskanych od niego w zakresie, w jakim są one gromadzone przez Aplikację. Dane te mogą zostać przesłane również do lokalnej firmy Grupy Ford (Ford Motor Company Limited) oraz innych firm Grupy Ford (szczegółowe informacje o nich można uzyskać na stronie www.ford.com), z siedzibami w Unii Europejskiej i poza nią, i być przetwarzane przez personel działający poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, pracujący dla firmy Ford lub któregoś z jej dostawców. Firma Ford podejmie wszelkie uzasadnione kroki, niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa obchodzenia się z danymi dotyczącymi użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz zastosowania organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa identycznych, jak stosowane przez firmę Ford w celu przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe w zakresie, w jakim są gromadzone przez Aplikację mogą zostać wykorzystane przez firmę Ford oraz lokalną firmę Grupy Ford do reklamowania i marketingu produktów oraz usług związanych z branżą motoryzacyjną. Dane te mogą zostać użyte do tego samego celu przez firmy należące do Sieci Dystrybucji lokalnej firmy Grupy Ford (www.ford.co.uk) oraz innych firm Grupy Ford prowadzących zbliżoną działalność, mających siedziby w Europejskim Obszarze Gospodarczym i poza nim.

Przekazując swoje dane osobowe użytkownik wyraża zgodę na opisane przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie.

W odniesieniu do każdego z powyższych procesów przetwarzania danych osobowych użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, skorygowania, anulowania i pisemnego sprzeciwu (w stosownych przypadkach), wysyłając powiadomienie do firmy Ford Motor Company Limited, PO Box 2439, Glasgow, G40 3WX.